Potrebujete poradiť?

Služby k operatívnemu leasingu

Prehľad komplexných služieb ponúkaných k operatívnemu leasingu pre malé a stredné firmy

Servis a údržba

Už Vás nič neprek­va­pí! O pra­vi­del­ný či náhod­ný ser­vis sa posta­rá­me my.

So služ­bou Ser­vis­ná údrž­ba a opra­vy” máte isto­tu, že Vám Arval zais­tí maxi­mál­ne pohod­lie pre udr­ža­nie Váš­ho vozid­la v bez­chyb­nom sta­ve.

Súčas­ťou služ­by je pra­vi­del­ný ser­vis vozid­la vyža­do­va­ný výrob­com. Ďalej zabez­pe­če­nie opráv spo­je­ných s bež­ným opot­re­be­ním a samoz­rej­mos­ťou je tiež širo­ká zmluv­ná ser­vis­ná sieť Arval v rám­ci celej SR.

Pneumatiky

S Arval na ces­tách vždy bez sta­ros­tí a s riad­ny­mi pneuma­ti­ka­mi. Zais­tí­me sezón­nu výme­nu pneuma­tík aj ich usklad­ne­nie.

V rám­ci služ­by Pneuma­ti­ky” je zahr­nu­té obsta­ra­nie, sezón­ne pre­zu­tie, vyvá­že­nie, mon­táž a usklad­ne­nie pneuma­tík. Násled­ne aj eko­lo­gic­ká lik­vi­dá­cia opot­re­bo­va­ných pneuma­tík.

Komplexné poistenie

Aj v rám­ci ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu Vám zabez­pe­čí­me fle­xi­bi­li­tu, pohod­lie a ochra­nu pred nepred­ví­da­teľ­ný­mi uda­los­ťa­mi.

Služ­ba Pois­te­nie” je ponú­ka­ná v kom­plex­nom roz­sa­hu poist­né­ho kry­tia zais­ťu­jú­cim povin­né ruče­nie a hava­rij­né pois­te­nie Váš­ho vozid­la.

Táto služ­ba Vám v prí­pa­de neho­dy a dočas­né­ho vyra­de­nia vozid­la z pre­vádz­ky význam­ne ušet­rí nie­len čas a penia­ze, ale eli­mi­nu­je aj rizi­ká vyplý­va­jú­ce z náro­kov tre­tích strán pri zavi­ne­ní doprav­nej neho­dy.

Asistenčná služba

Arval sa o Vás posta­rá v kaž­dej situ­ácii a v akej­koľ­vek hodi­ne.

So služ­bou Arval Assis­tan­ce” zís­ka­te isto­tu, že sa o Vás Arval posta­rá v kaž­dej situ­ácii nie­len v SR, ale na úze­mí celej Euró­py, a to 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni.

Služ­bu oce­ní­te nie­len v prí­pa­de neho­dy či odcu­dze­nia vozid­la, ale aj v prí­pa­de jeho poru­chy na ces­tách. Pred­nos­ťou je rých­le zabez­pe­če­nie pomo­ci v ťaž­kos­tiach ale­bo náh­rad­né­ho vozid­lo zdar­ma v prí­pa­de nepo­jaz­dnos­ti.

Náhradné vozidlo

Zais­te­nie Vašej plnej mobi­li­ty v akej­koľ­vek situ­ácii s cie­ľom ušet­riť Vám čas aj penia­ze je pre Arval jed­na z hlav­ných pri­orít.

So služ­bou Náh­rad­né­ho vozid­la” zís­ka­te isto­tu mobi­li­ty v prí­pa­doch nut­nos­ti ser­vis­né­ho zása­hu na Vašom vozid­le. Náh­rad­né vozid­lo je posky­to­va­né zadar­mo po celú dobu opra­vy.

Aplikácia My Arval

Apli­ká­cia, kde náj­de­te všet­ko potreb­né. Na jed­nom mies­te dosta­ne­te infor­má­cie o vozid­le, aktív­nych služ­bách aj zoznam ser­vis­ných par­tne­rov, archív doku­men­tov či uži­toč­né repor­ty. Pre vodi­čov tiež pohodl­ne aj v mobil­nej ver­zii My Arval Mobi­le.

Cestná daň a diaľničná známka

Pra­vi­del­né roč­né poplat­ky spo­je­né s uží­va­ním vozid­la ako pod­ni­ka­teľ máte v cene pre­náj­mu. V kom­plex­ných služ­bách ope­ra­tív­ne­ho lízin­gu je zahr­nu­tá aj celo­roč­ná diaľ­nič­ná znám­ka plat­ná na úze­mí Slo­ven­skej repub­li­ky, o kto­rej kúpu sa už nemu­sí­te sta­rať, Arval zabez­pe­čí jej obno­vu kaž­dý rok.