Potrebujete poradiť?

Hyundai Kona Electric: Ešte viac a ďalej

Elektrické vozidlá 02.10.2023

Novin­kou je, že nová Kona bola od samé­ho začiat­ku vyví­ja­ná ako elek­tro­mo­bil. Ostat­ným variá­ciám bola pris­pô­so­bo­va­ná. Hyun­dai má v úmys­le tým­to nekon­venč­ným postu­pom urých­liť elek­tri­fi­ká­ciu svo­jich mode­lov. Do roku 2030 chce na trh uviesť 11 nových elek­tro­mo­bi­lov. Dru­há gene­rá­cia Kony je s dĺž­kou 4,35 met­ra o 17,5 cen­ti­met­ra dlh­šia a so šír­kou 1,82 me- tra o 2,5 cen­ti­met­ra šir­šia. Na výš­ku nará­stla o dva cen­ti­met­re na 1,57 met­ra. O celých šesť cen­ti­met­rov je väč­ší ráz­vor náprav, čo sa priaz­ni­vo pre­ja­vu­je v inte­ri­é­ri, kde je dosta­tok pries­to­ru pre celú posád­ku.

V inte­ri­é­ri sa dizaj­né­ri znač­ky Hyun­dai pohra­li. Volič auto­ma­tic­kej pre­vo­dov­ky pre­miest­ni­li pod volant, čím sa na stre­do­vom tune­li uvoľ­ni­lo mies­to pre úlož­né pries­to­ry. Palub­nej doske, ako inak, domi­nu­je disp­lej. Všet­ky dôle­ži­té ovlá­da­če pre­miest­ni­li do blíz­kos­ti volan­tu tak, aby boli stá­le na dosah. Vodič a jeho spo­lu­jaz­dec si môžu uží­vať pohod­lie vďa­ka voli­teľ­ným rela­xač­ným sedad­lám. Bez povšim­nu­tia nezos­ta­li ani pasa­žie­ri vza­du. Tí majú mož­nosť nasta­viť si sklon seda­diel do dvoch polôh. Ino­va­tív­nou služ­bou, idú­cou ruka v ruke s tren­dom väč­šej konek­ti­vi­ty, je bez­drô­to­vá soft­vé­ro­vá aktu­ali­zá­cia OTA (Over-the-Air), kto­rá maji­te­ľom novej Kony ušet­rí nákla­dy a umož­ní im prak­tic­kej­šiu a kom­for­tnej­šiu údrž­bu vozid­la. Nechý­ba ani fun­kcia V2L, vďa­ka kto­rej je mož­né napá­jať elek­tro­ni­ku.

Samoz­rej­mos­ťou je celý rad asis­tenč­ných sys­té­mov, kto­ré nie­len­že sú nápo­moc­né pri ovlá­da­ní vozid­la, ale aj zvy­šu­jú bez­peč­nosť. Za všet­ky spo­me­niem diaľ­ko­vo ovlá­da­ný auto­nóm­ny par­ko­va­cí asis­tent či chyt­rý reku­pe­rač­ný asis­tent i‑PEDAL. Kona elect­ric sa pýši dojaz­dom 490 kilo­met­rov.

Kontaktujte nás