Potrebujete poradiť?
Vozidlá skladom u dealera

Jaz­dí­te do 2 týž­dňov po objed­na­ní!

Bohatá výbava

Pre Váš plný kom­fort a bez­peč­nosť.

Ekologické vozidlá

Hyb­rid ale­bo Mild-hyb­rid.

Čo je privátny leasing?

Pri­vát­ny lea­sing je moder­ný spô­sob finan­co­va­nia vozid­la a záro­veň naj­jed­no­duch­šia ces­ta k nové­mu vozid­lu. Mesač­ná plat­ba zahŕňa všet­ky dohod­nu­té služ­by a poplat­ky.

Zistiť viac

Výhody privátneho leasingu

Kvalitné auto

Vždy nové, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lé a bez­peč­né.

Bez počiatočných investícií

Bez mimo­riad­nych nákla­dov na pre­vádz­ku vozid­la.

Neriešite výdavky na servis vozidla

Máte ich zahr­nu­té v pra­vi­del­nej mesač­nej plat­be.

Komplexné poistenie v cene nájmu

Vrá­ta­ne hava­rij­né­ho pois­te­nia a pois­te­nia GAP.

Ekologickejšie a na PHM úspornejšie vozidlo

Všet­ky vozid­lá v aktu­ál­nej ponu­ke sú s hyb­rid­ným poho­nom.

Už žiadne starosti

S vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou ani pre­da­jom vozid­la.

Asistenčná služba

K dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni a to v rám­ci celej Euró­py.

Vybavenie poistnej udalosti

V prí­pa­de neho­dy sa Arval posta­rá o potreb­nú admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vin­ní­kom.

Ponúkané služby v rámci prenájmu

  • Ser­vis a údrž­ba vozid­la
  • Pneuma­ti­ky a sezón­ne pre­zú­va­nie vrá­ta­ne usklad­ne­nia
  • PZP a Hava­rij­né pois­te­nie
  • SK Diaľ­nič­ná znám­ka
  • Cest­ná daň
  • Asis­tenč­ná služ­ba 24/7
  • Náh­rad­né vozid­lo
Viac o službách

Najčastejšie otázky

Kto sa o vás bude starať?

Spo­loč­nosť ARVAL SLO­VA­KIA, pôso­bia­ca na slo­ven­skom trhu od roku 2004, pat­rí do význam­nej nad­ná­rod­nej finanč­nej sku­pi­ny BNP Pari­bas. ARVAL SLO­VA­KIA v súčas­nos­ti spra­vu­je viac ako 10000 vozi­diel a pat­rí tak medzi líd­rov na trhu ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu.

Viac o Arval