Potrebujete poradiť?

O spoločnosti Arval

Sta­rá­me sa o viac ako 8000 vozidiel

ARVAL SLO­VA­KIA je súčas­ťou medzi­ná­rod­nej sku­pi­ny ARVAL, kto­rá bola zalo­že­ná v roku 1989. Pôso­bí v 29 kra­ji­nách (v ďal­ších 17tich pro­stred­níc­tvom par­tne­rov) a spra­vu­je tak­mer 1 200 000 vozi­diel. Je 100% dcér­skou spo­loč­nos­ťou pop­red­nej sve­to­vej ban­ko­vej sku­pi­ny BNP Paribas. 

ARVAL Slo­va­kia pôso­bí v oblas­ti finan­co­va­nia a sprá­vy vozo­vých par­kov na slo­ven­skom trhu od roku 2004. S viac ako 8000 vozid­la­mi vo flo­ti­le pat­rí medzi líd­rov v obore.

Pre­čo si mám vybrať prá­ve Arval?

Špe­cia­li­zu­je­me sa len na ope­ra­tív­ny leasing

Samoz­rej­me, moh­li by sme pre­dá­vať záh­rad­né kosač­ky, ale rad­šej sa sústre­dí­me na to, v čom sme fakt dob­rí — na ope­ra­tív­ny lea­sing. A to už viac ako 17 rokov. Navy­še nás to baví!

Sprá­va­me sa fér ku svo­jim klientom

Sme obchod­ní­ci-špor­tov­ci, fair play dodr­žu­je­me nie­len na teni­so­vom kurte.

Máme finanč­né záze­mie banky

BNP Pari­bas je pop­red­nou európ­skou ban­kou s medzi­ná­rod­ným dosa­hom. Pôso­bí v 72 kra­ji­nách a zamest­ná­va vyše 202 000 zamest­nan­cov. Hovo­rí­me fran­cúz­skym prí­zvu­kom, ale roz­umieť si budeme :)

Vyni­ká­me v osob­nom prístupe

Za ruku cez pre­chod Vás nepre­ve­die­me, ale za to Vám pomô­že­me vybrať to naj­lep­šie vozid­lo a navy­še pre Vás pri­pra­ví­me výhod­nú ponu­ku. Máme totiž kva­lit­ný tím a zakla­dá­me si na osob­nom prístupe.

Mini­ma­li­zu­je­me administratívu

Všet­ky služ­by ovlá­da­te jed­no­du­cho z mobi­lu ale­bo na webe. A keď sa už chce­te poroz­prá­vať, tak máme samoz­rej­me aj info­lin­ku, kde sú Vám naši kole­go­via plne k dispozícii.

Sme líder v počte spra­vo­va­ných vozidiel

Na slo­ven­skom trhu už sme neja­ký ten pia­tok, kon­krét­ne od roku 2004, a spra­vu­je­me cez 8000 áut. Pat­rí­me tak medzi tých naj­väč­ších v odbo­re. Zaria­diť pre Vás vysní­va­né auto, je pre nás hračka.