Potrebujete poradiť?

Travel hacks: Ako sa vyhnúť drahým turistickým pasciam na road tripe

Pre­dra­že­né mag­net­ky, fej­ko­vé atrak­cie a plá­že, v kto­rých vidí­te aku­rát tak more sel­fie tyčiek. Urči­te ste si zaži­li dra­hé turis­tic­ké pas­ce, kto­ré nalá­ka­jú neskú­se­ných turis­tov a obe­rú ich o penia­ze aj čas. Pozri­te si naše tipy, ako sa im vyhnúť. 
Zobraziť článok

Kolóna v horúčave: Ako ušetriť vodu, jedlo a sily

Leto. Tri mesia­ce bla­že­né­ho tep­la, nekon­čia­ce­ho sln­ka a road tri­pov. A nane­šťas­tie, nie­ke­dy aj doprav­ných kolón. V let­nom čís­le náš­ho maga­zí­nu vám pre­to pri­ná­ša­me nie­koľ­ko tipov, ako zvlád­nuť doprav­nú záp­chu v horú­ča­ve a na čo mys­lieť ešte skôr, než sa vydá­te na cestu. 
Zobraziť článok

Na jedno nabitie: Slovenské letné destinácie v dosahu jedného dojazdu

Dojazd elek­tric­kých vozi­diel (EV) sa znač­ne líši. Roz­ho­du­jú­ce sú fak­to­ry ako hmot­nosť a veľ­kosť vozid­la, veľ­kosť aku­mu­lá­to­ra, jazd­ný štýl ale­bo pod­ne­bie. Moder­né elek­tro­mo­bi­ly však dosa­hu­jú prie­mer­ný dojazd pri­bliž­ne 275300 km. No a keď­že sa začí­na sezó­na roadt­ri­pov, v let­nom čís­le náš­ho Arval maga­zí­nu vám pri­ná­ša­me pre­krás­ne Slo­ven­ské let­né des­ti­ná­cie v dosa­hu jed­né­ho dojazdu. 
Zobraziť článok