Potrebujete poradiť?

Potrebujete firemné alebo rodinné auto ihneď? Ideálne bezpečné a úsporné SUV? Tak potom je tu Toyota Corolla Cross

Užitočné tipy 26.07.2023

Toy­o­ta Corol­la Cross spá­ja prak­tic­kosť SUV, hyb­rid­ný pohon, bez­peč­nosť a hlav­ne do‑ stup­nosť na trhu. Corol­la Cross – model, kto­rý oce­ní nie­len firem­ná kli­en­te­la, ale rov­na­ko tak aj rodi­ny s deť­mi, prí­pad­ne ak‑ tív­ne žijú­ci ľudia. Mies­ta je tu dosť a jaz­da zaru­če­ne pohodl­ná.

Hyb­rid­ný pohon

Nová Corol­la Cross je vyba­ve­ná hyb­rid­nou tech­no­ló­gi­ou 5. gene­rá­cie. Hyb­rid tu zna­me­ná 4‑valcový ben­zí­no­vý motor buď na pred­nej nápra­ve, ale­bo na oboch nápra­vách v prí­pa­de ver­zie 4x4. Voli­teľ­ný inte­li­gent­ný pohon všet­kých kolies (AWD‑i) pri­ná­ša isto­tu mobi­li­ty za kaž­dých pod­mie­nok, a tak vás neza­sko­čí ani zlé poča­sie, ani nároč­nej­ší terén. Hyb­rid­ný pohon mode­lu Toy­o­ta Corol­la Cross je, ako sme už pri znač­ke Toy­o­ta zvyk­nu­tí, bez nut­nos­ti dobí­ja­nia. Nemu­sí­te teda hľa­dať žiad­ne nabí­ja­cie sta­ni­ce ani si vyba­vo­vať zmlu­vy s ich pre­vádz­ko­va­teľ­mi. Nabí­ja­nie je auto­nóm­ne, čo zna­me­ná, že vodič sa o nič nesta­rá, všet­ko ria­di elek‑ tro­ni­ka počas jaz­dy. Prie­mer­ná spot­re­ba pali­va mode­lu Corol­la Cross je 5,9 l/​100 km a napriek vyš­šie­mu výko­nu moto­ra auto gene­ru­je niž­šie emi­sie CO₂.

Prepracovaný interi­ér

V inte­ri­é­ri zauj­me 12,3‑palcový digi­tál­ny prí­stro­jo­vý panel so zobra­ze­ním úda­jov o pre­vádz­ke auta. V stre­de pred­né­ho pane­lu je 10,5‑palcový doty­ko­vý disp­lej. V plnej výba­ve ponúk­ne Corol­la Cross bez­drô­to­vý App­le CarP­lay, káb­lo­vý Andro­id Auto, ale aj clou­do­vú navi­gá­ciu, infor­má­cie o uda­los­tiach na tra­se, 3D mapy miest, pred­po­veď poča­sia a pod. Aktu­ali­zá­cie sa vyko­ná­va­jú auto­ma­tic­ky. Využiť môže­te aj mobil­nú apli­ká­ciu MyT, pomo­cou kto­rej si vie­te kon­tro­lo­vať stav vozid­la a aj ovlá­dať jed­not­li­vé fun­kcie a nasta­ve­nia auto­mo­bi­lu. Dru­hý rad seda­diel ponú­ka boha­tý pries­tor pre hla­vu i nohy pasa­žie­rov. K dis­po­zí­cii je aj samos­tat­ný výduch ven­ti­lá­cie a držia­ky na nápo­je. Vza­du je bato­ži­no­vý pries­tor s obje­mom 425 lit­rov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Sys­tém T‑Mate kom­bi­nu­je bez­peč­nost­ný balík Toy­o­ta Safe­ty Sen­se s ďal­ší­mi aktív­ny­mi asis­tenč­ný­mi sys­té­ma­mi ria­de­nia a par­ko­va­nia. K dis­po­zí­cii je tak sle­do­va­nie sle­pé­ho uhla, auto­ma­tic­ké ovlá­da­nie diaľ­ko­vých sve­tiel, pano­ra­ma­tic­ké zobra­zo­va­nie oko­lia auta a par­ko­va­cí asis­tent vrá­ta­ne sys­té­mu polo­au­to­nóm­ne­ho par­ko­va­nia Toy­o­ta Team­ma­te. Corol­la Cross má aj sys­tém na sle­do­va­nie chod­cov a cyk­lis­tov pri odbo­čo­va­ní, sle­do­va­nie pro­ti­i­dú­cich vozi­diel a pod. Pri jaz­de oce­ní­te adap­tív­ny tem­po­mat, sys­tém sle­do­va­nia jazd­ných pru­hov, roz‑ pozná­va­nie doprav­ných zna­čiek a sys­tém núdzo­vé­ho zasta­ve­nia vozid­la. Corol­la Cross vás sve­tel­ným a zvu­ko­vým sig­ná­lom upo­zor­ní na objekt pri­chá­dza­jú­ci od zadnej čas­ti vozid­la – môže to byť cho­dec, bicy­kel, motor­ka či auto. Úro­veň pasív­nej bez­peč­nos­ti novej Corol­ly Cross zvy­šu­je tuhá pod­voz­ko­vá plat­for­ma GA‑C a náj­de­te tu aj nový stre­do­vý boč­ný air­bag pre pred­né sedad­lá.

Toy­o­ta Corol­la Cross sa dá na našom trhu naozaj kúpiť, čo pri súčas­nej krí­ze vôbec nie je samoz­rej­mos­ťou. Na výber je 8 fareb­ných odtie­ňov, a to so štan­dard­ným, per­le­ťo­vým, meta­lic­kým i špe­ciál­nym lakom. Vybe­rá­te si tiež dis­ky, čalú­ne­nie (vrá­ta­ne čier­nej kože pre edí­ciu Pre­mie­re Edi­ti­on) a zau­jí­ma­vé sú aj balí­ky výba­vy vrá­ta­ne pano­ra­ma­tic­ké­ho streš­né­ho okna.

​​​​

Kontaktujte nás