Potrebujete poradiť?

Volvo C40 Recharge: Druhý v poradí

Čín­sko-švéd­ske Vol­vo bez zavá­ha­nia krá­ča za svo­jím už skôr ozná­me­ným cie­ľom — pre­dá­vať v roku 2030 iba elek­tro­mo­bi­ly. Už teraz, keď sa podí­va­te na webo­vé strán­ky Vol­va na Slo­ven­sku, tam nenáj­de­te iba vozid­lá so spa­ľo­va­cím moto­rom. V ponu­ke vedú hyb­ri­dy, mild-hyb­ri­dy a naj­nov­šie šty­ri elek­tro­mo­bi­ly.
Zobraziť článok

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Nová Toy­o­ta Prius Plug-in Hyb­rid je nie­len naj­dy­na­mic­kej­šou, ale aj najú­spor­nej­šou gene­rá­ci­ou v his­tó­rii toh­to mode­lu. Dlhý dojazd na elek­tric­ký pohon (EV) a níz­ka spot­re­ba pali­va sú záslu­hou vyspe­lých tech­no­ló­gií. Doká­že naprí­klad pris­pô­so­biť výkon hyb­rid­né­ho sys­té­mu pod­ľa spô­so­bu jaz­dy a štý­lu jaz­dy vodi­ča.
Zobraziť článok

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

S dru­hou gene­rá­ci­ou mode­lu Ško­da Kodiaq auto­mo­bil­ka vylep­šu­je svo­je celo­sve­to­vo úspeš­né veľ­ké SUV. Kodiaq teraz pri­chá­dza s plug-in hyb­rid­ným poho­nom a ešte väč­ším pries­to­rom, naj­mä pre ces­tu­jú­cich v tre­ťom rade seda­diel.
Zobraziť článok