Potrebujete poradiť?

Výhody privátneho leasingu

Privátny leasing pre malé a stredné firmy a privátnych klientov

Obľú­be­ný ope­ra­tív­ny lea­sing od Arval SK ponú­ka­me teraz vo for­me Pri­vát­ne­ho lea­sin­gu pre malé a stred­né fir­my ako aj pre pri­vát­nych kli­en­tov. Je jed­no, či potre­bu­je­te nové auto pre rodi­nu, jaz­de­nie do prá­ce, či na cha­lu­pu ale­bo len pre radosť z jaz­dy. Ponu­ku máme pre kaž­dé­ho!

Chce­te jaz­diť úpl­ne novým autom pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru? S Arval je to hrač­ka! Sta­čí si len vybrať, pod­pí­sať zmlu­vu a potom si len uží­vať vysní­va­ný auto­mo­bil. Navy­še si vždy po uply­nu­tí náj­mu vybe­rá­te nové vozid­lo, kto­ré bude spĺňať Vaše aktu­ál­ne rodin­né či iné potre­by. Pri­bud­li Vám do rodi­ny deti? Máte nový koní­ček? Žiad­ny prob­lém.

Privátny leasing - brožúra v PDF

Nech­ce­te sa sta­rať o údrž­bu, opra­vy a iné sta­ros­ti spo­je­né s pre­vádz­kou vozid­la? Všet­ky nákla­dy spo­je­né so ser­vi­som sme už zahr­nu­li do nájom­né­ho. Vy tak pres­ne vie­te, koľ­ko bude­te mesač­ne pla­tiť. Sta­ros­ti pre­ne­chaj­te nám.

Pri­vát­ny lea­sing je kom­fort­ná forma dlho­do­bé­ho pre­náj­mu vozid­la a záro­veň naj­ľah­šia ces­ta k nové­mu vozid­lu. Mesač­ná plat­ba už zahŕňa všet­ky dohod­nu­té služ­by a poplat­ky.

Pre­ná­jom vozid­la si dohod­ne­te za výhod­ných pod­mie­nok, bez záloh, na vopred urče­nú dobu a so všet­ký­mi potreb­ný­mi služ­ba­mi.

Vedeli ste, že vďaka privátnemu lízingu jazdíte na rovnakom aute s mesačným nákladom nižším až o 24 %.

Výhody privátneho leasingu

Kvalitné auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bez­peč­né.

Bez počiatočných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozid­la.

Neriešite výdavky na servis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej plat­be.

Komplexné poistenie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Ekologickejšie a na PHM úspornejšie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným poho­nom.

Už žiadne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozid­la.

Asistenčná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Euró­py.

Vybavenie poistnej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vin­ní­kom.