Potrebujete poradiť?

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Rozhovory 17.10.2022

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Rov­na­ký tím pro­fe­si­oná­lov naďa­lej pokrý­va všet­ky seg­men­ty – logis­ti­ku a skla­do­va­nie, služ­by v retai­le i kom­plex­né e‑commerce rie­še­nia. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.

Človek jazdiaci autom po diaľnici často vidí v okolí budovy, sklady. Čo sa skrýva v tých vašich? Čo to dnes znamená, venovať sa skladovaniu a logistike?

Áno, v oko­lí diaľ­nic je vid­no budo­vy, skla­dy a v posled­ných rokoch ich vďa­ka vyso­ké­mu dopy­tu vid­no výraz­ne viac. Som rád, že skla­do­va­niu a logis­ti­ke sa na Slo­ven­sku i v celom stre­do­európ­skom regi­ó­ne darí, a ove­ľa viac ma teší, keď vidím, že pri­bú­da­jú moder­né a eko­lo­gic­ké haly, keď­že ino­vá­cie a udr­ža­teľ­nosť sú aj našou pri­ro­dze­nou súčas­ťou. Pre­to sme sa v tom­to roku roz­hod­li dlho­do­bo si pre­na­jať skla­do­vé pries­to­ry v novom Gar­be Gre­en Park Pieš­ťa­ny, kto­rý je vlaj­ko­vou loďou v udr­ža­teľ­nos­ti v regi­ó­ne. Čo sa skrý­va v našich skla­doch? V zása­de sa dá hovo­riť o dvoch roz­diel­nych sve­toch. Jeden sa venu­je tzv. POSM mate­riá­lom, kto­ré si vyža­du­jú per­so­ni­fi­ko­va­né rie­še­nia Ware­hou­se Mana­ge­ment Sys­tem. Čas­to ide o pro­pa­gač­né mate­riá­ly bez akých­koľ­vek kódov, prí­pad­ne mate­riá­ly, s kto­rý­mi tre­ba ďalej pra­co­vať, kým vznik­ne finál­ny pro­dukt. Tu sa špe­cia­li­zu­je­me na ich skla­do­va­nie, dis­tri­bú­ciu a inšta­lá­ciu, plus násled­nú sta­rost­li­vosť, čo v drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov zna­me­ná takis­to napo­je­nie ďal­ších CRM sys­té­mov u nás aj u zákaz­ní­ka. Dru­há časť sa venu­je krát­ko­do­bé­mu aj dlho­do­bé­mu usklad­ne­niu paliet, avšak hlav­nou oblas­ťou, kto­rá je i vďa­ka covi­du dlho­do­bo na vzo­stu­pe, je oblasť e‑commerce ful­fill­men­tu, čiže špe­cia­li­zá­cia na usklad­ne­nie, pic­king a dis­tri­bú­ciu tova­ru pre­dá­va­né­ho cez e‑shopy našich zákaz­ní­kov. Veno­vať sa skla­do­va­niu a logis­ti­ke je dnes veľ­kou výzvou, kon­ku­renč­né pro­stre­die je veľ­mi dyna­mic­ké a musí­me pozor­ne sle­do­vať tren­dy, dokon­ca sa ich sna­ží­me v urči­tých oblas­tiach sami nasta­vo­vať. Kom­plex­nosť, spo­ľah­li­vosť, rých­losť, vyso­ký stu­peň digi­ta­li­zá­cie, auto­ma­ti­zá­cie a špič­ko­vo vzde­la­ní pra­cov­ní­ci sú to, čo potre­bu­je­te, aby ste boli úspeš­ní.

Vaša spoločnosť sa venuje aj službám v retaile. Ako toto nadväzuje na vaše slová a o aké konkrétne činnosti ide?

