Potrebujete poradiť?

Hľadáte nové auto? Tieto štyri autá máme skladom

Naše autá 20.02.2022

Tieto autá máme skladom ihneď!

Už viac neča­kaj­te, jaz­di­te.

Ak zva­žu­je­te ope­ra­tív­ny lea­sing, pozri­te si našu ponu­ku skla­do­viek“, kto­ré môže­te mať už za týž­deň po pod­pi­se zmlu­vy.

Audi Q3

Ten­to fešác­ky model Q3 advan­ced 35 TFSI STR je ben­zí­nom s pred­ným poho­nom, S‑tronic 7‑stupňovou pre­vo­dov­kou a výko­nom 110 kW. Čier­na koža v inte­ri­é­ri a bie­ly lak zvon­ka uro­bia dojem aj na mini­ma­lis­tov. Solíd­ne rodin­né auto na kaž­dú tra­su, spo­ľah­li­vé do mes­ta a bez­peč­né aj do teré­nu. Príď­te si ho vyskú­šať.

Toyota Corolla

Ste skôr dušou eko­lóg? Nasad­ni­te do novej Corol­ly Hyb­rid. Máme ich okam­ži­te vo ver­ziách sedan, hatch­back aj com­bi. Pri moto­re máte na výber z 1,8 ale­bo 2,0 obje­mu a k tomu auto­ma­tic­kú pre­vo­dov­ku.

Kia Ceed SW

K okam­ži­té­mu odbe­ru máme aj slo­ven­skú Kiu Ceed SW. Na výber máte v tom­to prí­pa­de z manu­ál­nej ale­bo auto­ma­tic­kej pre­vo­dov­ky a tan­ko­vať do nej bude­te die­sel. S výko­nom 100 kW pote­ší fanú­ši­kov živ­ších áut.

Volkswagen Tiguan

Z trie­dy SUV máme na skla­de VW Tigu­an s auto­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou. Môže­te si vybrať, či rad­šej tan­ku­je­te ben­zín ale­bo die­sel. Poriad­ne SUV-čko do kaž­dé­ho teré­nu sa pýši priaz­ni­vou spot­re­bou a 150 koní tiež nie je málo.

Nevyb­ra­li ste si? Neva­dí, okrem skla­do­viek si môže­te na ope­ra­tív­ny lea­sing vziať aj ďal­šie autá. Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku.

Kontaktujte nás