Potrebujete poradiť?

Kvíz: Viete, čo znamenajú tieto nezvyčajné dopravné značky?

Kvíz 16.03.2022

Kaž­dý z nás pozná dvo­j­itú zákru­tu, prvú vľa­vo ale­bo zákaz stá­tia (väč­ši­na). Nie­ke­dy sa však ved­ľa ciest uká­žu doprav­né znač­ky, kto­ré tak čas­to neví­da­me.

Opráš­te si vedo­mos­ti z auto­š­ko­ly a otes­tuj­te sa v našom krát­kom kví­ze!
Uhád­ne­te všet­kých 7?

1. Pred čím varuje táto značka?

a, Pada­jú­ca brid­li­ca
b, Hmla
c, Boč­ný vie­tor

2. Vaše firemné vozidlo pravdepodobne neprenáša takýto náklad. Viete, čo zakazuje táto značka?

a, Zákaz vjaz­du vozi­diel pre­pra­vu­jú­cich náklad, kto­rý môže spô­so­biť zne­čis­te­nie vody
b, Zákaz vjaz­du vozi­diel pre­pra­vu­jú­cich nebez­peč­né veci
c, Zákaz vjaz­du moto­ro­vých vozi­diel s prí­ves­mi

3. Čo vraví táto tridsiatka?

a, Maxi­mál­na povo­le­ná rých­losť
b, Odpo­rú­ča­ná rých­losť
c, Naj­niž­šia dovo­le­ná rých­losť

4. A čo tento oranžový fliačik?

a, Zme­na sme­ru jaz­dy lanov­ky
b, Stie­da­vé rade­nie
c, Obchá­dza­nie elek­trič­ky

5. V akej súvislosti sa môžete stretnúť s touto dvojicou?

a, Škol­ská zóna
b, Ozna­če­nie auto­bu­su pre­pra­vu­jú­ce­ho deti
c, Obyt­ná zóna

6. Teraz si predstavte, že ste vodič električky. Čo pre vás znamená toto svetelné značenie?

a, Jaz­da pria­mo
b, Stoj!
c, Jaz­da vpra­vo a vľa­vo

7. Na záver dešifrujte toto M‑ko.

a, Úhra­da mýta
b, Vstup do met­ra
c, Mest­ský okruh

Správ­ne odpo­ve­de: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6b, 7a

Kontaktujte nás