Služ­by v retai­le sú moja srd­co­vá zále­ži­tosť. Boli to skú­se­nos­ti prá­ve z toh­to seg­men­tu, kto­ré som do spo­loč­nos­ti pri­nie­sol a postup­ne roz­ví­jal. Naut je spo­loč­nosť s koreň­mi v dobách, keď čes­ko-slo­ven­ský retail potre­bo­val tzv. mer­chan­di­sin­go­vé služ­by, nie však v zmys­le mer­chan­di­sin­gu, ako ho bež­ne pozna­jú vo sve­te, teda dopl­n­ko­vých mar­ke­tin­go­vých pro­duk­tov k bran­du, ako sú trič­ká, čapi­ce, kľú­čen­ky a iné. Išlo o lokál­nu sko­mo­le­ni­nu pre dopĺňa­nie tova­ru, kto­ré pomá­ha­lo obchod­ným reťaz­com s objed­náv­ka­mi tova­ru, a hlav­ne jeho dokla­da­ním zo skla­du do regá­lu na den­nej báze tak, aby zákaz­ní­ci vždy našli svo­je obľú­be­né pro­duk­ty na správ­nom mies­te so správ­nou cenov­kou. Tu sme sa pro­fi­lo­va­li hlav­ne v oblas­ti rých­lo­ob­rát­ko­vé­ho tova­ru a cuk­ro­vi­niek zvlášť, čo našej spo­loč­nos­ti doda­lo dra­vosť, fle­xi­bi­li­tu a schop­nosť sústre­diť sa na detail. V posled­ných rokoch dochá­dza k cen­tra­li­zá­cii roz­ho­do­va­nia, pro­fe­si­ona­li­zá­cii a svo­jím spô­so­bom ku kopí­ro­va­niu mar­ket líd­ra, teda Lid­lu, čo so sebou pri­ná­ša zme­ny v sys­té­me náš­ho fun­go­va­nia, ale hlav­ne nové prí­le­ži­tos­ti. Pat­rí sem naj­mä out­sour­cing a stav­ba obchod­ných tímov. Tu opäť, ako to bolo v prí­pa­de slu­žieb v oblas­ti dopl­ňo­va­nia pred dvad­sia­ti­mi rok­mi, sme teraz hrdí na to, že sa môže­me podie­ľať na pre­ro­de taba­ko­vé- ho prie­mys­lu a sme súčas­ťou zavá­dza­nia hea­ted tobac­co“ pro­duk­tov. Sme par­tne­rom všet­kých pop­red­ných taba­ko­vých spo­loč­nos­tí, hlav­ne v Čes­kej repub­li­ke. Tie­to služ­by z oblas­ti out­sour­cin­gu nám dali prí­le­ži­tosť už dáv­no pre­kro­čiť hra­ni­ce super­mar­ke­tov a hyper­mar­ke­tov a vstú­piť s naši­mi služ­ba­mi do gas­tra, pet­ro­lu, far­my a ďal­ších kate­gó­rií trhu. Posled­nou služ­bou, na kto­rú sa sústre­dí­me, je zber dát. Pomo­cou naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gii a ume­lej inte­li­gen­cie vie­me dáta nie­len pozbie­rať, ale aj vyhod­no­tiť a pri­pra­viť ana­lý­zy, pre­d­ik­cie a mana­žér­ske odpo­rú­ča­nia.

Ako by ste stručne vysvetlili celý proces komplexného e‑commerce riešenia, o ktorý vás firma požiada?

