Potrebujete poradiť?

Rozhovor: Automobilový expert Viktor Baláž - nová sezóna F1 a jeho prognózy

Rozhovory 27.04.2022

Sezó­na 2022 For­mu­ly 1 je už v plnom prú­de, a musí­me si počkať až na koniec novem­bra, keď sa dozvie­me meno nové­ho šam­pi­ó­na (ale­bo sa nie­kto utrh­ne a zabez­pe­čí si titul v pred­sti­hu). Po pár úvod­ných pre­te­koch sme sa roz­prá­va­li s auto­mo­bi­lo­vým exper­tom a novi­ná­rom Vik­to­rom Balá­žom, kto­rý sa s nami pode­lil o jeho názo­ry na pre­bie­ha­jú­cu sezó­nu.

Posledný ročník sa skončila priam hollywoodskym záverom v posledných kolách sezóny. Očakávate podobne napínavú sezónu aj teraz?

Nie je to vôbec vylú­če­né, no je mož­né, že bude toh­to­roč­ná sezó­na ešte napí­na­vej­šia. Nové pra­vid­lá poriad­ne zamie­ša­li výsled­ko­vú lis­ti­nu a v boji o prvé prieč­ky sa môžu stret­núť nie­len dva­ja, no hneď nie­koľ­kí jazd­ci.

Aké zmeny v monopostoch a pravidlách sa udiali pred touto sezónou? Čo to bude znamenať pre tímy a jazdcov?

Toh­to­roč­né zme­ny v pra­vid­lách sú jed­ný­mi z naj­ra­di­kál­nej­ších od vzni­ku seriá­lu For­mu­ly 1. Výraz­ne boli upra­ve­né regu­lá­cie v oblas­ti aero­dy­na­mi­ky, vďa­ka čomu je veľ­ká časť prí­tla­ku gene­ro­va­ná nie spoj­ler­mi ale pod­voz­kom. Mno­hým pamät­ní­kom môže dneš­ný prí­stup k aero­dy­na­mi­ke mono­pos­tov pri­po­mí­nať sláv­nu éru tzv. ground effec­tu” z pre­lo­mu 70-tych a 80-tych rokov. Výraz­ným spô­so­bom sa tiež obme­dzi­li roz­poč­ty tímov. Kaž­dý tím môže za sezó­nu minúť 140 mili­ó­nov dolá­rov. Nové pra­vid­lá pri­ne­sú napí­na­vej­šie pre­te­ka­nie a vyrov­na­né bojo­vé pole pre všet­ky tímy od tých malých až po tová­ren­ských gigan­tov.

Po pár úvodných pretekoch to zatiaľ vyzerá na dominanciu Ferrari. Aké súboje očakávate na čele poradia jazdcov a tímov?

Fer­ra­ri priš­lo hneď z úvo­du sezó­ny s veľ­mi dob­re nasta­ve­ný­mi mono­pos­tmi, čím si Talia­ni zís­ka­li pohodl­ný náskok ako v pohá­ri kon­štruk­té­rov, tak aj v bodo­va­ní jazd­cov pre Char­le­sa Lec­ler­ca. Postup­ným vývo­jom a odstrá­ne­ním prob­lé­mov, s kto­rý­mi zápa­sia všet­ky tímy bez výnim­ky, sa môže pora­die ako na špi­ci, tak aj v stre­de poľa poriad­ne zamie­šať. Zápas o prvé prieč­ky pre­beh­ne v tro­j­i­ci Fer­ra­ri, Red Bull a Mer­ce­des-AMG. Prvým zlo­mo­vým pre­te­kom bude prá­ve Veľ­ká cena San Mari­na, kam pri­ne­sie množ­stvo tímov upra­ve­né die­ly z dôvo­du, že drvi­vá väč­ši­na z nich síd­li v Euró­pe. Po Imo­le by sa moh­li kar­ty opäť mier­ne zamie­šať.

Ozývajú sa nespokojné hlasy, ktoré kritizovali nezmyselné strihy réžie pri napínavých momentoch a zbytočné zábery na emócie divákov, ako pri reality shows. Myslíte si, že preteky budú čoraz nudnejšie a nebude až tak záležať na výkonoch jazdcov, alebo sa režiséri po negatívnych ohlasoch polepšia?

