Potrebujete poradiť?

Nový Volkswagen Tiguan plug-in hybrid: dojazd 100 km

Naše autá 24.10.2023

Kai Grünitz, člen pred­sta­ven­stva zod­po­ved­ný za tech­nic­ký vývoj znač­ky Volk­swa­gen, k tomu hovo­rí: Naj­nov­ší evo­luč­ný stu­peň modu­lár­nej plat­for­my pre mode­ly s moto­rom ulo­že­ným vpre­du naprieč, MQB evo, tvo­rí vyso­ko ino­va­tív­ny tech­nic­ký základ tre­tej gene­rá­cie mode­lu Tigu­an. Volk­swa­gen vďa­ka znač­ným úspo­rám z roz­sa­hu, kto­ré umož­ňu­je plat­for­ma MQB evo, zno­vu demok­ra­ti­zu­je počet­né high-tech sys­té­my, medzi kto­ré pat­ria naprí­klad DCC Pro ale­bo nové hyb­rid­né poho­ny s dojaz­dom cca 100 km výhrad­ne na elek­tri­nu, a sprí­stup­ní ich stá­ti­sí­com vodi­čov.“

Novo vyvi­nu­té tech­no­ló­gie rea­li­zo­va­né v rám­ci plat­for­my MQB evo vylep­šu­jú model Tigu­an v tak­mer všet­kých oblas­tiach. SUV je ešte hos­po­dár­nej­šie ako dote­raz vďa­ka novým hyb­rid­ným poho­nom s dojaz­dom pri­bliž­ne 100 km pri bez­e­mis­nej a neh­luč­nej jaz­de iba na elek­tri­nu. Na všet­kých ver­ziách eHyb­rid je navy­še nabí­ja­nie strie­da­vým prú­dom ešte rých­lej­šie av séri­ovej výba­ve je po prvý­krát mož­né rých­le nabí­ja­nie jed­no­smer­ným prú­dom.

Pre­hľad­ne uspo­ria­da­ná digi­tál­na prí­stro­jo­vá doska na zákla­de novej plat­for­my MIB4 (štvr­tá gene­rá­cia modu­lár­nej plat­for­my pre infor­mač­né a zábav­né sys­té­my) ponú­ka ces­tu­jú­cim maxi­mum infor­má­cií, digi­tál­ne služ­by a apli­ká­cie.

Ovlá­da­nie je pri­tom dôsled­ne intu­itív­ne. Okrem toho boli z mode­lu vyš­šej trie­dy Tou­areg odvo­de­né nové sys­té­my, naprí­klad fun­kcie pneuma­tic­kej masá­že pre pred­né sedad­lá ale­bo prvý­krát v Tigu­ane pou­ži­té svet­lo­me­ty IQ.LIGHT HD LED Mat­rix“. Nový adap­tív­ny pod­vo­zok DCC Pro“2 zdo­ko­na­ľu­je kom­fort a dyna­mi­ku. Naj­nov­šia gene­rá­cia sys­té­mu Park Assist“ auto­ma­ti­zu­je zapar­ko­va­nie vozid­la aj vyjaz­de­nie z par­ko­va­cie­ho mies­ta.

Výraz­ný design a vylep­še­ná aero­dy­na­mi­ka. Kom­pakt­ný SUV sa pre­zen­tu­je s úpl­ne novým dizaj­nom. Mimo­riad­ne výraz­ná a pôso­bi­vá je pred­ná par­tia s nový­mi a plo­chý­mi LED svet­lo­met­mi a prieč­nou liš­tou so skle­ne­ným povr­chom. Otvo­ry mas­ky chla­di­ča sú teraz umiest­ne­né na okra­joch nárazníka.Tu sa nachá­dza aj sys­tém vzdu­cho­vých clôn, kto­rý opti­ma­li­zu­je prú­de­nie vzdu­chu. Čis­to tva­ro­va­ný pre­dok dokla­dá zní­že­nie súči­ni­te­ľa aero­dy­na­mic­ké­ho odpo­ru vzdu­chu z 0,33 na 0,28. Silu­e­tu cha­rak­te­ri­zu­jú atle­tic­ké boč­né oblas­ti nad pod­beh­mi kolies, kto­ré môžu mať prie­mer ráfi­ka až 20 pal­cov. Nová prieč­na liš­ta LED zvý­raz­ňu­je neza­me­ni­teľ­nú zadnú par­tiu mode­lu Tigu­an.

