Potrebujete poradiť?

Jeep Avenger: Americký kovboj strihnutý pre Európu

27.11.2023

Aven­ger sa toh­to roku vo svo­jom čis­to elek­tric­kom varian­te posta­ral o sen­zá­ciu v európ­skej anke­te Auto roka. Ame­ric­ká auto­mo­bil­ka pat­ria­ca do kon­cer­nu Stel­lan­tis si totiž vďa­ka nemu pri­pí­sa­la titul Európ­ske auto roka prvý raz v his­tó­rii anke­ty, kto­rá oslá­vi­la 60. roč­ník. Zmie­ňu­je­me sa o tom, pre­to­že 59 moto­ris­tic­kých novi­ná­rov hod­no­ti­lo nie­len tech­ni­ku, ale aj dizajn. A ten je pri varian­te s ben­zí­no­vým troj­val­com zhod­ný. A vo sve­to­vom merad­le Aven­ger uspel aj v kate­gó­rii rodin­né SUV Sve­to­vé­ho žen­ské­ho auta roka. V Jee­pe sa od začiat­ku neta­ji­li svo­jou ambí­ci­ou zabo­do­vať na európ­skom trhu prá­ve s Aven­ge­rom. A tak nie je žiad- nym prek­va­pe­ním, že vozid­lo s tým­to cie­ľom aj vyví­ja­li.

Spar­ťan­ský dizajn dží­pov je už dlhý rad rokov minu­los­ťou. V súčas­nos­ti dží­py bodu­jú uhla­de­ný­mi a zaob­le­ný­mi tvar­mi. Základ­nou far­bou je dráž­di­vá čer­ve­ná Ruby, za ostat­né mož­nos­ti od bie­lej Snow až po čier­nu Vol­ca­no sa pri­plá­ca. Aven­ger má opro­ti svo­jim dáv­nym prí­buz­ným uhla­de­ný vzhľad, kedy­si domi­nant­nú robust­nú mriež­ku chla­di­ča nahra­dil mini­ma­lis­tic­ký variant. A v du- chu doby ECO LED zabe­ra­jú men­šiu plo­chu i svet­lo­me­ty. Ale dží­py boli vždy, a ver­me, že i do budúc­na budú o prie­chod­nos­ti teré­nom. V tom­to bode sa Aven­ger pýši svet­lou výš­kou 201 mili­met­rov, čo mu umož­ňu­je bro­di­vosť

do 230 mili­met­rov. Pre­jaz­do­vý a nájaz­do­vý uhol majú hod­no­tu 20° a ten výjaz­do­vý 35°. A vo výba­ve Alti­tu­de je v zákla­de sofis­ti­ko­va­ný asis­tent zjaz­du z kop­ca a sys­tém Select-Ter­rain so šies­ti­mi jazd­ný­mi reži­ma­mi. V inte­ri­é­ri nechý­ba elek­tro­nic­ký prí­stro­jo­vý štít, doty­ko­vá obra­zov­ka ovlá­da­nia info-tain­men­tu, pohodl­né sedad­lá a vše­obec­ne dosta­tok pries­to­ru a kom­for­tu pre posád­ku. Aven­ger sa teda v Euró­pe roz­hod­ne nestra­tí.

Typ moto­ra: záži­ho­vý rado­vý troj­va­lec

Maxi­mál­ny výkon: 74 kW/​100 k

Objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru: 380/1275 l

Maxi­mál­na rých­losť: 184 km/​hod

Spot­re­ba kom­bi­no­va­ná WLTP: 5,6 l/​100 km

Emi­sie CO2: 124 – 127 g/​km


Kontaktujte nás