Potrebujete poradiť?

Elektrický Mercedes EQC: z Viedne do Álp na jedno nabitie

Case Study 27.04.2022

Elek­tro­mo­bi­li­ta si v súčas­nos­ti zís­ka­va čoraz viac priaz­niv­cov. Okrem mno­hých eko­lo­gic­kých výhod však mno­hých zau­jí­ma jeden základ­ný para­me­ter: dojazd na jed­no nabi­tie. Kto­ré autá vás zave­zú naj­ďa­lej? A ako sa dojazd líši v lete a v zime?

600 kilometrov zvládnete v mraze len na dve dobitia

Výho­dou je, že pri zadá­va­ní cie­ľa do navi­gá­cie vám sys­tém auto­ma­tic­ky vyhľa­dá tra­su s nabí­ja­cí­mi sta­ni­ca­mi, tak­že máte o sta­rosť menej. Ako to vidí Marius s obsa­de­nos­ťou nabí­ja­cích sta­níc?

Raz, keď som pri­šiel, boli všet­ky sta­ni­ce obsa­de­né, ale jed­no z áut prá­ve odchádzalo,takže som sa dostal na rad ihneď. Oča­ká­vam ale veľ­ký nárast počtu elek­tro­vo­zi­diel v nad­chá­dza­jú­cich rokoch, potom sa z toho môže stať bež­ný prob­lém. Viem, že v Nemec­ku už občas cez víken­dy vzni­ka­jú rady. Veľa ľudí tam vlast­ní elek­tro­vo­zid­lá a k tomu sa pri­dá­va­jú Holan­ďa­nia pre­chá­dza­jú­ci do Švaj­čiar­ska a Rakús­ka. Ak kra­ji­ny nebu­dú inves­to­vať do roz­vo­ja sie­tí dobí­ja­cích sta­níc, môže ten­to prob­lém v budúc­nos­ti význam­ne narásť.”

Hoci život­nosť baté­rie kle­sá v mra­ze aj o 25 %, na pri­bliž­ne 600 km tra­se Vie­deň — Zürs mu sta­či­lo zasta­viť dva­krát na pol­ho­din­ku, v Salz­bur­gu a Innsb­ruc­ku.

Bezproblémové jazdy a zlepšujúca sa infraštruktúra

Mariu­sa sme sa opý­ta­li aj to, či nie­ke­dy na svo­jich ces­tách zažil s elek­tro­mo­bil­mi neja­ké váž­nej­šie prob­lé­my.

Šofé­ro­val som už nie­koľ­ko elek­tro­vo­zi­diel, najprv som mal dva ale­bo tri roky plug-in hyb­rid, potom ďal­šie tri roky Jagu­ar I ‑PACE a teraz ten­to Mer­ce­des a žiad­ny prob­lém som nemal. Prav­da, pred­tým som žil v Holand­sku a mys­lím si, že tu v stred­nej Euró­pe sú potreb­né vlád­ne inves­tí­cie na pod­po­ru infra­štruk­tú­ry. Aj my ako Arval máme dôle­ži­tú úlo­hu pre­sved­čiť svo­jich kli­en­tov a pomôcť im zvo­liť vhod­nú poli­ti­ku na pod­po­ru eko­lo­gic­kých zdro­jov.”

S elektromobilom v Rakúsku

V Rakús­ku bolo na kon­ci minu­lé­ho roka spo­lu 10 540 verej­ne prí­stup­ných nabí­ja­cích bodov a jaz­dí tam 106 457 elek­tri­nou pohá­ňa­ných auto­mo­bi­lov – elek­tro­mo­bi­lov, plug ‑in hyb­ri­dov a vozi­diel s pali­vo­vý­mi člán­ka­mi. Na jeden dobí­ja­cí bod tak pri­pa­dá desať tých­to vozi­diel. V Rakús­ku je mož­né pla­tiť za dobí­ja­nie na vybra­ných mies­tach pro­stred­níc­tvom Arval dobí­ja­cej kar­ty.

Pre­čí­taj­te si aj náš člá­nok s pre­hľa­dom nabí­ja­cích sta­níc na Slo­ven­sku.

Zva­žu­je­te elek­tro­mo­bil ale­bo hyb­rid? Pozri­te si našu ponu­ku a vyber­te si zo skla­do­vých vozi­diel. Jaz­diť môže­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy!

Kontaktujte nás