Potrebujete poradiť?

Ponuka vozidiel

Kontaktujte nás

Výhody privátneho leasingu

Kva­lit­né auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bezpečné.

Bez počia­toč­ných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozidla.

Nerie­ši­te výdav­ky na ser­vis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej platbe.

Kom­plex­né pois­te­nie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Eko­lo­gic­kej­šie a na PHM úspor­nej­šie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným pohonom.

Už žiad­ne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozidla.

Asis­tenč­ná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Európy.

Vyba­ve­nie poist­nej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vinníkom.