Potrebujete poradiť?

BMW odhaľuje novú generáciu elektromobilu

Elektrické vozidlá 19.10.2023

Svo­jím naj­nov­ším kon­cepč­ným vozid­lom BMW Visi­on Neue Klas­se BMW uka­zu­je, ako bude vyze­rať budú­ca gene­rá­cia vozi­diel jeho vlaj­ko­vej znač­ky. BMW Visi­on Neue Klas­se spá­ja našu schop­nosť ino­vo­vať v kľú­čo­vých oblas­tiach elek­tri­fi­ká­cie, digi­ta­li­zá­cie a obe­hu,” hovo­rí Oli­ver Zip­se, pred­se­da pred­sta­ven­stva BMW AG. Tým­to spô­so­bom doká­že­me byť vždy dva kro­ky pred budúc­nos­ťou: Neue Klas­se pri­ne­sie na ces­ty mobi­li­tu budú­ce­ho desať­ro­čia už v roku 2025 a pove­die BMW do novej éry.”

Nový vizi­onár­sky auto­mo­bil sa prvý­krát pred­sta­vil verej­nos­ti na veľ­tr­hu IAA Mobi­li­ty 2023 v Mní­cho­ve. Inte­ri­ér je vyba­ve­ný novou gene­rá­ci­ou sys­té­mu BMW iDri­ve. Zvý­še­né využí­va­nie dru­hot­ných suro­vín, výro­ba šetr­ná k zdro­jom a čis­to elek­tric­ký pohon zahŕňa­jú­ci šies­tu gene­rá­ciu tech­no­ló­gie BMW eDri­ve zni­žu­jú uhlí­ko­vú sto­pu Neue Klas­se počas celé­ho život­né­ho cyk­lu. BMW pred­sta­vi­lo novú gene­rá­ciu elek­tro­mo­bi­lu.
O 30 % dlh­ší dojazd, o 30 % rých­lej­šie nabí­ja­nie, o 25 % vyš­šia účin­nosť — Neue Klas­se pred­sta­vu­je veľ­ký tech­no­lo­gic­ký skok, kto­rý posú­va náš prí­stup Effi­cient­Dy­na­mics do nových výšin. To isté pla­tí aj pre jeho dizajn, kto­rý už nemô­že byť futu­ris­tic­kej­ší,” hovo­rí Frank Weber, člen pred­sta­ven­stva BMW AG zod­po­ved­ný za vývoj.
S mode­lom Neue Klas­se sme sa pus­ti­li do naj­väč­šej inves­tí­cie v his­tó­rii našej spo­loč­nos­ti. Nepí­še­me len ďal­šiu kapi­to­lu BMW, píše­me úpl­ne novú kni­hu. Pre­to Neue Klas­se urči­te ovplyv­ní všet­ky budú­ce gene­rá­cie našich vozi­diel,” dodal.

Na výro­bu mno­hých prv­kov sa vo veľ­kej mie­re využí­va­jú dru­hot­né suro­vi­ny, pri­čom cel­ko­vá roz­ma­ni­tosť pou­ží­va­ných mate­riá­lov sa zní­ži­la. Je to ďal­ší prí­klad zame­ra­nia na obe­ho­vé hos­po­dár­stvo a efek­tív­ne využí­va­nie zdro­jov. Na uľah­če­nie recyk­lá­cie budú mode­ly Neue Klas­se navr­hnu­té tak, aby sa jed­not­li­vé čas­ti dali ľah­šie demon­to­vať.

Svie­ža inter­pre­tá­cia cha­rak­te­ris­tic­kých dizaj­no­vých prv­kov BMW v podo­be pre­lí­na­jú­cej sa kapo­ty v tva­re obli­čiek a dvo­j­itých svet­lo­me­tov pre­me­ní pred­nú časť vozid­la na ply­nu­lú inte­rak­tív­nu plo­chu. Sve­tel­né efek­ty s troj­roz­mer­ný­mi ani­má­cia­mi, kto­ré sa auto­ma­tic­ky akti­vu­jú pri pri­blí­že­ní, vytvá­ra­jú pri­ro­dze­nú inte­rak­ciu medzi ľuď­mi a ich vozid­lom.

