Potrebujete poradiť?

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jaz­dí­te po diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách v moto­ro­vom vozid­le s cel­ko­vou hmot­nos­ťou do 3,5 tony, neza­bud­ni­te na kúpu elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky. Zakú­pe­ním elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky sa vaše vozid­lo dosta­ne do cen­trál­nej evi­den­cie a môže­te na svo­je ces­ty využí­vať spo­plat­ne­né úse­ky ciest.
Zobraziť článok

Bezpečnosť vodiča

Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.
Zobraziť článok

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.
Zobraziť článok