Potrebujete poradiť?

Kia EV9: Aerodynamická krabica

Elektrické vozidlá 22.11.2023

Pod­ľa šta­tis­tík z kórej­ské­ho trhu má k tomu s plnou váž­nos­ťou ráz­ne vykro­če­né. Posúď­te sami. Kia zazna­me­na­la pri uve­de­ní na domá­com trhu v prie­be­hu ôsmich dní viac než 10 000 pre­dob­jed­ná­vok, z čoho 60 per­cent tvo­ria moto­ris­ti, kto­rí si vozid­lo tej­to znač­ky vybra­li prvý raz. Na uve­de­nie na čes­kom trhu a s tým spo­je­né výba­vo­vé stup­ne a cenu sme do uzá­vier­ky toh­to vyda­nia netr­pez­li­vo čaka­li.

Dizaj­no­vo môže EV9 pôso­biť na prvý pohľad tro­chu neo­hra­ba­ne, ako veľ­ká kra­bi­ca, tak ako sa SUV pri svo­jich začiat­koch uvied­li na trh. Zda­nie je to ale klam­né. Súči­ni­teľ odpo­ru vzdu­chu má totiž hod­no­tu 0,28. Pri takých­to veľ­kých SUVéč­kach“ je pri­tom bež­ná hod­no­ta 0,35 a viac. Taký­to skve­lý výsle­dok EV9 dosa­hu­je vďa­ka pre­pra­co­va­ným tva­rom karo­sé­rie, špe­ciál­ne kry­tým kole­sám či zapus­te­ným kľuč­kám.

Vzhľad auto­mo­bi­lu je pri jeho výbe­re zais­te dôle­ži­tým para­met­rom. Avšak pre väč­ši­nu zákaz­ní­kov má vyš­šiu pri­ori­tu jeho úžit- ková hod­no­ta. A v tej­to oblas­ti EV9 pod­ľa

Typ moto­ra: elek­tro­mo­tor, zadný náhon

Maxi­mál­ny výkon: 150 kW (204 k)

Objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru: 4/5 ces­tu­jú­ci 728 l; 6/7 ces­tu­jú­cich 333 l

Maxi­mál­na rých­losť: 185 km/​hod

Maxi­mál­ny dojazd: až 541 km

Spot­re­ba kom­bi­no­va­ná: 21 kWh/​100 km

Emi­sie CO2: 0 g/​km


Kontaktujte nás