Potrebujete poradiť?

Musíte šoférovať v noci? Toto sú spôsoby, ako sa bezpečne udržať v bdelosti

Užitočné tipy 30.05.2022

Power-nap je dobrý sluha, no nesmie trvať pridlho

Krát­ke zdriem­nu­tie má výraz­ný vplyv na vašu bde­losť a doká­že vám reset­núť ener­giu na nie­koľ­ko hodín. Je však dôle­ži­té, aby toto zdriem­nu­tie netrva­lo dlh­šie ako 20 – 25 minút, inak sa pre­hup­ne­te do fázy hlbo­ké­ho spán­ku a ak sa pre­bu­dí­te tre­bárs po hodi­ne, bude vám ešte hor­šie ako pred spa­ním. Ak si chce­te dať aspoň jeden kom­plet­ný spán­ko­vý cyk­lus a pre­bu­diť sa neroz­bi­tí”, dopraj­te si aspoň hodin­ku a pol. Samoz­rej­me, ide­ál­ne je, ak ste sa aj v noci pred jaz­dou vyspa­li dosta­toč­ne a nena­há­ňa­te už exis­tu­jú­ci spán­ko­vý defi­cit.

Cestujte so spolujazdcom a striedajte sa

Viac očí viac vidí a dva moz­gy vní­ma­jú viac ako jeden. Roz­ho­vor s kole­gom vás udr­ží v stre­hu a keď bude­te prí­liš una­ve­ní, jed­no­du­cho sa vys­trie­da­te. Nemá­te šťas­tie na prí­tom­nosť kole­gu? Pus­ti­te si k jaz­de neja­ký zau­jí­ma­vý pod­cast. V tom­to člán­ku sme pre vás pri­pra­vi­li zau­jí­ma­vý pre­hľad slo­ven­ských aj zahra­nič­ných tvor­cov. Daj­te si však pozor na mode­rá­to­rov s prí­liš mono­tón­nym pre­ja­vom, môžu vás naopak, uspať.

Pozor na výživu

S úmys­lom dostať do seba veľa rých­lej ener­gie väč­ši­nou sia­ha­me po slad­kos­tiach a ener­gy drin­koch. Ich prob­lé­mom však je, že síce nám na chví­ľu doda­jú pocit bde­los­ti a čulos­ti, no neskôr, keď úro­veň kofe­ínu a cuk­ru opäť prud­ko kles­ne, môže­me byť ešte ospa­lej­ší ako pred­tým. Tiež sa vyhý­baj­te ťaž­kým jed­lám aspoň 2 hodi­ny pred jaz­dou, lebo prá­ve počas nej si vaše bru­cho zobe­rie všet­ku krv z hla­vy, aby moh­lo trá­viť a vy osta­ne­te malát­ni. Vyhý­baj­te sa jed­no­du­chým cuk­rom a voľ­te rad­šej biel­ko­vi­ny a zdra­vé tuky. Na pre­bra­tie tiež pomá­ha žutie žuvač­ky.

Dychové cvičenia

Jed­ným zo zau­jí­ma­vých a účin­ných spô­so­bov ako sa jed­nak vzpru­žiť a záro­veň upo­ko­jiť pri stre­so­vej situ­ácii, je nasle­dov­ný: Nadých­ni­te sa nosom do pľúc a keď sa vám zdá, že ste už na kon­ci s kapa­ci­tou, urob­te ešte jeden doda­toč­ný rých­ly vdych. Sekun­du-dve počkaj­te a potom poma­ly vydých­ni­te. Zopa­kuj­te nie­koľ­ko­krát a sle­duj­te, ako sa do vás vra­cia ener­gia.

Nepodceňujte prestávky

Aspoň kaž­dé dve hodi­ny zastav­te, vystúp­te a urob­te si poriad­ny stre­čing. Opäť si tak rozp­rú­di­te krv na mies­ta, kde potre­bu­je­te a mozog pocho­pí, že ešte chví­ľu bude­te potre­bo­vať ostať v bde­los­ti. Je tiež prav­da, že ak vám tre­ba na záchod, nut­ka­nie na moče­nie vám môže na istý čas spô­so­biť väč­šie sústre­de­nie. Daj­te si však pozor, aby sa ste to s odkla­da­ním cik-pau­zy nepre­há­ňa­li, lebo vám to môže ubrať na kon­cen­trá­cii na ces­tu.

Aj vaše auto vie pomôcť

Vďa­ka rôz­nym elek­tric­ky ria­de­ným sys­té­mom máte vo svo­jom aute o pár pomoc­ní­kov pro­ti zaspa­tiu navy­še. Asis­ten­cia jaz­dy v pru­hoch, adap­tív­ny tem­po­mat, sle­do­va­nie vzdia­le­nos­ti auta pred vami, či núdzo­vé brz­de­nie sú ide­ál­ny­mi čas­ťa­mi výba­vy. Doká­žu výraz­ne pomôcť, no nikdy sa na ne nespo­lie­haj­te na 100 % a nespúš­ťaj­te pozor­nosť z dia­nia na vozov­ke.

Hľa­dá­te nové autá pre vašu fir­mu? Pozri­te si našu ponu­ku a na slu­žob­nú ces­tu môže­te vyra­ziť už do týžd­ňa po pod­pi­se zmlu­vy.

Kontaktujte nás