V pod­sta­te ide o celý eko­sys­tém ako taký. E‑commerce, zvlášť oblasť DTC, teda Direct To Con­su­mer, sa stá­va top pri­ori­tou a nut­nos­ťou kaž­dej obchod­nej spo­loč­nos­ti, avšak len veľ­mi málo tých­to spo­loč­nos­tí je schop­ných sys­té­mo­vo aj per­so­nál­ne to celé rie­šiť. My sme v prvom rade dali dohro­ma­dy tím veľ­mi skú­se­ných ľudí, kde kaž­dý pri­ná­ša svo­ju inven­ciu a skú­se­nosť z oblas­tí vývo­ja e‑commerce plat­fo­riem a všet­kých súčas­tí toh­to novo­do­bé­ho eko­sys­té­mu, a spo­ji­li to s odde­le­ním skla­do­va­nia a logis­ti­ky. V pod­sta­te sme tak vytvo­ri­li na trhu jedi­neč­nú služ­bu tým, že sme schop­ní dodať kom­plet­ný out­sour­cing e‑commerce od archi­tek­tú­ry rie­še­nia DTC, pre­vádz­ky zákaz­níc­ke­ho cen­tra, pla­tob­né­ho sty­ku až po skla­do­va­nie, bale­nie a logis­ti­ku. Náš zákaz­ník, kto­rý sa roz­hod­ne pre out­sour­cing kom­plet­né­ho rie­še­nia, ušet­rí veľ­mi veľa času aj finan­cií tým, že komu­ni­ku­je s jed­ným par­tne­rom, kto­rý pre­be­rá zod­po­ved­nosť za všet­ky súčas­ti e‑commerce eko­sys­té­mu.

Keďže do portfólia vašej činnosti patrí i outsourcing, zrejme logicky sa ho snažíte využívať aj sami. Je to tiež dôvod, prečo ste využili operatívny leasing z Arvalu?

Hlav­ný dôvod, pre­čo sme zača­li využí­vať ope­ra­tív­ny lea­sing, bolo to, že sme sa v spo­loč­nos­ti potre­bo­va­li veno­vať roz­vo­ju náš­ho biz­ni­su a neos­tá­val nám čas veno­vať sa autám, komu­ni­ká­cii so ser­vis­mi, s dodá­va­teľ­mi, pois­ťov­ňa­mi a podob­ne. Dote­raz si pamä­tám na pocit, keď sme nie­ke­dy oko­lo roku 2010 pre­da­li posled­ný VW Golf, kto­rý sme vlast­ni­li. Odvte­dy som už na pora­dách nepo­čul slo­vá ako tlmi­če ale­bo plat­nič­ky. Záro­veň nám ope­ra­tív­ny lea­sing umož­ňu­je veľ­mi dob­re plá­no­vať nákla­dy na vozo­vý park.

Ako vyzerá vaša spolupráca s Arvalom? Plánujete v nej pokračovať?

Spo­lu­prá­ca s Arva­lom je z môj­ho pohľa­du na vyso­kej pro­fe­si­onál­nej úrov­ni. Využí­va­me od Arva­lu hlav­ne dlho­do­bý pre­ná­jom vozi­diel a musím pove­dať, že aj v tej­to dobe nároč­nej na doda­nie nových vozi­diel nám Arval vyšiel maxi­mál­ne v ústre­ty a doká­zal zabez­pe­čiť náh­rad­né vozid­lá dovte­dy, kým bol výrob­ca schop­ný vyro­biť a dodať nové. Čo sa týka dru­hej otáz­ky, dnes vám s urči­tos­ťou viem pove­dať, že bude­me pokra­čo­vať s ope­ra­tív­nym lea­sin­gom, dokon­ca ho roz­ši­ru­je­me aj na mani­pu­lač­nú tech­ni­ku v skla­de. To, či bude­me pokra­čo­vať s Arva­lom, je otáz­ka výbe­ro­vé­ho kona­nia, kto­ré robí­me pri kaž­dej hro­mad­nej obme­ne vozi­diel. Verím, že Arval si udr­ží kva­li­tu slu­žieb a komu­ni­ká­cie na súčas­nej úrov­ni, prí­pad­ne prí­de s nie­čím novým a záro­veň nám opäť ponúk­ne kon­ku­ren­cie­schop­né finanč­né pod­mien­ky, tak­že potom nevi­dím dôvod na zme­nu.


Kontaktujte nás