V momen­te vstu­pu ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Liber­ty Media Cor­po­ra­ti­on do F1 zača­li špe­ku­lá­cie, či pri­ne­sú ame­ri­ča­nia viac zába­vy do veľ­mi seri­óz­ne­ho seriá­lu krá­ľov­skej motorš­por­to­vej dis­cip­lí­ny. Schop­nosť Ame­ri­ča­nov poba­viť masy je fan­tas­tic­ká a vidieť to aj na rake­to­vo ras­tú­cej popu­la­ri­te F1 či už pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí, služ­by Netf­lix či ras­tú­cich čís­lach sle­do­va­nia pre­te­kov v tele­ví­zii. Mys­lím si, že udr­ža­nie správ­ne­ho balan­su medzi zába­vou a seri­óz­nos­ťou špor­tu je dôle­ži­tý a verím, že maji­te­lia F1 túto rov­no­vá­hu časom náj­du a dola­dia.

Odborníci upozorňujú na natiahnutie kalendára. Túto sezónu sa ide 22 pretekov a toto číslo sa má v budúcnosti ešte navyšovať. Dá sa z pohľadu jazdcov fyzicky a mentálne utiahnuť taká dlhá sezóna?

Mys­lím si, že naťa­ho­va­nie kalen­dá­ra je logic­kým kro­kom, kto­rý súvi­sí s ras­tom popu­la­ri­ty špor­tu a ten chcú maji­te­lia do posled­nej kvap­ky zúro­čiť. Pova­žu­jem to za istú for­mu vývo­ja toh­to špor­tu a dlhá sezó­na je obrov­skou výzvou pre všet­kých zúčast­ne­ných. Bez deba­ty sa tu dostá­va­me na fyzic­ké limi­ty jazd­cov, my fanú­ši­ko­via však máme 22 nedieľ o zába­vu posta­ra­né. :)

Máme v súčasnosti na Slovensku nádejných pretekárov či pretekárky, ktorí by s trochou šťastia mohli preraziť v F1 alebo v iných prestížnych súťažiach? Ako veľmi náročné je dostať sa do stajne F1, ak nie ste potomkom miliardára, ako napríklad Lance Stroll, ktorého otec vlastní tím Aston Martin?

V dneš­nej dobe má veľ­kú šan­cu pre­ra­ziť omno­ho viac talen­tov, než tomu bolo v minu­los­ti. Sta­čí sa pozrieť na mno­hé juni­or­ské aka­dé­mie, e‑športové súťa­že či iné prí­le­ži­tos­ti, kto­ré tu v minu­los­ti nebo­li. Lewis Hamil­ton či Micha­el Schu­ma­cher vôbec nepo­chá­dza­jú z majet­ných rodín a doká­za­li sa dostať až na samot­nú špič­ku his­tó­rie F1. Všet­ko je o talen­te, tvr­dej prá­ci a odhod­la­ní. Ako sme moh­li a tiež môže­me vidieť, penia­ze nedo­ká­žu kúpiť talent ani deťom miliar­dá­rov. Držím pal­ce kaž­dé­mu jed­né­mu slo­ven­ské­mu talen­tu a verím, že vďa­ka sile, odhod­la­niu a vytrva­los­ti na seba doká­žu upú­tať pozor­nosť a svo­je mies­to v seriá­li F1 si jed­né­ho dňa vyslú­žia.

Trúfate si tipnúť poradie TOP 5 jazdcov a tímov po poslednej veľkej cene tejto sezóny?

Na tie­to odha­dy je ešte pri­sko­ro, no z prvých pre­te­kov je trend na špi­ci nasta­ve­ný pomer­ne jas­ne. V prvej troj­ke môže pokoj­ne súpe­riť až do kon­ca sezó­ny Fer­ra­ri, Red Bull a vzmá­ha­jú­ci sa Mer­ce­des-AMG. Prvú päť­ku by moh­li teore­tic­ky obsa­diť aj tímy Alpi­ne, Alfa Romeo so sil­ný­mi motor­mi od Fer­ra­ri, prí­pad­ne McLa­ren. Prvá päť­ka bodo­va­nia jazd­cov by moh­la obsa­ho­vať domi­nant­né­ho oboch jazd­cov Fer­ra­ri a Red Bul­lu. Na špi­ci sa môže tiež pokoj­ne obja­viť Geor­ge Rus­sell z Mer­ce­de­su či Lewis Hamil­ton, kto­rý ešte roz­hod­ne nepo­ve­dal svo­je posled­né slo­vo v boji o rekord­ný ôsmy titul maj­stra sve­ta.

Kontaktujte nás