Nová gene­rá­cia pane­lu zdru­že­ných prí­stro­jov a infor­mač­ných a zábav­ných sys­té­mov. Tiež inte­ri­ér mode­lu Tigu­an bol úpl­ne novo kon­ci­po­va­ný a navr­hnu­tý a vyzna­ču­je sa vyso­kou kva­li­tou mate­riá­lov a spra­co­va­nia. Nová prí­stro­jo­vá doska je pre­hľad­ne a múd­ro uspo­ria­da­ná a umož­ňu­je intu­itív­ne ovlá­da­nie a dôsled­né sie­ťo­vé pre­po­je­nie.

Medzi jej modu­ly pat­rí nový digi­tál­ny panel zdru­že­ných prí­stro­jov, Digi­tal Cock­pit“ (digi­tál­ne prí­stro­je v prieč­nom tab­le­to­vom for­má­te chrá­ne­né pro­ti odra­zom svet­la), disp­lej infor­mač­né­ho a zábav­né­ho sys­té­mu s uhlop­rieč­kou až 38 cm (15 pal­cov) a úpl­ne novou štruk­tú­rou menu a gra­fi­kou, rov­na­ko nový head-up disp­lej (pre­mie­ta­nie infor­má­cií na čel­né okno) a nový, mul­ti­funkč­ný volič zážit­kov z jaz­dy s integ­ro­va­ným disp­le­jom OLED.

Pro­stred­níc­tvom toh­to nové­ho otoč­né­ho ovlá­da­cie­ho prv­ku s vlast­ným minia­túr­nym disp­le­jom je mož­né nasta­vo­vať jazd­ný režim, hla­si­tosť audi­osys­té­mu ale­bo aj far­by ambient­né­ho osvet­le­nia. A pro­stred­níc­tvom nové­ho hla­so­vé­ho asis­ten­ta IDA je mož­né hovo­ro­vým jazy­kom ľah­ko ovlá­dať nespo­čet­né množ­stvo fun­kcií vozid­la a infor­mač­né­ho a zábav­né­ho sys­té­mu.

Širo­ký výber hos­po­dár­nych poho­nov. Vďa­ka plat­for­me MQB evo môže byť Tigu­an vyba­ve­ný rôz­ny­mi druh­mi poho­nu. Zákaz­ní­ci budú mať na výber tur­bo­die­se­ly (TDI), pre­pl­ňo­va­né záži­ho­vé moto­ry (TSI), pre­pl­ňo­va­né záži­ho­vé moto­ry dopl­ne­né čias­toč­ne hyb­rid­ným sys­té­mom (eTSI) a exter­ne nabí­ja­teľ­né hyb­rid­né sys­té­my (eHyb­rid).

Všet­ky poho­ny budú ponú­ka­né výhrad­ne v spo­je­ní s auto­ma­ti­zo­va­nou dvoj­spoj­ko­vou pre­vo­dov­kou DSG. Podob­ne ako v čis­to elek­tric­kých mode­loch Volk­swa­gen ID. a novom mode­li Pas­sat plní fun­kciu voli­ča pre­vo­dov­ky páč­ka, umiest­ne­ná vpra­vo za volan­tom na stĺpi­ku ria­de­nia, s intu­itív­nym ovlá­da­ním.

Oto­če­ním páč­ky dopre­du do polo­hy D“ je vozid­lo pri­pra­ve­né pre jaz­du vpred, oto­če­ním doza­du do polo­hy R“ pre jaz­du vzad a stla­če­ním do stra­ny sa akti­vu­je par­ko­va­cia brz­da. Všet­ky ver­zie mode­lu Tigu­an majú páč­ky za volan­tom pre manu­ál­ne rade­nie.

Elek­tro­nic­ky ria­de­ný pod­vo­zok ponú­ka ešte vyš­šiu úro­veň kom­for­tu a dyna­mi­ky. Plat­for­ma MQB evo je výcho­dis­ko­vým zákla­dom pre novú gene­rá­ciu pod­voz­ku. Volk­swa­gen okrem mno­hých jed­not­li­vých opat­re­ní vyvi­nul novú gene­rá­ciu adap­tív­nej regu­lá­cie pod­voz­ku DCC v podo­be na žela­nie dodá­va­né­ho sys­té­mu DCC Pro s dvoj­ven­ti­lo­vý­mi tlmič­mi.

Nový model je navy­še séri­ovo vyba­ve­ný mana­žé­rom jazd­nej dyna­mi­ky – sys­té­mom na zákla­de plat­for­my MQB, kto­rý debu­to­val v aktu­ál­nom mode­li Golf GTI. Sys­tém ovlá­da fun­kcie elek­tro­nic­kých uzá­vie­rok dife­ren­ciá­lov (XDS) a nasta­ve­nie adap­tív­nych tlmi­čov sys­té­mu DCC Pro, kto­ré majú vplyv na prieč­nu dyna­mi­ku.

