Potrebujete poradiť?

Na dovolenku do Chorvátska v elektromobile Tesla - Tri zastávky

Užitočné tipy 15.08.2023

Ces­ta vied­la z Pra­hy popod Zadar do Bio­g­ra­du na Moru. Mar­tin vyra­zil so 100 % nabi­tým elek­tro­mo­bi­lom Tes­la Model Y, kto­rý mu poži­ča­la spo­loč­nosť Arval, posky­to­va­teľ kom­plex­ných slu­žieb v oblas­ti ope­ra­tív­ne­ho lízin­gu. Ces­ty sa zúčast­ni­li cel­ko­vo tra­ja ces­tu­jú­ci s bež­nou bato­ži­nou.

…Ces­tu­je­me tra­ja ľudia, plný kufor bato­ži­ny vrá­ta­ne hra­čiek a kli­ma­ti­zá­cia beží na prí­jem­ných 22,5 stup­ňa a kto­vie čo ešte počas celej ces­ty. V bato­ži­no­vom pries­to­re mám per­ma­nen­tne zapo­je­nú chlad­nič­ku, v kto­rej ako správ­ni Česi vozí­me z domu rez­ne a nápo­je…”, opi­su­je Hla­vá­ček vo svo­jej repor­tá­ži.

Bezproblémové nabíjanie v akejkoľvek krajine

Elek­tro­mo­bil došiel až k moru len s tro­mi zastáv­ka­mi na nabí­ja­cích sta­ni­ciach. Jed­na v Rakús­ku, ďal­šia pri slo­vin­skom Mari­bo­re a posled­ná v Chor­vát­sku. Kľú­čom k úspor­nej jaz­de bol adap­tív­ny tem­po­mat. To umož­ňu­je vozid­lu sle­do­vať pre­men­né, ako je naprí­klad rých­lost­ný limit ale­bo sklon ces­ty. Pri jaz­de z kop­ca vozid­lo reku­pe­ru­je a vra­cia ener­giu späť do baté­rie, čím sa môže dojazd neus­tá­le zvy­šo­vať o nie­koľ­ko kilo­met­rov. Zabu­do­va­ný navi­gač­ný sys­tém potom pomá­ha nájsť vhod­né nabí­ja­cie body.

Prvá zastáv­ka bola pod­ľa navi­gá­cie v Rakús­ku, kde som ju pod­ľa poky­nov auta nabil na 85 % kapa­ci­ty, čo by pod­ľa auta malo sta­čiť na ďal­šiu zastáv­ku, kto­rá bola v Slo­vin­sku. Nabí­ja­nie pomo­cou rých­lo­na­bí­ja­cej sta­ni­ce na poža­do­va­nú kapa­ci­tu trva­lo 25 minút,” hovo­rí Mar­tin Hla­vá­ček.

Bez­prob­lé­mo­vá ces­ta na let­nú dovo­len­ku doká­za­la, že elek­tro­mo­bi­ly sú efek­tív­nou alter­na­tí­vou k autám so spa­ľo­va­cím moto­rom. Navy­še pod­ľa nové­ho roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho par­la­men­tu má byť v budúc­nos­ti na kaž­dých 60 kilo­met­roch hlav­ných ciest povin­ná dosta­toč­ne výkon­ná rých­lo­na­bí­ja­cia sta­ni­ca. To ešte viac uľah­čí ces­to­va­nie elek­tro­mo­bil­mi.

Medzi ľuďmi kolujú povery, ale prax hovorí niečo iné

Ces­ta na dovo­len­ku sa kvô­li elek­tro­mo­bi­lu výraz­ne pre­dĺži” je jed­ným z naj­čas­tej­ších argu­men­tov skep­ti­kov. To sa však sta­ne len vte­dy, ak sa vodič nechá zlá­kať k čas­té­mu zrých­ľo­va­niu a jaz­de nad­mer­nou rých­los­ťou na diaľ­ni­ciach. A to koniec kon­cov pla­tí aj pre spa­ľo­va­cie moto­ry. Ako vid­no, ces­ta sa dá pohodl­ne zvlád­nuť s tro­mi zastáv­ka­mi za pri­bliž­ne 20 minút a na čier­ne sce­ná­re s desia­ti­mi zastáv­ka­mi nie je dôvod. Čas­to sa tiež hovo­rí, že elek­tric­ké vozid­lo nie je ani zďa­le­ka také eko­lo­gic­ké. Je síce prav­da, že elek­tro­mo­bil zane­chá­va pri výro­be vyš­šiu emis­nú sto­pu ako vozid­lo so spa­ľo­va­cím moto­rom, ale jeho pre­vádz­ka to doká­že postup­ne kom­pen­zo­vať. Ďal­šie zní­že­nie uhlí­ko­vej sto­py môže pri­niesť naprí­klad kom­bi­ná­cia vlast­níc­tva elek­tro­mo­bi­lov a foto­vol­tai­ky a vše­obec­ný pre­chod kra­jín na čis­tej­šie zdro­je ener­gie, a to aj pre verej­nú sieť.

Je prav­da, že pre­vádz­ka elek­tric­kých vozi­diel je z hľa­dis­ka emi­sií CO2 výhod­nej­šia ako pre­vádz­ka spa­ľo­va­cích vozi­diel, a to aj v kra­ji­nách s význam­ným podie­lom výro­by elek­tri­ny z uhlia. Okrem toho sa zlep­šu­je eko­lo­gic­ká emis­ná sto­pa výro­by, keď­že mno­hí výrob­co­via, ako naprí­klad BMW ale­bo Volk­swa­gen Group, využí­va­jú vo svo­jich výrob­ných závo­doch naj­mä elek­tri­nu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov,” hovo­rí Tomáš Kade­řá­bek, expert na e‑mobilitu zo spo­loč­nos­ti Arval.

Nebojte sa elektromobility!

Počia­toč­ná inves­tí­cia do vozid­la pohá­ňa­né­ho baté­ria­mi je stá­le znač­ná, ale cel­ko­vé nákla­dy sa časom začnú vyrov­ná­vať. Dodá­va­te­lia elek­tri­ny navy­še ponú­ka­jú výhod­né tari­fy pre maji­te­ľov elek­tro­mo­bi­lov, kto­ré mož­no využiť na zís­ka­nie niž­šej sumy za kWh pri noč­nom nabí­ja­ní vozid­la.

Pri obsta­rá­va­ní elek­tro­mo­bi­lu mož­no využiť alter­na­tí­vy k pria­mej kúpe, pri­čom jed­nou z nich je ope­ra­tív­ny lízing. Dneš­né elek­tro­mo­bi­ly sú mini­mál­ne rov­na­ko bez­peč­né ako vozid­lá so spa­ľo­va­cím moto­rom, sú vyba­ve­né mno­hý­mi asis­tent­mi a vďa­ka jed­no­du­chos­ti moto­ra sú menej poru­cho­vé. Kaž­do­pád­ne sa roz­hod­ne nemu­sí­te báť ísť na elek­tro­mo­bi­le k moru do Chor­vát­ska!

Kontaktujte nás