Potrebujete poradiť?

Cviky na dlhé služobné cesty: Ako si precvičiť oči, hlavu a telo

Užitočné tipy 24.05.2022

Začína sa to už sedením

Veľ­mi dôle­ži­tá je vaša polo­ha za volan­tom. Nema­li by ste za ním prí­liš ležať”, pre­to­že to vedie k stu­hnu­tiu sva­lov v rukách a šiji. Steh­ná maj­te celé na sedad­le, ruky a nohy len mier­ne pokr­če­né a celým chrb­tom sa opie­raj­te do sedad­la.

Ako na krk a chrbát

Stoj­te vzpria­me­ne a poma­ly rob­te hla­vou kru­hy tak, že bra­du jem­ne tla­čí­te k hrud­ní­ku. Opa­kuj­te 5x do kaž­dej stra­ny.

Stoj­te vzpria­me­ne a ohni­te hla­vu nabok. Jem­ne si chyť­te hla­vu a tlač­te ňou opro­ti ruke. Po pár sekun­dách uvoľ­ni­te a potom si ju jem­ne tlač­te rukou k rame­nu. Opa­kuj­te 3x na kaž­dej stra­ne. Môže­te začuť a cítiť jem­né puk­nu­tie v krku. To je nor­mál­ne, no nikdy si netlač­te na krk prí­liš veľ­kou silou, nechoď­te cez bolesť a nerob­te tie­to cvi­ky zhr­be­ní.

Postav­te sa, urob­te nádych a poma­lič­ky sa s výdy­chom naťa­huj­te ruka­mi za prs­ta­mi na nohách a jem­ne tlač­te bra­du o hrud­ník. Natiah­ni­te sa, ako to ide, nadých­ni­te sa, jem­ne tro­chu povoľ­te a s výdy­chom sa pokús­te dočiah­nuť o nie­čo niž­šie ako pred­tým.

Postav­te sa k autu na šír­ku ramien, a začni­te sa pred­klá­ňať do vodo­rov­nej polo­hy tak, aby ste sa vystre­tý­mi ruka­mi dot­kli otvo­re­né­ho okna. Dbaj­te, aby ste mali stá­le čo naj­viac vystre­tý chr­bát a vystre­té ale­bo jem­ne ohnu­té kole­ná. Tak­to vydr­ž­te 10 – 30 sekúnd a uvoľ­ni­te. Počas cvi­ku dýchaj­te poma­ly a zopa­kuj­te dru­hý­krát.

Ako na ruky a zápästia

Vystri­te ruky pred seba, spoj­te dla­ne v päsť a krúť­te s nimi na strie­dač­ku doľa­va a dopra­va. Kaž­dú päsť daj­te kaž­dým sme­rom po dobu 20 sekúnd.

Vystri­te ruky pred seba a na strie­dač­ku zatí­naj­te ruky do päs­tí a vystie­raj­te prs­ty doši­ro­ka. Opa­kuj­te 20 sekúnd. Pre­pleť­te si prs­ty ako pri mod­le­ní a vystri­te pre­po­je­né ruky tak, aby dla­ne sme­ro­va­li von. Opa­kuj­te 5x. Opri­te sa chr­bát­mi rúk o auto a poma­lič­ky tlač­te opro­ti, aby dla­ne sme­ro­va­li k pred­lak­tiam. Poma­ly pokrúž­te obo­mi smer­mi a k sebe a od seba.

Ako na nohy

Skve­lým cvi­kom na rozp­rú­de­nie krvi nie­len v nohách sú jum­ping jacks. Pred­stav­te si, že robí­te sne­ho­vé­ho anje­la, ale sto­jí­te pri tom. Pri rozk­ro­če­ní roz­tiah­ni­te ruky a pri spo­je­ní nôh spoj­te ruky nad hla­vou. Poskáč­te aspoň 40 sekúnd a pozor­nosť je späť!

Stoj­te na šír­ku ramien, zapri­te sa do auta , pokr­č­te pred­nú nohu a zadnú drž­te vystre­tú. Jem­ne tlač­te, aby ste cíti­li naťa­ho­va­nie lýt­ko­vé­ho sva­lu. Päty stá­le drž­te na zemi. Uvoľ­ni­te a zopa­kuj­te na kaž­dej nohe.

Chyť­te sa auta, jed­nou rukou a dru­hou si pri­tiah­ni­te lýt­ko k steh­nu. Najprv jem­ne tlač­te lýt­kom pro­ti ruke, potom uvoľ­ni­te a pri­tlač­te lýt­ko o nohu. Opa­kuj­te na kaž­dej nohe aspoň po dobu 30 sekúnd.

Urob­te kla­sic­ké dre­py. Pamä­taj­te, že päty by sa mali stá­le dotý­kať zeme a chr­bát by mal byť vystre­tý. Ak nedo­ká­že­te ísť úpl­ne dole, dre­puj­te len, pokiaľ vás to pus­tí. Pri pohy­be nadol vystri­te ruky sme­rom nad hla­vu a pri vra­ca­ní nahor sme­ruj­te ruky k telu.

Ako na oči

Očná joga vám pomô­že vidieť ostrej­šie a zre­teľ­nej­šie. Pri šofé­ro­va­ní ste čas­to sústre­de­ní na veľ­mi úzky výsek váš­ho oko­lia. Počas pau­zy je čas obno­viť si peri­fér­ne vide­nie.

Natiah­ni­te ruku pred seba a zaos­tri­te na pro­stred­ník. Poma­ly ho pri­bli­žuj­te k očiam, a stá­le ho sle­duj­te pohľa­dom. Odďa­ľuj­te ruku a stá­le sle­duj­te pro­stred­ný prst. Cvik rob­te poma­ly a snaž­te sa nehý­bať hla­vou, iba prs­tom. Vys­trie­daj­te nie­koľ­ko­krát obe ruky.

Postav­te sa opro­ti pred­me­tu, kto­rý je aspoň 5 met­rov od vás. Potom natiah­ni­te ruku pred seba a strie­da­vo zaos­tri­te na uka­zo­vák a na objekt za ním. Opa­kuj­te 5x a daj­te oku dosta­tok času na pris­pô­so­be­nie pri zaos­tro­va­ní.

Pohy­buj­te oča­mi nahor a nadol, poma­ly, aby ste pocí­ti­li jem­né ťaha­nie. Opa­kuj­te 6x.

Pohy­buj­te oča­mi do strán, opäť poma­ly, aby ste cíti­li jem­ný ťah očných sva­lov. Na kaž­dú stra­nu opa­kuj­te 4x.

Kontaktujte nás