Potrebujete poradiť?

Volvo C40 Recharge: Druhý v poradí

Čín­sko-švéd­ske Vol­vo bez zavá­ha­nia krá­ča za svo­jím už skôr ozná­me­ným cie­ľom — pre­dá­vať v roku 2030 iba elek­tro­mo­bi­ly. Už teraz, keď sa podí­va­te na webo­vé strán­ky Vol­va na Slo­ven­sku, tam nenáj­de­te iba vozid­lá so spa­ľo­va­cím moto­rom. V ponu­ke vedú hyb­ri­dy, mild-hyb­ri­dy a naj­nov­šie šty­ri elek­tro­mo­bi­ly.
Zobraziť článok

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Nová Toy­o­ta Prius Plug-in Hyb­rid je nie­len naj­dy­na­mic­kej­šou, ale aj najú­spor­nej­šou gene­rá­ci­ou v his­tó­rii toh­to mode­lu. Dlhý dojazd na elek­tric­ký pohon (EV) a níz­ka spot­re­ba pali­va sú záslu­hou vyspe­lých tech­no­ló­gií. Doká­že naprí­klad pris­pô­so­biť výkon hyb­rid­né­ho sys­té­mu pod­ľa spô­so­bu jaz­dy a štý­lu jaz­dy vodi­ča.
Zobraziť článok

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

S dru­hou gene­rá­ci­ou mode­lu Ško­da Kodiaq auto­mo­bil­ka vylep­šu­je svo­je celo­sve­to­vo úspeš­né veľ­ké SUV. Kodiaq teraz pri­chá­dza s plug-in hyb­rid­ným poho­nom a ešte väč­ším pries­to­rom, naj­mä pre ces­tu­jú­cich v tre­ťom rade seda­diel.
Zobraziť článok
Naše autá 27.09.2023

1 minúta čítania

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

S druhou generáciou modelu Škoda Kodiaq automobilka vylepšuje svoje celosvetovo úspešné veľké SUV. Kodiaq teraz prichádza s plug-in hybridným pohonom a ešte väčším priestorom, najmä pre cestujúcich v treťom rade sedadiel.

Naše autá 26.09.2023

2 minúty čítania

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Nová Toyota Prius Plug-in Hybrid je nielen najdynamickejšou, ale aj najúspornejšou generáciou v histórii tohto modelu. Dlhý dojazd na elektrický pohon (EV) a nízka spotreba paliva sú zásluhou vyspelých technológií. Dokáže napríklad prispôsobiť výkon hybridného systému podľa spôsobu jazdy a štýlu jazdy vodiča.

Naše autá 14.09.2023

2 minúty čítania

BMW i7 – nepoznaný luxus

Dizajn nového BMW radu 7 ho robí neprehliadnuteľným a nezabudnuteľným. A keď spaľovací motor nahradia dva elektromotory, zrodí sa úplne jedinečné BMW i7. Jedinečné v každom možnom ohľade.

Naše autá 13.09.2023

1 minúta čítania

Volvo C40 Recharge: Druhý v poradí

Čínsko-švédske Volvo bez zaváhania kráča za svojím už skôr oznámeným cieľom - predávať v roku 2030 iba elektromobily. Už teraz, keď sa podívate na webové stránky Volva na Slovensku, tam nenájdete iba vozidlá so spaľovacím motorom. V ponuke vedú hybridy, mild-hybridy a najnovšie štyri elektromobily.

Naše autá 07.08.2023

1 minúta čítania

Angličan z Číny - MG EHS plug-in

Značka automobilov MG má viac než 100-ročnú históriu. Od roku 2006 je ale v čínskych rukách a od roku 2016 sa v Číne jej automobily aj vyrábajú. Značka začala svoju európsku expanziu v Holandsku a následne v Nórsku, kde sa v predaji drží na popredných priečkach.

Naše autá 03.08.2023

2 minúty čítania

Peugeot: najširšia ponuka elektrických vozidiel v Európe

Rok 2023 by mal byť rokom výrazného zrýchlenia v elektrifikácii modelov automobilky PEUGEOT: od prvej polovice roka 2023 budú všetky modely značky dostupné s jedným alebo viacerými elektromotormi. PEUGEOT tak získa najširšiu elektrickú ponuku v Európe s mnohými novými modelmi a technológiami od elektrických bicyklov a skútrov, až po osobné vozidlá a dodávky.

Naše autá 20.02.2022

1 minúta čítania

Hľadáte nové auto? Tieto štyri autá máme skladom

Ak zvažujete operatívny leasing, pozrite si našu ponuku „skladoviek“, ktoré môžete mať už za týždeň po podpise zmluvy.