Potrebujete poradiť?

Rozhovor s Juniorom - Moje najobľúbenejšie letné destinácie

Rozhovory 28.06.2022

Viete si vo svojom nabitom programe nájsť čas na ozaj dlhú poriadnu dovolenku? Kedy ste na takej boli naposledy?

Napo­sle­dy sme boli v Tat­rách a na Lip­to­ve. Minu­lý rok v lete. Medzi­tým sme sa sna­ži­li sprá­vať zod­po­ved­ne, ako ľudia v našom oko­lí. Posled­né dva roky to bolo poriad­na dovo­len­ka. Síce núte­ná, tak­že o nabi­tom čase sa nedá hovo­riť. Za všet­ko hovo­rí počet kilo­met­rov, kto­ré som dal za dva roky na aute.

Podľa čoho sa rozhodujete pri výbere destinácie? Máte obľúbené miesta, kde sa vraciate alebo skúšate vždy niečo nové?

Na Slo­ven­sku máme svo­je obľú­be­né mies­ta, naprí­klad Ján­ska Doli­na ale­bo Ždiar. Tam sa radi vra­cia­me. Asi naj­čas­tej­šie sme na lip­tov­ských dvo­roch. Ide­me stá­le na isto­tu, sme tam, kam nám dajú tip naši zná­mi, kto­rí nás už pozna­jú.

Ako často vyrazíte na dovolenku autom? Koľko kilometrov je tá hranica, keď už zvažujete lietadlo?

Hra­ni­ca autom je do 1.000km. Potom to je už nere­ál­ne z časo­vé­ho hľa­dis­ka. Byť dlh­šie na ces­te, ako na mies­te je blbosť. Netrá­vim čas ráta­ním. Pros­to sa ide, keď sa dá a nerá­ta­me, koľ­ko z 52. víken­dov sme na ces­tách.

Spomeniete si na nejakú kurióznu, smiešnu, či nebezpečnú situáciu, ktorú ste zažili počas svojho roadtripu?

Raz v zime mi ces­tou doš­la voda v ostre­ko­va­či a ja som dostal skve­lý nápad poliať to mine­rál­kou, čo som mal v aute. Zasta­vil som, vystú­pil z vyhria­té­ho auta do ukrut­nej zimy a polial sklo. Kým som si sadol za volant a pus­til stie­ra­če, okno zamrz­lo. Nepo­mo­hol som si. Ale mám aj prí­ho­du s hmlou. Išiel som za jed­ným autom, kto­ré zra­zu zasta­vi­lo. Chví­ľu som stál, sedel a čakal kým sa nepoh­ne­me, ale potom pri­šiel chlap z toho auta a vra­ví mi, že ma síce nepoz­ná, ale že tu on kon­čí, lebo tam býva. Bol som u neho na dvo­re :)))) Vysvet­lil mi, ako sa dosta­nem na hlav­nú, tak som cúvol a išiel ďalej. Bolo to v obdo­bí, keď boli iba mapy v auto atla­se. Bez GPS a mobi­lov.

Bez akých kúskov batožiny neodídete z domu? Už vám niečo z toho zachránilo krk v ťažkej situácii?

Kávo­var! Na výle­ty si nosí­me vlast­ný kávo­var. Je to jeden kuf­rík navy­še a keď­že milu­jem kávu, nemu­sím hovo­riť, ako mi to zachrá­ni­lo život. Ale raz sme išli na sil­ves­trov­skú cha­tu a keď som naba­lil kufor sys­té­mom tet­ris, nemal som kam dať nákup s potra­vi­na­mi. Tak som to natla­čil do streš­né­ho boxu. A raz som v ňom vie­zol via­noč­ný strom­ček. Je to prak­tic­ká vec!

Dokážete na dovolenke kompletne vypnúť, alebo vám očko sem-tam skočí na pracovné maily?

Von­kon­com nemám prob­lém s vypnu­tím na dovo­len­ke. Je to pres­ne ako so zaspá­va­ním. 9 rokov ran­né­ho vysie­la­nia v rádiu ťa naučí nevá­hať a zaspať. Podob­ne to mám s dovo­len­kou. Našťas­tie mám oko­lo seba ľudí, kto­rí o tom vedia, tak nepí­šu. Pres­ne ako tele­fo­ná­ty po 22 hodi­ne.

Aká je vaša vysnívaná destinácia? A kam by ste sa chceli ešte raz určite vrátiť?

Nemám vysní­va­nú des­ti­ná­ciu. Ces­to­va­teľ­ská ambí­cia mi síce chý­ba, ale uží­vam si tam, kde som. Hlav­ne nech sú spo­koj­né moje ženy.

Máte nejakú dobrú dovolenkovú radu, ktorú sa vám rokmi osvedčila?

Pra­vi­del­ne sa kré­muj a neza­bud­ni na pois­te­nie.

mZ

Kontaktujte nás