Potrebujete poradiť?

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jaz­dí­te po diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách v moto­ro­vom vozid­le s cel­ko­vou hmot­nos­ťou do 3,5 tony, neza­bud­ni­te na kúpu elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky. Zakú­pe­ním elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky sa vaše vozid­lo dosta­ne do cen­trál­nej evi­den­cie a môže­te na svo­je ces­ty využí­vať spo­plat­ne­né úse­ky ciest.
Zobraziť článok

Bezpečnosť vodiča

Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.
Zobraziť článok

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.
Zobraziť článok
Rozhovory 17.10.2022

5 minút čítania

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spoločnosť nedávno prešla kompletným rebrandingom – z pôvodného sales field force sa stala Naut Group. Cieľom bolo zjednotiť celú skupinu pod jednou značkou a naprieč všetkými trhmi. Čo to v praxi znamená? Všetko nám vysvetlil managing director spoločnosti Naut Group pre Slovensko Igor Biro.

Rozhovory 24.08.2022

3 minúty čítania

Rozhovor: Norbert Hovančák člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za korporátne bankovníctvo

S Arvalom aktívne spolupracujeme od roku 2018 a náš fleet má už viac ako 400 vozidiel, čo jasne potvrdzuje, že nám to spolu funguje dobre. Spoluprácu neustále rozvíjame, máme za sebou viaceré kampane, oslovujeme nové segmenty, prinášame inovácie a zlepšenia pre klientov.

Rozhovory 28.06.2022

3 minúty čítania

Rozhovor s Juniorom - Moje najobľúbenejšie letné destinácie

S moderátorom Juniorom sme sa rozprávali o jeho letných dovolenkových zážitkoch a plánoch. Prezradil nám, bez akého prístroja neodíde na výlet, prečo raz niekomu zaparkoval vo dvore a v čom už prevážal vianočný stromček.

Rozhovory 30.05.2022

3 minúty čítania

Rozhovor so psychológom: Ako si udržať nervy na uzde v náročnej premávke

Hlavne vo veľkých mestách je premávka často zložitá, neprehľadná a plná neočakávaných situácií. Ako na ne reagovať správne a nespôsobiť ešte väčšiu oštaru na ceste? Psychológ Radovan Kyrinovič nám v tomto rozhovore poradil zopár zaujímavých techník.

Rozhovory 27.04.2022

4 minúty čítania

Rozhovor: Automobilový expert Viktor Baláž - nová sezóna F1 a jeho prognózy

Sezóna 2022 Formuly 1 je už v plnom prúde, a musíme si počkať až na koniec novembra, keď sa dozvieme meno nového šampióna. Po pár úvodných pretekoch sme sa rozprávali s automobilovým expertom a novinárom Viktorom Balážom, ktorý sa s nami podelil o jeho názory na prebiehajúcu sezónu.

Rozhovory 22.03.2022

3 minúty čítania

Automobilový expert o nováčikoch na ceste: Najrizikovejší sú tí, ktorí už niečo odjazdili a majú pocit, že sú v tom doma

Automobilového experta Petra Šturdíka z VOLANT.TV sme sa opýtali na rady pre neskúsených a príležitostných šoférov či šoférky.

Rozhovory 20.02.2022

4 minúty čítania

Radovan Kubiš: Vždy som mal šťastie na ambicióznych kolegov a skvelý tím

Za svoju vyše 20-ročnú kariéru stihol vystriedať mnoho pozícií a spoznal svet, až kým v roku 2020 zakotvil u nás v Arval Slovakia. Spoznajte bližšie Radovana Kubiša, nášho retail managera.