Súčas­ťou uví­ta­cie­ho pred­sta­ve­nia exte­ri­é­ru vozid­la boli aj prv­ky elek­tro­nic­ké­ho papie­ra (E Ink) umiest­ne­né v spod­nej čas­ti boč­ných okien, kto­ré upria­mo­va­li pozor­nosť na oblasť sen­zo­rov akti­vu­jú­cich auto­ma­tic­ké otvá­ra­nie dve­rí.
Dizajn zadných sve­tiel je podob­ne defi­no­va­ný ino­va­tív­nou tech­no­ló­gi­ou. Tie pozos­tá­va­jú z 3D vytla­če­ných sve­tel­ných prv­kov, kto­ré sú uspo­ria­da­né v nie­koľ­kých vrstvách tak, aby ich cie­le­ná akti­vá­cia vytvá­ra­la jedi­neč­ný dojem hĺb­ky.
Ana­ló­go­vé ovlá­da­cie prv­ky boli v kon­cep­te BMW Visi­on Neue Klas­se obme­dze­né na mini­mum. Inte­rak­cia člo­ve­ka s vozid­lom pre­bie­ha pro­stred­níc­tvom BMW Pano­ra­mic Visi­on, cen­trál­ne­ho disp­le­ja a mul­ti­funkč­ných tla­či­diel na volan­te.

Mož­nos­ti ovlá­da­nia dopĺňa osved­če­né hla­so­vé ovlá­da­nie s BMW Intel­li­gent Per­so­nal Assis­tant. Nová gene­rá­cia BMW iDri­ve pri­ná­ša aj moder­nú inter­pre­tá­ciu cha­rak­te­ris­tic­ké­ho prí­stu­pu znač­ky BMW zame­ra­né­ho na vodi­ča.

Rov­na­ko ako pri zave­de­ní ovlá­da­ča BMW iDri­ve na stre­do­vej kon­zo­le a BMW Head-Up disp­le­ja pri­chá­dza BMW s ďal­šou novin­kou: BMW Pano­ra­mic Visi­on disp­le­jom, kto­rý bude prvý­krát k dis­po­zí­cii v mode­loch Neue Klas­se.

Posky­to­va­né infor­má­cie sa pre­mie­ta­jú v ide­ál­nej výš­ke v zor­nom poli vodi­ča a po prvý­krát aj cez celú šír­ku čel­né­ho skla. Túto ino­vá­ciu dopl­ní v štan­dard­ných mode­loch Neue Klas­se ešte vylep­še­ný BMW Head-Up Display.V novej gene­rá­cii BMW iDri­ve môže vodič aj ces­tu­jú­ci na pred­ných sedad­lách inte­ra­go­vať s infor­má­cia­mi zobra­ze­ný­mi na BMW Pano­ra­mic Visi­on, čím sa vytvá­ra spo­loč­ný pou­ží­va­teľ­ský záži­tok. Vodič môže jed­no­du­chým ges­tom pre­su­núť poža­do­va­ný obsah z cen­trál­ne­ho disp­le­ja na BMW Pano­ra­mic Visi­on.

Zla­de­nie osvet­le­nia inte­ri­é­ru s gra­fic­ký­mi prv­ka­mi cen­trál­ne­ho disp­le­ja a liš­ty BMW Pano­ra­mic Visi­on obo­ha­cu­je atmo­sfé­ru inte­ri­é­ru a celok je mož­né ďalej pris­pô­so­biť výbe­rom jed­né­ho z reži­mov My Modes. V reži­me Sport majú disp­le­je žlté poza­die, kto­ré pod­po­ru­je dyna­mic­kú jazdu.Nový sys­tém BMW iDri­ve využí­va vyso­ko integ­ro­va­nú soft­vé­ro­vú archi­tek­tú­ru, kto­rá kom­bi­nu­je úda­je o jaz­de a info­tain­men­te s infor­má­cia­mi z elek­tro­ni­ky vozid­la, elek­tric­ké­ho sys­té­mu a BMW Cloud.