Brzd­né zása­hy na jed­not­li­vých kole­sách a selek­tív­ne zme­ny tuhos­ti tlmi­čov zvy­šu­jú kom­fort a umoc­ňu­jú špor­to­vé výko­ny pri dyna­mic­kej jaz­de zákru­ta­mi. Jazd­né vlast­nos­ti sú vďa­ka tomu sta­bil­nej­šie, agil­nej­šie a pre­cíz­nej­šie.

Sedad­lá pre dlhé tra­sy. S veľ­mi kva­lit­ným cha­rak­te­rom mode­lu Tigu­an ladia nové sedad­lá ergo­Ac­ti­ve Plus s bed­ro­vou opier­kou pneuma­tic­ky nasta­vi­teľ­nou v 4 sme­roch a tak­tiež pneuma­tic­kým 10-komo­ro­vým sys­té­mom pre tla­ko­vú bodo­vú masáž. Uží­va­te­lia si okrem toho môžu naprog­ra­mo­vať, pri akých von­kaj­ších tep­lo­tách sa auto­ma­tic­ky akti­vu­je vyhrie­va­nie seda­diel ale­bo ich ven­ti­lá­cia.

Prvé HD svet­lo­me­ty v mode­li Tigu­an. Tigu­an je prvým mode­lom na plat­for­me MQB, kto­rý bude uve­de­ný na trh s novo vyvi­nu­tý­mi svet­lo­met­mi IQ.LIGHT HD LED Mat­rix“. Inte­rak­tív­ny sys­tém osvet­le­nia bol súbež­ne vyví­ja­ný aj pre model vyš­šej trie­dy Tou­areg – obe SUV tak zdie­ľa­jú základ­nú kon­štruk­ciu svet­lo­me­tov.

HD zna­me­ná High Defi­ni­ti­on“ – vyso­ké roz­lí­še­nie zdro­jov svet­la. V prí­pa­de Tigu­anu zais­ťu­je úpl­ne novú úro­veň osvet­le­nia vozov­ky a oko­lia cel­kom 38 400 mul­ti­pi­xe­lo­vých LED diód (19 200 mul­ti­pi­xe­lo­vých LED diód v kaž­dom svet­lo­me­te), čo pri­ná­ša ďal­šie zvý­še­nie kom­for­tu a bez­peč­nos­ti.

Výkon­né asis­tenč­né sys­té­my. Tigu­an je séri­ovo vyba­ve­ný mno­hý­mi kom­fort­ný­mi a asis­tenč­ný­mi sys­té­ma­mi. Okrem asis­ten­tov Side Assist“ (asis­tent pre zme­nu jazd­né­ho pru­hu), Front Assist“ (sys­tém núdzo­vé­ho brz­de­nia), Lane Assist“ (asis­tent pre jaz­du v jazd­nom pru­hu) a Rear View“ (zadná kame­ra) medzi nich pat­ria aj fun­kcie na roz­poz­ná­va­nie doprav­ných zna­čiek.

K dis­po­zí­cii bude navy­še roz­siah­la ponu­ka sys­té­mov dodá­va­ných na pria­nie. Ide okrem iné­ho o nasle­du­jú­ce tech­no­ló­gie: Park Assist Pro“ (auto­ma­tic­ké zapar­ko­va­nie vozid­la ale­bo vyjaz­de­nie z par­ko­va­cie­ho mies­ta, kto­ré môže vodič ria­diť zvon­ku pomo­cou apli­ká­cie v smart­fó­ne) ale­bo Trai­ler Assist“ (pre asis­to­va­né manév­ro­va­nie s prí­ve­som).

Väč­ší bato­ži­no­vý pries­tor pre model Tigu­an. Nový Tigu­an povy­rás­tol do dĺž­ky o cca tri cen­ti­met­re. Von­kaj­šia výš­ka, šír­ka a ráz­vor náprav zosta­li na tak­mer iden­tic­kej úrov­ni ako u pred­chod­cu. Vyni­ka­jú­ce využi­tie obo­sta­va­né­ho pries­to­ru dokla­dá objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru novej gene­rá­cie. Napriek tomu, že je SUV len nepatr­ne dlh­ší, objem jeho bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru vzrás­tol o 37 lit­rov na teraj­ších 652 lit­rov (do výš­ky ope­ra­diel zadných seda­diel).

Kontaktujte nás