Potrebujete poradiť?

Volkswagen sa teraz chce odlíšiť dizajnom, predstavil provokatívny elektromobil

Elektrické vozidlá 17.10.2023

Dva dni pred ofi­ciál­nym otvo­re­ním veľ­tr­hu IAA 2023 pozva­la spo­loč­nosť Volk­swa­gen viac ako 400 zástup­cov medzi­ná­rod­ných médií na špe­ciál­ne podu­ja­tie do ate­li­é­rov Eis­bach, kto­ré sú zná­mym mies­tom pre fil­mo­vé pro­duk­cie. Hlav­nou témou gala­ve­če­ra bol dizajn.

Podu­ja­tie sa kona­lo pri prí­le­ži­tos­ti prvé­ho výro­čia vyme­no­va­nia Oli­ve­ra Blu­me­ho za pred­se­du pred­sta­ven­stva kon­cer­nu Volk­swa­gen. Od Blu­me­ho nástu­pu do čela kon­cer­nu v sep­tem­bri 2022 sa poda­ri­lo úspeš­ne zre­a­li­zo­vať nie­koľ­ko význam­ných ini­cia­tív, medzi kto­ré pat­ria napr:

- Zlep­še­ná stra­té­gia plat­for­my a kon­ku­ren­cie­schop­nej­ší tech­no­lo­gic­ký pro­fil

- Pre­cíz­nej­ší plán port­fó­lia CARIAD s novým manaž­men­tom

- Urých­le­nie imple­men­tá­cie stra­té­gie v Číne pre Čínu” s miest­ny­mi par­tner­mi

- Plán ras­tu pre USA a zno­vuz­ro­de­nie znač­ky Scout s elek­tric­ký­mi model­mi a ori­gi­nál­nou DNA dizaj­nu pre ame­ric­ký trh

- Zvý­še­nie výro­by Power­Co a roz­hod­nu­tie posta­viť nový závod na výro­bu baté­rií v Kana­de

- Zave­de­nie integ­ro­va­nej plat­for­my mobi­li­ty

- Zvý­še­ný dôraz na udr­ža­teľ­nosť

- Užšia spo­lu­prá­ca s kapi­tá­lo­vý­mi trh­mi.

Okrem toho boli zave­de­né prog­ra­my na zlep­še­nie kva­li­ty a novo štruk­tú­ro­va­ná pro­duk­to­vá stra­té­gia s cie­ľom nasme­ro­vať celú sku­pi­nu k udr­ža­teľ­né­mu úspe­chu. Hlav­ným cie­ľom sku­pi­ny je rast zalo­že­ný na hod­no­te.

Dizajn ako hlavný prostriedok diferenciácie

S viac ako 100 mili­ón­mi zákaz­ní­kov na celom sve­te spo­loč­nosť Blu­me potvr­di­la, že sa zame­ria­va na spo­koj­nosť zákaz­ní­kov. Kľú­čom k úspe­chu sú pod­ľa neho sil­né znač­ky s jas­nou dife­ren­ciá­ci­ou. Sku­pi­na Volk­swa­gen sa pre­to zme­ní na spo­loč­nosť, v kto­rej je dizajn hna­cou silou.

Dizajn zna­čiek bol dote­raz orga­ni­zač­nou súčas­ťou tech­nic­ké­ho vývo­ja. Táto úzka spo­lu­prá­ca bude zacho­va­ná v rám­ci opti­mál­ne­ho pro­ce­su vývo­ja pro­duk­tov. Teraz však bude mať dizajn celo­pod­ni­ko­vý význam. Hlav­ní dizaj­né­ri všet­kých zna­čiek budú pre­to užšie spo­lu­pra­co­vať s prí­sluš­ným pred­se­dom pred­sta­ven­stva.

Pro­stred­níc­tvom inten­zív­nych dis­ku­sií s pred­se­dom pred­sta­ven­stva sa zabez­pe­čí kom­plex­ná imple­men­tá­cia dizaj­no­vých zásad pre kon­zis­tent­nú skú­se­nosť zákaz­ní­kov so znač­kou — od firem­nej pre­zen­tá­cie cez pro­duk­ty až po digi­tál­nu ponu­ku kaž­dej znač­ky.”

Jed­ným z výsled­kov nové­ho dizaj­no­vé­ho sme­ro­va­nia kon­cer­nu Volk­swa­gen, kto­rý bol pred­sta­ve­ný na sláv­nost­nej veče­ri, je štú­dia CUP­RA Dark­Re­bel. Pri navrho­va­ní štú­die pomoh­lo viac ako 270 000 kon­fi­gu­rá­cií čle­nov kme­ňa CUP­RA, vrá­ta­ne amba­sá­do­rov znač­ky, ako sú hrá­či FC Bar­ce­lo­na Ale­xia Putel­las a Marc ter Ste­gen a herec Daniel Brühl.

Úda­je zís­ka­né z onli­ne hyper­kon­fi­gu­rá­to­ra sa pou­ži­li na dokon­če­nie návrhu štú­die CUP­RA Dark­Re­bel, kto­rá sa teraz pre­su­nu­la z vir­tu­ál­ne­ho do reál­ne­ho sve­ta odha­le­ním fyzic­kej ver­zie na auto­sa­ló­ne IAA v Mní­cho­ve.
Výsled­kom je 100 % dvoj­miest­ny špor­to­vý elek­tro­mo­bil s karo­sé­ri­ou typu sho­oting bra­ke. Nová štú­dia zauj­me okrem iné­ho tajom­nou far­bou karo­sé­rie pri­po­mí­na­jú­cou teku­tú ortuť, osvet­le­ním kon­ci­po­va­ným ako hma­ta­teľ­ný mate­riál a zvý­še­nou pozor­nos­ťou veno­va­nou udr­ža­teľ­nos­ti.

S von­kaj­šou dĺž­kou 4,5 met­ra, šír­kou 2,2 met­ra a výš­kou 1,3 met­ra Dark­Re­bel ešte viac oži­je po otvo­re­ní dve­rí, kto­ré sia­ha­jú až do výš­ky 2,2 met­ra. Ten­to dojem ešte umoc­ňu­jú pro­por­cie, kto­ré sú z 1/3 kabí­ny a z 2/3 pod­voz­ku. Špor­to­vé­ho ducha umoc­ňu­jú výraz­né ramen­né par­tie.

Kontaktujte nás