Potrebujete poradiť?

S ELEKTROMOBILOM PO EURÓPE - Do Maďarska

Užitočné tipy 23.08.2023

V Maďar­sku panu­je počas leta krás­ne poča­sie. V júli a v augus­te je tu naj­stá­lej­šie tep­lé poča­sie, na let­nú dovo­len­ku teda ide­ál­ny čas. I vďa­ka tomu sa v lete tak­mer kaž­dý deň koná neja­ká akcia pod šírym nebom, ako sú fes­ti­va­ly ale­bo kon­cer­ty. Jeden z naj­výz­nam­nej­ších hudob­ných fes­ti­va­lov je naprí­klad Szi­get v Buda­peš­ti.

Pod­ľa úda­jov moni­to­rin­gu Euro­pe­an Alter­na­ti­ve Fuels Obser­va­to­ry, kto­ré­ho zria­ďo­va­te­ľom je Európ­ska komi­sia, bolo v Maďar­sku k prvé­mu štvrť­ro­ku toh­to roka 3324 nabí­ja­cích bodov spl­ňu­jú­cich pod- mien­ky naria­de­nia o infra­štruk­tú­re pre alter­na­tív­ne pali­vá (AFIR). Z toho na AC nabí­jač­ky pri­pa­da­lo 2802 bodov. Vo väč­ši- ne prí­pa­dov (2708) ide o nabí­ja­nie stred­nej rých­los­ti 22 kW. Na DC nabí­jač­ky pri­pa­dá 522 bodov. Ultra­rých­le nabí­ja­nie je mož­né na 142 z nich, z čoho je osem sta­níc Tes­la Super­char­ger. Nabí­ja­cie mies­ta sú podob­ne ako v iných európ­skych kra­ji­nách umiest­ne­né naj­čas­tej­šie pri nákup­ných cen­trách (Lidl, Pen­ny Mar­ket), či pri ben­zí­no­vých pum­pách MOL. V Maďar­sku pre­vádz­ku­jú nabí­ja­cie mies­ta aj Ioni­ty, E.ON, Shell, e‑Mo-bi a ďal­ší. Naj­väč­šiu sieť spra­vu­je Mobi­li­ti. Cen­né rady na ces­tu v slo­ven­či­ne ponú­ka web vil​la​ny​au​to​sok​.hu. Väč­ši­na nabí­ja­čiek nie je zdar­ma, ale k hlav­ným sie­ťam je mož­né ľah­ko pri­stu­po­vať pro­stred­níc­tvom mobil­ných apli­ká­cií a kariet RFID od väč­ši­ny medzi­ná­rod­ných posky­to­va­te­ľov slu­žieb.

1. BUDA­PEŠŤ

Maďar­ská met­ro­po­la je obľú­be­ným výlet­ným cie­ľom, a to nie­len v lete. Okrem his­to­ric­ké­ho cen­tra a ďal­ších pamia­tok s obľú­be­ným výlet­ným cie­ľom pre­dov­šet­kým ter­mál­ne kúpe­le, kto­rých je v mes­te nie­koľ­ko. I keď počas leta tep­lo­ty v Buda­peš­ti ata­ku­jú i hra­ni­cu 40 °C, ter­má­ly sú hod­ne nav­šte­vo­va­né i v let­ných mesia­coch. To pla­tí pre­dov­šet­kým o kúpe­ľoch Szé­che­nyi, kto­ré sú naj­zná­mej­šie nie­len v Buda­peš­ti, ale i v celom Maďar­sku. Majú pre­krás­ne von­kaj­šie pries­to­ry, vrá­ta­ne von­kaj­šie­ho pla­vec­ké­ho bazé­nu. Kúpe­le sa rozp­res­tie­ra­jú v mest­skom par­ku, sú obklo­pe­né mno­hý­mi nád­her­ný­mi pamä­ti­hod­nos­ťa­mi. Neďa­le­ko je i zoolo­gic­ká záh­ra­da.

