Potrebujete poradiť?

Angličan z Číny - MG EHS plug-in

Naše autá 07.08.2023

Čín­ske­mu, štá­tom vlast­ne­né­mu kon­cer­nu SAIC to so znač­kou MG v Euró­pe vychá­dza na výbor­nú. V posled­ných dvoch rokoch totiž auto­mo­bi­ly s logom MG na kapo­te zaží­va­jú dvoj­ci­fer­né náras­ty pre­da­jov. Plug-in hyb­rid­ný model EHS a kla­sic­ký spa­ľo­vák” ZS sa u nás pre­dá­va­jú od júla. V tom­to roku sa ponu­ka roz­ší­ri o 4 mode­ly vrá­ta­ne plne elek­tric­kých MG4 a MG5. Moto­ris­tov v našich kon­či­nách si MG zís­ka­va sedem­roč­nou tová­ren­skou záru­kou (či 150 000 km) a samoz­rej­me cenou. EHS je totiž plug‑in hyb­rid­né SUV, kto­ré­ho cena je nie pod 39 000 €, ale dokon­ca pod 36 tisíc­mi. A to je pre našin­ca dob­rý dôvod zvá­žiť jeho zado­vá­že­nie.

Dizaj­no­vo totiž EHS nevy­ze­rá vôbec zle. Istý čín­sky vplyv je tam síce vidi­teľ­ný, ale na dru­hú stra­nu ‑ pre­čo nie. Sym­pa­tic­ký vzhľad urči­te má. LED svet­lo­me­ty zís­ka­te až s vyš­šou výba­vou Exc­lu­si­ve, kto­rá sa už cenou blí­ži mili­ó­nu. Pokiaľ si vysta­čí­te s kla­sic­ký­mi halo­gén­mi, nemá­te prob­lém.

V inte­ri­é­ri už žiad­ne veľ­ké ústup­ky nie sú. Audi­osys­tém s navi­gá­ci­ou má s 10,1″ fareb­ný disp­lej. Nechý­ba ani digi­tál­ny prí­stro­jo­vý panel s 12,3″displejom. Vo výba­ve Emo­ti­on sú navy­še pred­né sedad­lá vyhrie­va­né a vodič si ho môže elek­tro­nic­ky nasta­viť.

Štvor­val­co­vá tisíc­päť­stov­ka pod kapo­tou má v spo­lu­prá­ci s elek­tro­mo­to­rom dosta­toč­ný, nie však ohro­mu­jú­ci výkon 190 kW. Čo je však dôle­ži­té, je bez­peč­nosť. A v tej­to dis­cip­lí­ne vozid­lá MG nija­ko neza­os­tá­va­jú za kon­ku­ren­ci­ou. Čo doka­zu­jú päť­hviez­dič­ko­vé hod­no­te­nia EuroN­CAP. Zhr­nu­té: ten­to plug‑in hyb­rid sa na našich ces­tách roz­hod­ne nestra­tí

Typ moto­ra: rado­vý pre­pl­ňo­va­ný vzne­to­vý štvor­va­lec 1,5 l a elek­tro­mo­tor

Max. kon: 190 kW (258 k)

Objem batožinového priestoru: 448/1375 l

Dojazd na elektri­nu: až 52 km

Spotreba kombinovaná: 1,8 l/​100 km – 24 kWh/​100 km

Emi­sie CO2: 43 g/​km

Kontaktujte nás