Potrebujete poradiť?

Flexibilný prenájom: operatívny leasing „na skúšku“

Užitočné tipy 20.02.2022

Ešte ste neskú­si­li ope­ra­tív­ny lea­sing, ale chce­te zís­kať kon­krét­nu pred­sta­vu o jeho výho­dách? Ale­bo sa obá­va­te zavia­zať dlho­do­bo, pre­to­že vaše potre­by sa neus­tá­le menia? Prá­ve pre vás je tu mož­nosť fle­xi­bil­né­ho pre­náj­mu vozi­diel.

Od 1 do 24 mesiacov

Či už potre­bu­je­te päť dodá­vok na zopár zim­ných mesia­cov, ale­bo roz­bie­ha­te fir­mu a nevie­te, či o dva roky bude stá­le exis­to­vať (drží­me pal­ce všet­kým star­tu­pom), opla­tí sa vám prá­ve fle­xi­bil­ný pre­ná­jom. Vy si vybe­rie­te typ vozid­la a obdo­bie, na kto­ré ho bude­te potre­bo­vať, my zabez­pe­čí­me všet­ko ostat­né.

Vyberte a vyrazte

Jed­no­du­ché zmlu­vy, rých­le schvá­le­nie, doda­nie aj odo­vzda­nie vozid­la. Sta­čí si len vybrať z ponu­ky pod­ľa typu auta môže­te jaz­diť už od 11 eur den­ne. V tej­to cene je úpl­ne všet­ko, vrá­ta­ne poko­ja na duši, kto­rý zís­ka­te s plne vyba­ve­ným vozid­lom a dopl­n­ko­vý­mi služ­ba­mi v cene.

Arval služ­by pri fle­xi­bil­nom pre­náj­me zahŕňa­jú kom­plet asis­tenč­nú služ­bu, opra­vy, údrž­bu a ser­vis, pne­user­vis či pois­te­nie a sprá­vu nehôd.

Bezproblémové zmeny

Ak sa budú vaše potre­by počas trva­nia zmlu­vy meniť, jed­no­du­cho spo­lu zme­ní­me pod­mien­ky zmlu­vy. Kedy­koľ­vek môže­te pre­dĺžiť jej plat­nosť, upra­viť nájazd kilo­met­rov ale­bo aj vyme­niť vozid­lo.

Pozri­te si našu ponu­ku vozi­diel, kto­ré máme na skla­de a na kto­rých môže­te jaz­diť už týž­deň po pod­pi­se zmlu­vy.

Kontaktujte nás