Nabí­ja­nie: Z logi­ky veci vyplý­va, že v hlav­nom mes­te je kon­cen­trá­cia nabí­ja­cích bodov naj­vyš­šia. Náj­de­te tu päť Tes­la Super­char­gers, svo­je nabí­jač­ky tu majú aj sie­te Ioni­ty, Mobi­li­ti, MOL, Shell a ďal­šie.

2. BALA­TON

Kla­sic­kou let­nou des­ti­ná­ci­ou je Bala­ton. Jaze­ro, kto­ré zís­ka­lo pre­zýv­ku maďar­ské more, je počas let­ných mesia­cov vyhľa­dá­va­ným turis­tic­kým cie­ľom. Okrem vod­ných špor­tov, kto­ré si je mož­né uží­vať pria­mo na jaze­re, je oko­lie obľú­be­né medzi cyk­lis­ta­mi. Miest­ne cyk­lo­ces­ty sú pre­dov­šet­kým rovi­na­té, bez nároč­ných stú­pa­ní. V oko­lí je aj veľa zau­jí­ma­vých výlet­ných cie­ľov. Naprí­klad jazer­ná jas­ky­ňa Tapol­ca, kto­rú si môže­te pre­zrieť na lodič­ke. Jas­kyn­ný kom­plex je dlhý 5 kilo­met­rov a nachá­dza sa v hĺb­ke len 15 až 20 met­rov pod mest­skou zástav­bou. V mes­te Hevíz sú ter­mál­ne kúpe­le, kto­ré pat­ria medzi najob­ľú­be­nej­šie v celom Maďar­sku. Ide o netra­dič­ný záži­tok, lebo v tom­to prí­pa­de nej­de o bazén s ter­mál­nou vodou, ale kúpa­nie pre­bie­ha pria­mo v ter­mál­nom jaze­re, do kto­ré­ho vyvie­ra­jú ter­mál­ne pra­me­ne. Mes­teč­ku Keszt­he­ly na východ­nom bre­hu jaze­ra Bala­ton domi­nu­je baro­ko­vý zámok. Výstav­ba zám­ku Fes­te­tics trva­la celých sto rokov, než bol v polo­vi­ci 19. sto­ro­čia dokon­če­ný. Dnes pat­rí medzi naj­väč­šie zámoc­ké síd­la v Maďar­sku. V zám­ku je dnes múze­um, ku kto­ré­mu pri­lie­ha zámoc­ký park.

Nabí­ja­nie: Oko­lie naj­väč­šie­ho stre­do­európ­ske­ho jaze­ra má pokry­té nabí­jač­ka­mi sieť Mobi­li­ti. Nachá­dza­jú sa v Bala­ton­füre­de, v Sió­fo­ku a v Keszt­he­ly (vždy 2× AC 22 kW).

3. PÉCS

Mes­teč­ko Pécs pat­rí medzi naj­pô­vab­nej- šie mes­tá v Maďar­sku. Býva nazý­va­né i ako Brá­na do Chor­vát­ska“. Mes­to je ovplyv­ne­né stre­do­mor­skou klí­mou, kto­rá navo­dzu­je tak­mer prí­mor­skú atmo­sfé­ru. Mie­ša­jú sa tu sto­py anti­ky, kres­ťan­stva, isla­mu i judaiz­mu. Sú to prá­ve sta­ro­ve­ké pamiat­ky, kto­ré mes­tu zais­ti­li zápis do zozna­mu sve­to­vé­ho kul­túr­ne­ho a prí­rod­né­ho dedič­stva UNES­CO.

Nabí­ja­nie: V pia­tom naj­väč­šom mes­te Maďar­ska je nabí­ja­cích miest dosta­tok. Naj­čas­tej­šie ich náj­de­te naprí­klad pri pre­daj­niach Lidl. Sie­te tu pre­vádz­ku­jú aj E.ON či Mobi­li­ti


Kontaktujte nás