Vďa­ka tomu je inte­rak­cia medzi ľuď­mi a ich vozid­lom ešte viac pris­pô­so­be­ná kon­krét­nej jazd­nej situ­ácii a indi­vi­du­ál­nym potre­bám. Ten­to prí­stup umož­ňu­je úpl­ne nové vní­ma­nie inte­rak­cie s vozid­lom a vytvá­ra­nie nových zážit­kov z jazdy.Čalúnenie zo svet­lej šnú­ry (man­šes­tru) vytvá­ra v BMW Visi­on Neue Klas­se prí­jem­nú atmo­sfé­ru. Svet­lá palub­ná doska je vyba­ve­ná volan­tom, kto­rý je v hor­nej a dol­nej čas­ti sploš­te­ný a nesie aj cen­trál­ny disp­lej s mati­co­vým pod­svie­te­ním a para­le­lo­gra­mo­vým tva­rom.

Stre­do­vá kon­zo­la posky­tu­je pries­tor na nabí­ja­nie tele­fó­nu a skle­ne­nú páku voli­ča sme­ru jaz­dy. Pred­né sedad­lá sú k pod­la­he pri­pev­ne­né jed­nou kon­zo­lou, čím vzni­ká doda­toč­ný pries­tor pre nohy ces­tu­jú­cich na zadných samos­tat­ných sedad­lách. Inte­ri­ér bez deko­ra­tív­ne­ho chró­mu a kože pris­pie­va k zlep­še­niu uhlí­ko­vej sto­py vo fáze výro­by. Výro­ba so zní­že­ný­mi emi­sia­mi CO2, šies­ta gene­rá­cia tech­no­ló­gie BMW eDri­ve.
Mode­ly Neue Klas­se sa začnú vyrá­bať v novej továr­ni v Deb­re­cí­ne úpl­ne bez potre­by fosíl­nych palív a s ove­ľa šir­ším využi­tím suro­vín a dru­hot­ných mate­riá­lov vyrá­ba­ných so zní­že­ný­mi emi­sia­mi CO2. Tie­to auto­mo­bi­ly tak budú význam­ným impul­zom pre indi­vi­du­ál­nu mobi­li­tu šetr­nú k zdro­jom.

Vyso­kú ener­ge­tic­kú účin­nosť vo fáze pou­ží­va­nia zabez­pe­čí okrem iné­ho cie­le­né zní­že­nie hmot­nos­ti, odpo­ru vzdu­chu a vali­vé­ho odpo­ru, ako aj inte­li­gent­né ria­de­nie tep­lot­ných tokov a naj­mä pou­ži­tie elek­tric­ké­ho poho­nu BMW eDri­ve šies­tej gene­rá­cie. Okrem elek­tro­mo­to­rov s mimo­riad­ne vyso­kou účin­nos­ťou sú jed­ným z hlav­ných pokro­kov novej tech­no­ló­gie BMW eDri­ve novo vyvi­nu­té val­co­vé baté­ri­ové člán­ky, kto­ré majú o viac ako 20 % vyš­šiu hus­to­tu ener­gie ako dote­raz pou­ží­va­né hra­no­lo­vé člán­ky.

Šies­ta gene­rá­cia tech­no­ló­gie BMW eDri­ve skrá­ti čas nabí­ja­nia mode­lov Neue Klas­se až o 30 % a pre­dĺži ich dojazd až o 30 %. V dôsled­ku všet­kých tých­to rie­še­ní sa cel­ko­vá účin­nosť vozid­la zvý­ši až o 25 %.

Ino­vá­cie záro­veň pri­ná­ša­jú do novej gene­rá­cie vozi­diel BMW typic­ký pôži­tok z jaz­dy.
Elek­tri­fi­ká­cia, digi­ta­li­zá­cia a cir­ku­lá­cia sú základ­ný­mi prv­ka­mi trans­for­má­cie, kto­rú BMW Group aktív­ne for­mu­je a kto­rá sa zača­la elek­tri­fi­ko­va­ný­mi model­mi BMW i.

Kon­cept BMW i Visi­on Cir­cu­lar pou­ká­zal na obrov­ský poten­ciál, kto­rý mož­no využiť sys­te­ma­tic­kým uplat­ňo­va­ním prin­cí­pov obe­ho­vé­ho hos­po­dár­stva, kto­ré zni­žu­jú spot­re­bu suro­vín a emi­sie CO2. Štú­dia BMW i Visi­on Dee naopak uká­za­la, ako môžu digi­tál­ne, na člo­ve­ka orien­to­va­né tech­no­ló­gie obo­ha­tiť pou­ží­va­teľ­ský záži­tok.

Kontaktujte nás