Potrebujete poradiť?

Volvo C40 Recharge: Druhý v poradí

Elektrické vozidlá 13.09.2023

Čis­to elek­tri­nou pohá­ňa­ný cros­so­ver C40 Rechar­ge bol pred­sta­ve­ný pred dvo­ma rok­mi. Stal sa tak po mode­li XC40 Rechar­ge dru­hým elek­tro­mo­bi­lom Vol­va v pora­dí. A záro­veň posled­ným, kto­rý mal prí­vlas­tok Rechar­ge (zno­vu nabiť). Vla­ni pred­sta­ve­ná vlaj­ko­vá loď už nies­la ozna­če­nie EX90 a začiat­kom toh­to júna sa auto­mo­bil­ka pochvá­li­la malým SUV EX30.

Elek­tric­kej šty­rid­siat­ke“ síce pat­rí z pohľa­du elek­tro­mo­bi­li­ty až dru­hé mies­to, to ale nezna­me­ná žiad­ny váž­ny han­di­cap. Prá­ve naopak. Bola prvým mode­lom Vol­va, kto­rý bol od začiat­ku dostup­ný len ako elek­tro­mo­bil. Tech­nic­ky je samoz­rej­me s xcéč­kom“ spriaz­ne­ná, ale hneď na prvý pohľad má väč­ší sexap­pe­al vďa­ka zva­žu­jú­cej sa zadnej čas­ti napo­dob­ňu­jú­cej kupé. C40 je k dis­po­zí­cii až v troch varian­toch. V tech­nic­kej tabuľ­ke uvá­dza­me základ­ný variant s jed­ným elek­tro­mo­to­rom pohá­ňaj- úcim zadnú nápra­vu. Dru­hý variant ponú­ka pre­dĺže­ný dojazd o tak­mer 100 kilo­met­rov, ale za prí­pla­tok 2000 €. Za štvor­kol­ku, čiže variant s poho­nom všet­kých kolies a do- jaz­dom až 548 kilo­met­rov, si na Slo­ven­sku pri­pla­tí­te 7000 €.

Základ­ná výba­va Plus je plne dosta­ču­jú­ca. Avšak pre nároč­nej­ších moto­ris­tov je mož­né vozid­lo vyba­viť radom prí­plat­ko­vých prv­kov. C40 Rechar­ge je plat­ným čle­nom elek­tric­kej rodi­ny a dôle­ži­tým prís­pev­kom v odhod­la­ní Vol­va stať sa do roku 2040 uhlí­ko­vo neut­rál­nou auto­mo­bil­kou. A svo­ju úlo­hu zohrá aj Slo­ven­sko, kde auto­mo­bil­ka pri dedi­ne Vala­li­ky neďa­le­ko Košíc sta­via novú tová­reň na elek­tro­mo­bi­ly.

Typ moto­ra: jeden elek­tro­mo­tor, pohon zadnej nápra­vy

Maxi­mál­ny výkon: 175 kW/​235 k

Maxi­mál­na rých­losť: 180 km/​hod

Objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru: 413 / 1205 l

Dojazd: až 475 km

Spot­re­ba (kom­bi­no­va­ná): 16,5 kWh/​100 km

Emi­sie CO2 (kom­bi­no­va­né): 0 g/​km

Volvo C40 Recharge Plus

Mesač­né nákla­dy na full ser­vi­ce lea­sing: 758,91 € bez DPH (nájazd 15 000 km roč­ne, zmlu­va na 48 mesia­cov)

Kontaktujte nás