Potrebujete poradiť?

Výhody privátneho leasingu

Pri­vát­ny lea­sing pre malé a stred­né firmy

Obľú­be­ný ope­ra­tív­ny lea­sing od Arval SK ponú­ka­me teraz vo for­me Pri­vát­ne­ho lea­sin­gu aj pre malé a stred­né fir­my. Je jed­no, či potre­bu­je­te nové auto pre rodi­nu, jaz­de­nie do prá­ce, či na cha­lu­pu ale­bo len pre radosť z jaz­dy. Ponu­ku máme pre každého!

Chce­te jaz­diť úpl­ne novým autom pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru? S Arval je to hrač­ka! Sta­čí si len vybrať, pod­pí­sať zmlu­vu a potom si len uží­vať vysní­va­ný auto­mo­bil. Navy­še si vždy po uply­nu­tí náj­mu vybe­rá­te nové vozid­lo, kto­ré bude spĺňať Vaše aktu­ál­ne rodin­né či iné potre­by. Pri­bud­li Vám do rodi­ny deti? Máte nový koní­ček? Žiad­ny problém.

Naša brožúra v PDF

Nech­ce­te sa sta­rať o údrž­bu, opra­vy a iné sta­ros­ti spo­je­né s pre­vádz­kou vozid­la? Všet­ky nákla­dy spo­je­né so ser­vi­som sme už zahr­nu­li do nájom­né­ho. Vy tak pres­ne vie­te, koľ­ko bude­te mesač­ne pla­tiť. Sta­ros­ti pre­ne­chaj­te nám.

Pri­vát­ny lea­sing je kom­fort­ná forma dlho­do­bé­ho pre­náj­mu vozid­la a záro­veň naj­ľah­šia ces­ta k nové­mu vozid­lu. Mesač­ná plat­ba už zahŕňa všet­ky dohod­nu­té služ­by a poplatky.

Pre­ná­jom vozid­la si dohod­ne­te za výhod­ných pod­mie­nok, bez záloh, na vopred urče­nú dobu a so všet­ký­mi potreb­ný­mi službami.

Vede­li ste, že vďa­ka pri­vát­ne­mu lízin­gu jaz­dí­te na rov­na­kom aute s mesač­ným nákla­dom niž­ším až o 24 %.

Výhody privátneho leasingu

Kva­lit­né auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bezpečné.

Bez počia­toč­ných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozidla.

Nerie­ši­te výdav­ky na ser­vis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej platbe.

Kom­plex­né pois­te­nie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Eko­lo­gic­kej­šie a na PHM úspor­nej­šie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným pohonom.

Už žiad­ne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozidla.

Asis­tenč­ná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Európy.

Vyba­ve­nie poist­nej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vinníkom.