Potrebujete poradiť?

Dopravné predpisy v dovolenkových destináciách: V čom sa líšia od Slovenska?

Užitočné tipy 28.06.2022

Maxi­mál­ne povo­le­né rých­los­ti

V obci: 50 km/​h
Mimo obce: 90 km/​h
Diaľ­ni­ca a rých­lost­ná ces­ta: 130 km/​h
(v zasta­va­nej oblas­ti): 90 km/​h
Bez­peč­nost­né pásy: povin­né
Tole­ran­cia alko­ho­lu: 0,0 mg/​l
Den­né svie­te­nie: povin­né

🇨🇿 Čes­ká repub­li­ka
Má podob­né obme­dze­nia ako Slo­ven­sko, aku­rát sa tam po rých­lost­nej ces­te v zasta­va­nom úze­mí prej­de­te o 10 km/​h pomal­šie.

🇦🇹 Rakús­ko
Na ces­tách mimo obce vám tam bez­trest­ne dovo­lia ísť až 100 km/​h. Nafú­kať môže­te až do 0,5 mg/​l (1 pro­mi­le). No ak ste začia­toč­ník ale­bo pro­fe­si­onál­ny šofér, hra­ni­ca je sta­no­ve­ná na 0,1 mg/​l.

🇧🇬 Bul­har­sko
Na diaľ­ni­ciach si môže­te mier­ne vyho­diť z kopýt­ka a ísť až 140 km/​h.

🇭🇷 Chor­vát­sko
Podob­ne ako v Rakús­ku, alko­hol tes­ter vám môže uká­zať 0,5 mg/​l a odíde­te bez poku­ty.

🇫🇷 Fran­cúz­sko
Bež­ní a pro­fe­si­onál­ni šofé­ri môžu nafú­kať až 0,5 mg/​l, začia­toč­ní­ci a vodi­či auto­bu­sov len 0,2 mg/​l.

🇬🇷 Gréc­ko
Tak­tiež tu pla­tí tole­ran­cia 0,5 mg/​l pre vodi­čov áut a 0,2 mg/​l pre moto­cyk­lis­tov, nová­či­kov a pro­fi šofé­rov.

🇮🇹 Talian­sko
Vodi­čom tu tole­ru­jú 0,5 mg/​l, no pla­tí čis­tá nula pre začí­na­jú­cich a pro­fe­si­onál­nych šofé­rov.

🇲🇹 Mal­ta
Na väč­ši­ne rých­lost­ných ciest tu môže­te ísť maxi­mál­ne 80 km/​h, no pla­tí tu jeden z naj­me­nej prí­snych limi­tov na alko­hol: 0,8 mg/​l

🇵🇹Por­tu­gal­sko
Na diaľ­ni­ci vám dovo­lia len 120 km/​h, no po jed­nom vín­ku môže­te mať 0,5 mg/​l alko­ho­lu v dychu, ak ste začia­toč­ník, tak 0,2 mg/​l.

🇪🇸 Špa­niel­sko
Poli­caj­tom môže­te fúk­nuť 0,5 mg/​l a iba 0,3 mg/​l, ak máte vodi­čák krat­šie ako dva roky, ale­bo naopak, vás šofé­ro­va­nie živí.

Zau­jí­ma vás viac? Množ­stvo ďal­ších zau­jí­ma­vých infor­má­cií o pra­vid­lách a obme­dze­niach v jed­not­li­vých kra­ji­nách Euró­py náj­de­te v pre­hľad­nej app­ke Goin­gAb­ro­ad. Stiah­ni­te si ju cez Goog­le Play ale­bo App Sto­re.

Pri výbe­re spo­ľah­li­vé­ho auta na dlhé ces­ty sa spo­ľah­ni­te na Arval. Vyber­te si z našej ponu­ky skla­do­vých vozi­diel a jaz­di­te už do týžd­ňa po pod­pi­se zmlu­vy.

Kontaktujte nás