Potrebujete poradiť?

Kvíz: Viete, čo znamenajú tieto nezvyčajné dopravné značky?

Kvíz 16.03.2022

Kaž­dý z nás pozná dvo­j­itú zákru­tu, prvú vľa­vo ale­bo zákaz stá­tia (väč­ši­na). Nie­ke­dy sa však ved­ľa ciest uká­žu doprav­né znač­ky, kto­ré tak čas­to nevídame. 

Opráš­te si vedo­mos­ti z auto­š­ko­ly a otes­tuj­te sa v našom krát­kom kví­ze!
Uhád­ne­te všet­kých 7

1. Pred čím varu­je táto značka?

a, Pada­jú­ca brid­li­ca
b, Hmla
c, Boč­ný vietor

2. Vaše firem­né vozid­lo prav­de­po­dob­ne nepre­ná­ša taký­to náklad. Vie­te, čo zaka­zu­je táto značka?

a, Zákaz vjaz­du vozi­diel pre­pra­vu­jú­cich náklad, kto­rý môže spô­so­biť zne­čis­te­nie vody
b, Zákaz vjaz­du vozi­diel pre­pra­vu­jú­cich nebez­peč­né veci
c, Zákaz vjaz­du moto­ro­vých vozi­diel s prívesmi

3. Čo vra­ví táto tridsiatka?

a, Maxi­mál­na povo­le­ná rých­losť
b, Odpo­rú­ča­ná rých­losť
c, Naj­niž­šia dovo­le­ná rýchlosť

4. A čo ten­to oran­žo­vý fliačik?

a, Zme­na sme­ru jaz­dy lanov­ky
b, Stie­da­vé rade­nie
c, Obchá­dza­nie električky

5. V akej súvis­los­ti sa môže­te stret­núť s tou­to dvojicou?

a, Škol­ská zóna
b, Ozna­če­nie auto­bu­su pre­pra­vu­jú­ce­ho deti
c, Obyt­ná zóna

6. Teraz si pred­stav­te, že ste vodič elek­trič­ky. Čo pre vás zna­me­ná toto sve­tel­né značenie?

a, Jaz­da pria­mo
b, Stoj!
c, Jaz­da vpra­vo a vľavo

7. Na záver dešif­ruj­te toto M‑ko.

a, Úhra­da mýta
b, Vstup do met­ra
c, Mest­ský okruh

Správ­ne odpo­ve­de: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6b, 7a

Kontaktujte nás