Potrebujete poradiť?

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

Naše autá 27.09.2023

Ško­da Kodiaq je jed­ným z najús­peš­nej­ších mode­lov v glo­bál­nom port­fó­liu znač­ky Ško­da. Dote­raz sa ho pre­da­lo tak­mer 792 000 kusov v cel­ko­vo 60 kra­ji­nách.

Dru­há gene­rá­cia mode­lu Kodiaq sa vyzna­ču­je aj novou kon­cep­ci­ou inte­ri­é­ru s doty­ko­vým disp­le­jom s uhlop­rieč­kou až 12,9″, voli­čom pre­vo­dov­ky po novom umiest­ne­ným na stĺpi­ku ria­de­nia pod volan­tom, manu­ál­nym a digi­tál­nym ovlá­da­ním a stre­do­vou kon­zo­lou, kto­rá má jed­no­du­chý čis­tý vzhľad.

Ponu­ka moto­rov zahŕňa dva ben­zí­no­vé a dva naf­to­vé moto­ry, kto­ré pokrý­va­jú výko­no­vé spek­trum od 110 kW do 150 kW. Po prvý­krát sa Kodiaq pred­sta­ví aj v plug-in hyb­rid­nej ver­zii, kto­rá ponú­ka elek­tric­ký dojazd viac ako 100 km. Bez­peč­nost­ná výba­va je opäť špič­ko­vá a pýši sa naprí­klad svet­lo­met­mi Mat­rix-LED dru­hej gene­rá­cie a ešte pokro­či­lej­ší­mi asis­tenč­ný­mi sys­té­ma­mi.

Na palu­be sú aj nové Sim­ply Cle­ver prv­ky, ako naprí­klad odkla­da­cí pries­tor v zadnej čas­ti stre­do­vé­ho tune­la s držia­kom na pohá­re a chla­de­ný dvo­j­itý Pho­ne Box, kto­rý umož­ňu­je nabí­jať dva mobil­né tele­fó­ny súčas­ne.

Ško­da Kodiaq iV, prvá plug-in hyb­rid­ná ver­zia v tom­to mode­lo­vom rade, ponú­ka aj maxi­mál­ny kom­bi­no­va­ný výkon 150 kW a elek­tric­ký dojazd viac ako 100 km. Výkon sa pre­ná­ša na pred­né kole­sá pro­stred­níc­tvom šesť­stup­ňo­vej pre­vo­dov­ky DSG.

Vyso­ko­na­pä­ť­o­vý aku­mu­lá­tor má kapa­ci­tu 25,7 kWh a posky­tu­je čis­to elek­tric­ký dojazd viac ako 100 km a pod­po­ru­je nabí­ja­nie strie­da­vým prú­dom s výko­nom 11 kW z wall­bo­xov a nabí­ja­cích bodov. Ešte rých­lej­šie mož­no baté­riu dobí­jať jed­no­smer­ným prú­dom s maxi­mál­nym výko­nom 50 kW na rých­lo­na­bí­ja­cích sta­ni­ciach.

Tech­nic­kou novin­kou je ben­zí­no­vý motor 1,5 TSI s výko­nom 110 kW, kto­rý po prvý­krát pri­ná­ša do mode­lu Kodiaq mild-hyb­rid­nú tech­no­ló­giu. Oba hyb­rid­né moto­ry pochá­dza­jú z novej gene­rá­cie moto­rov EA 211 evo2, pra­cu­jú v úspor­nom Mil­le­ro­vom cyk­le a využí­va­jú tur­bo­dú­chad­lo s varia­bil­nou geomet­ri­ou lopa­tiek. Motor 1,5 TSI s mild-hyb­rid­nou tech­no­ló­gi­ou je vyba­ve­ný aj naj­nov­šou gene­rá­ci­ou sys­té­mu auto­ma­tic­ké­ho odpo­je­nia val­cov ACT+.

Kontaktujte nás