Potrebujete poradiť?

Mýty o operatívnom leasingu: odpovede na vaše otázky

Užitočné tipy 20.02.2022

Medzi ľud­mi sa v prie­be­hu rokov roz­ší­ri­lo nie­koľ­ko mýtov o ope­ra­tív­nom lea­sin­gu, kto­ré už dáv­no nepla­tia. Pozre­li sme sa na naj­čas­tej­šie z nich a pri­pra­vi­li krát­ky pre­hľad, ako to je naozaj.

1. Operatívny leasing je len pre veľké firmy.”

To už dáv­no nepla­tí. Táto for­ma finan­co­va­nia je výhod­ným rie­še­ním aj pre stred­né a malé pod­ni­ky, či dokon­ca jed­not­liv­cov.

V prí­pa­de začí­na­jú­cich firiem a živ­nost­ní­kov, kto­rí majú sezón­ne výky­vy v obje­moch prác, odpo­rú­ča­me služ­bu fle­xi­bil­ný pre­ná­jom, v rám­ci kto­rej si môžu objed­nať vozid­lá od 1 do 24 mesia­cov. Čas­to sa sta­ne, že uží­va­te­lia tej­to služ­by po jej uply­nu­tí prej­du na kla­sic­ký ope­ra­tív­ny lea­sing, pre­to­že si zvyk­nú na výho­dy, kto­ré so sebou pre­ná­jom vozi­diel pri­ná­ša,“ hovo­rí Rado­van Kubiš, Head of Retail Arval Slo­va­kia.

2. Pred uzavretím zmluvy musím vedieť odhadnúť presný nájazd kilometrov, inak sa nedoplatím.”

Je ide­ál­ne, pokiaľ pred uzav­re­tím zmlu­vy vie­te odhad­núť pri­bliž­ný roč­ný nájazd, keď­že od neho sa odví­ja aj cena mesač­ných splá­tok. Avšak vôbec nič sa nesta­ne, ak to na začiat­ku pod­hod­no­tí­te, ale­bo nad­hod­no­tí­te — počas trva­nia zmlu­vy vie­me fle­xi­bil­ne meniť jej pod­mien­ky. Tre­ba sa len včas ozvať: pokiaľ vidí­te, že počet kilo­met­rov nebez­peč­ne ras­tie, ale­bo naopak, vozid­lo využí­va­te menej, než ste čaka­li, kon­tak­tuj­te nás a dohod­ne­me úpra­vu.

3. Vozidlo cez operatívny leasing si nemôžem nijak upraviť a ani ho nikomu požičať.”

Iste, ope­ra­tív­ny lea­sing nepra­je hob­by tune­rom. No chá­pe­me, že vozid­lá bude­te využí­vať na prá­cu a môže­te mať žela­nie si ich pro­pa­gač­ne oble­piť. To sa s ope­ra­tív­nym lea­sin­gom nevy­lu­ču­je. Pred vrá­te­ním vozid­la však musia byť pole­py odstrá­ne­né.

Čo sa týka poži­čia­va­nia — vozid­lo môže ria­diť aký­koľ­vek zamest­na­nec lea­sin­go­vé­ho nájom­cu ale­bo jeho blíz­ka oso­ba. Zákaz poži­čia­va­nia“ je teda v pod­mien­kach ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu iba mýtus.

Verí­me, že sme vám pomoh­li ubrať zopár vrá­sok z čela a že roz­hod­nu­tie pre ope­ra­tív­ny lea­sing už vidí­te jas­nej­šie. Ak je to tak, vyber­te si z našej ponu­ky a napíš­te nám.

Kontaktujte nás