Potrebujete poradiť?

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid - Overené štvrťstoročím

Elektrické vozidlá 03.10.2023

Meno Corol­la čo nevi­dieť, za tri roky, oslá­vi šesť­de­sia­ti­ny. A aj keď si ho v prie­be­hu času poži­čia­va­li autá naprieč kate­gó­ria­mi, ich spo­loč­ný­mi vlast­nos­ťa­mi boli spo­ľah­li­vosť, ceno­vá dostup­nosť, bez­peč­nosť a priaz­ni­vá eko­no­mi­ka pre­vádz­ky. Veď sa ich v rôz­nych karo­sár­skych varian­toch vyro­bi­lo oko­lo päť­de­siat mili­ó­nov. Hyb­rid­ný kom­bík Corol­la je ďal­ším čriep­kom do tej­to mozai­ky. Dizajn kom­bí­ka je jed­no­du­cho stá­le sexy. Áno, v SUV sedí­te vyš­šie, máte lep­ší pre­hľad, ale to nemô­že vyvá­žiť sexe­píl atle­tic­kej silu­e­ty kom­bí­ka. Spia­toč­níc­ky pohľad? Mož­no. To ale nič neme­ní na pros­tom fak­te, že v Toy­o­te vedia, čo je to atrak­tív­ne auto.Moder­ni­zo­va­ná Corol­la dosta­la do vien­ka cel­kom nový hyb­rid­ný pohon. Ten vo svo­jej pia­tej gene­rá­cii posú­va efek­ti­vi­tu na ďal­šiu úro­veň. V našom prí­pa­de zvo­le­ný variant so štvor­val­co­vou záži­ho­vou tisí­co- sem­stov­kou dis­po­nu­je výko­nom 103 kw a udá­va­nou kom­bi­no­va­nou spot­re­bou oko­lo pia­tich lit­rov ben­zí­nu. Mož­ná je aj jaz­da čis­to na elek­tri­nu, ale Toy­o­ta nikde neuvá­dza, aký je v tom­to prí­pa­de dojazd. Z hľa­dis­ka výba­vy je ver­zia Com­fort dosta­toč­ná a uspo­ko­jí potre­by moto­ris­tov bez kom­pro­mi­sov. Z bez­peč­nost­ných pomoc­ní­kov, kto­rých je naozaj dosť, spo­me­niem sys­tém núdzo­vé­ho zasta­ve­nia. Ten, pokiaľ vodič nere­a­gu­je, doká­že auto cel­kom zasta­viť.

Typ moto­ra: záži­ho­vý štvor­va­lec a elek­tro­mo­tor

Maxi­mál­ny výkon hyb­rid­né­ho sys­té­mu: 103 kW/​140 k

Maxi­mál­na rých­losť: 180 km/​hod

Objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru: 596/1606 l

Dojazd na elek­tri­nu: NA

Spot­re­ba (kom­bi­no­va­ná): 4,5 – 4,8 l/​100 km

CO2 (kom­bi­no­va­né): 102 – 107 g/​km

Toy­o­ta Corol­la Tou­ring Sports 1.8 Hyb­rid 140 k e‑CVT Com­fort

Mesač­né nákla­dy na full ser­vi­ce lea­sing: 368,44 € bez DPH (nájazd15 000 km roč­ne, zmlú­va na 48 mesia­cov)

Kontaktujte nás