Potrebujete poradiť?

Peugeot: najširšia ponuka elektrických vozidiel v Európe

Naše autá 03.08.2023

PEUGE­OT spl­ní všet­ky potre­by elek­tric­kej mobi­li­ty a uro­bí ďal­ší krok sme­rom k svoj­mu cie­ľu: nulo­vé emi­sie v Euró­pe, a ponú­kať v Euró­pe do roku 2030 100 % elek­tric­ké mode­ly. Zave­die nové mild‑hybridné pohon­né jed­not­ky v prie­be­hu roka 2023, spo­čiat­ku pre mode­ly PEUGE­OT 3008 a PEUGE­OT 5008, roz­ší­ri tech­no­lo­gic­kú ponu­ku elek­tri­fi­ko­va­ných mode­lov, kto­rá zahŕňa aj dva plug‑in hyb­ri­dy s obľú­be­ným poho­nom všet­kých šty­roch kolies.

PEUGE­OT bude prvou znač­kou kon­cer­nu Stel­lan­tis, kto­rý uve­die na trh mild­hyb­rid­né pohon­né jed­not­ky, pri­čom opäť zdô­raz­nil svo­ju túž­bu poskyt­núť prí­stup k elek­tri­fi­ko­va­nej mobi­li­te čo naj­väč­šie­mu počtu ľudí.

Táto moder­ná hyb­rid­ná tech­no­ló­gia novej gene­rá­cie, kom­bi­nu­jú­ca účin­nosť s jed­no­du­chos­ťou pou­ží­va­nia, sa najprv pred­sta­ví v SUV mode­loch PEUGE­OT 3008 a PEUGE­OT 5008, a násled­ne sa roz­ší­ri do ostat­ných mode­lov.

Pozos­tá­va z novej gene­rá­cie ben­zí­no­vé­ho moto­ra Pure­Tech 1,2 s výko­nom 100 kW (136 k) spo­je­ným s novou elek­tri­fi­ko­va­nou dvoj­spoj­ko­vou pre­vo­dov­kou. Vďa­ka 48 V baté­rii, kto­rá sa dobí­ja počas jaz­dy, ponú­ka táto tech­no­ló­gia extra krú­tia­ci moment pri níz­kych otáč­kach a 15‑percentné zní­že­nie spot­re­by pali­va. Záro­veň umož­ňu­je aj jaz­du s nulo­vý­mi emi­sia­mi do vzdia­le­nos­ti 1 km pri níz­kych rých­los­tiach a na krát­ke vzdia­le­nos­ti v mes­te.

Ponu­ka 100 % elek­tric­kých mode­lov PEUGE­OT sa kon­com roka 2023 roz­ší­ri s prí­cho­dom nových mode­lov E‑308 a E‑308 SW. PEUGE­OT bude jed­ným z prvých európ­skych výrob­cov, kto­rý ponúk­ne 100 % elek­tric­ké kom­bi.

Vďa­ka svoj­mu hatch­bac­ku a kom­bi bude znač­ka s levom schop­ná uspo­ko­jiť všet­ky potre­by zákaz­ní­kov seg­men­tu C, kto­rí chcú prejsť na mobi­li­tu s nulo­vý­mi emi­sia­mi. Jad­rom vývo­ja tých­to nových mode­lov, kto­ré zde­di­li nový a mimo­riad­ne výkon­ný elek­tro­mo­tor s výko­nom 115 kW (156 k), boli dyna­mi­ka a radosť z jaz­dy, kto­ré tvo­ria základ­né prv­ky DNA znač­ky.

S cie­ľom ponúk­nuť rie­še­nie elek­tric­kej mobi­li­ty, kto­ré spĺňa potre­by kaž­dé­ho pou­ži­tia, vyvi­nul PEUGE­OT mimo­riad­ne kom­plex­ný rad plug-in hyb­ri­dov. Seda­ny, hatch­bac­ky, kom­bi SW ale­bo SUV. Tie­to mode­ly spá­ja­jú prí­ťaž­li­vosť, emó­cie a doko­na­losť, vďa­ka kto­rým sú mode­ly PEUGE­OT úspeš­né v pre­da­joch a dosa­hu­jú aj pozo­ru­hod­ne níz­ku spot­re­bu.

Plug‑in hyb­rid­né mode­ly PEUGE­OT 308 a 308 SW sú k dis­po­zí­cii vo dvoch výko­no­vých stup­ňoch: 132 kW ale­bo 165 kW (180 ale­bo 225 k) a v 100 % elek­tric­kom reži­me ponú­ka­jú dojazd až do vzdia­le­nos­ti 60 km. Tie­to moto­ry si osvo­ji­la aj horú­ca novin­ka PEUGE­OT 408, kto­rý mal sve­to­vú pre­mi­é­ru na auto­sa­ló­ne v Parí­ži a na slo­ven­ský trh by mal byť uve­de­ný začiat­kom roka 2023.

Kontaktujte nás