Potrebujete poradiť?

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Naše autá 26.09.2023

Pia­ta gene­rá­cia mode­lu Prius pred­sta­vu­je sku­toč­ný pre­lom. Vozid­lo pri­ťa­hu­je pozor­nosť nie­len svo­jou silu­e­tou štvor­d­ve­ro­vé­ho kupé, kto­rú zvý­raz­ňu­jú elek­tric­ké kľuč­ky zadných dve­rí ukry­té v stĺpi­koch, ale aj ino­va­tív­ny­mi a prie­kop­níc­ky­mi rie­še­nia­mi.

Naj­väč­šou zme­nou opro­ti pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii je plug-in hyb­rid­ný pohon (PHEV), kto­rý spá­ja výkon sku­toč­né­ho elek­tro­mo­bi­lu s kom­for­tom naj­nov­šej hyb­rid­nej tech­no­ló­gie.

Výkonný hybrid 5. generácie

Nová Toy­o­ta Prius Plug-in Hyb­rid je nezvy­čaj­ne živá. Hyb­rid­né pohon­né ústro­jen­stvo pia­tej gene­rá­cie zrých­li vozid­lo z 0 na 100 km/​h za 6,7 sekun­dy, čo z neho robí naj­dy­na­mic­kej­ší model v his­tó­rii Priu­su. Vozid­lo kom­bi­nu­je dvoj­lit­ro­vý motor TNGA s výko­nom 112 kW s novým elek­tro­mo­to­rom s výko­nom 120 kW umiest­ne­ným vpre­du. Cel­ko­vý výkon sys­té­mu je 164 kW, čo je tak­mer dvoj­ná­so­bok výko­nu pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cie mode­lu Prius Plug-in Hyb­rid (90 kW).

Celý sys­tém pod­voz­ku bol vyla­de­ný na naj­lep­ší výkon v his­tó­rii mode­lu. Niž­šia hmot­nosť a vyš­šia tuhosť sú záslu­hou dru­hej gene­rá­cie plat­for­my GA‑C v archi­tek­tú­re TNGA. Vďa­ka tomu má nový Prius sta­bil­né a pred­ví­da­teľ­né jazd­né vlast­nos­ti. Níz­ke ťažis­ko zís­kal umiest­ne­ním aku­mu­lá­to­ra pod zadné sedad­lo a posu­nu­tím pali­vo­vej nádr­že niž­šie a viac dopre­du v porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou gene­rá­ci­ou.

Nízka spotreba paliva vďaka technológii Predictive Efficient Drive

Výkon­ný hyb­rid­ný sys­tém nové­ho mode­lu Prius je tiež vyso­ko efek­tív­ny, dosa­hu­je spot­re­bu pali­va len 0,5 – 0,7 l/​100 km, čo zod­po­ve­dá mimo­riad­ne níz­kym emi­siám CO2 v kom­bi­no­va­nom cyk­le 11 – 16 g/​km pod­ľa tes­to­va­cej nor­my WLTP. Prius Plug-in Hyb­rid je záro­veň prvým mode­lom znač­ky Toy­o­ta, kto­rý je vyba­ve­ný novým sys­té­mom Pre­d­ic­ti­ve Effi­cient Dri­ve na zní­že­nie spot­re­by pali­va. Ten auto­ma­tic­ky opti­ma­li­zu­je výkon hyb­rid­né­ho sys­té­mu na zákla­de jaz­dy a štý­lu jaz­dy.

Na zákla­de úda­jov z navi­gač­né­ho sys­té­mu doká­že iden­ti­fi­ko­vať mies­ta, kde vodič naj­čas­tej­šie brz­dí prí­liš prud­ko, a navrh­ne skor­šie brz­de­nie, aby sa obno­vi­lo čo naj­viac ener­gie. Keď sa vozid­lo blí­ži k diaľ­ni­ci ale­bo prí­jaz­do­vej ces­te, kde je potreb­ný vyš­ší výkon, sys­tém pre­pne vozid­lo do hyb­rid­né­ho reži­mu a v mest­ských zónach auto­ma­tic­ká akti­vá­cia reži­mu elek­tric­ké­ho poho­nu zabez­pe­čí tichú jaz­du bez emi­sií. Účin­nosť sys­té­mu sa zvy­šu­je so zvy­šu­jú­cim sa počtom najaz­de­ných kilo­met­rov, a teda aj zozbie­ra­ných úda­jov.

Ešte dlhší dojazd v režime EV

Pri kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní sa Toy­o­ta Prius Plug-in Hyb­rid môže pou­ží­vať ako elek­tro­mo­bil. Vďa­ka veľ­kej 13,6 kWh baté­rii je dojazd v reži­me EV až 86 km, čo umož­ňu­je kaž­do­den­nú jaz­du bez potre­by štar­to­va­nia spa­ľo­va­cie­ho moto­ra. Pou­ži­tie baté­rie s vyš­šou kapa­ci­tou umož­ňu­je aj sys­tém (Rege­ne­ra­ti­on Boost).

Kontaktujte nás