Potrebujete poradiť?

Ponuka vozidiel

Kontaktujte nás

Výhody privátneho leasingu

Kvalitné auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bez­peč­né.

Bez počiatočných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozid­la.

Neriešite výdavky na servis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej plat­be.

Komplexné poistenie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Ekologickejšie a na PHM úspornejšie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným poho­nom.

Už žiadne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozid­la.

Asistenčná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Euró­py.

Vybavenie poistnej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vin­ní­kom.