Potrebujete poradiť?
Vozid­lá skla­dom u dealera

Jaz­dí­te do týžd­ňa po objednaní!

Boha­tá výbava 

Pre Váš plný kom­fort a bezpečnosť.

Eko­lo­gic­ké vozidlá 

Hyb­rid ale­bo Mild-hybrid.

Čo je pri­vát­ny leasing?

Pri­vát­ny lea­sing je moder­ný spô­sob finan­co­va­nia vozid­la a záro­veň naj­jed­no­duch­šia ces­ta k nové­mu vozid­lu. Mesač­ná plat­ba zahŕňa všet­ky dohod­nu­té služ­by a poplatky.

Zistiť viac

Výhody privátneho leasingu

Kva­lit­né auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bezpečné.

Bez počia­toč­ných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozidla.

Nerie­ši­te výdav­ky na ser­vis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej platbe.

Kom­plex­né pois­te­nie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Eko­lo­gic­kej­šie a na PHM úspor­nej­šie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným pohonom.

Už žiad­ne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozidla.

Asis­tenč­ná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Európy.

Vyba­ve­nie poist­nej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vinníkom.

Ponú­ka­né služ­by v rám­ci prenájmu

  • Ser­vis a údrž­ba vozidla
  • Pneuma­ti­ky a sezón­ne pre­zú­va­nie vrá­ta­ne uskladnenia
  • PZP a Hava­rij­né poistenie
  • SK Diaľ­nič­ná známka
  • Cest­ná daň
  • Asis­tenč­ná služ­ba 24/7
  • Náh­rad­né vozidlo
Viac o službách

Naj­čas­tej­šie otázky

Kto sa o vás bude starať?

Spo­loč­nosť ARVAL SLO­VA­KIA, pôso­bia­ca na slo­ven­skom trhu od roku 2004, pat­rí do význam­nej nad­ná­rod­nej finanč­nej sku­pi­ny BNP Pari­bas. ARVAL SLO­VA­KIA v súčas­nos­ti spra­vu­je viac ako 8000 vozi­diel a pat­rí tak medzi líd­rov na trhu ope­ra­tív­ne­ho leasingu.

Viac o Arval