Potrebujete poradiť?

Čo vieme o Škode Elroq iV (2024) - špecifikácie, cena a dojazd

Elektrické vozidlá 10.10.2023

Mla­do­bo­le­slav­ská Ško­da Auto má v oblas­ti elek­tro­mo­bi­li­ty veľ­ké plá­ny. Ako sme infor­mo­va­li na jar, do roku 2026 plá­nu­je šesť nových elek­tro­mo­bi­lov vrá­ta­ne elek­tric­kej Oktáv­ky. Kaž­dý rok prí­de nový model a budú­ci rok začne s kom­pakt­ným SUV v podo­be Ško­dy Elroq iV (2024).

Už samot­ný názov naz­na­ču­je, že Elroq bude elek­tric­kou alter­na­tí­vou k tra­dič­né­mu SUV Karoq. Seg­ment kom­pakt­ných SUV je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších nie­len v Euró­pe a v elek­tric­kom mode­li tej­to trie­dy chce Ško­da Auto ponúk­nuť zákaz­ní­kom opäť povest­ný kúsok auta navy­še. Čo už o tom­to pri­pra­vo­va­nom mode­li vie­me?

Dizajn a veľkosť

Všet­ky nové elek­tro­mo­bi­ly Ško­da budú niesť zna­ky nové­ho dizaj­no­vé­ho jazy­ka znač­ky. Modern Solid” je náš jas­ný dizaj­no­vý jazyk pre éru elek­tric­kých mode­lov. Prvé prin­cí­py toh­to jazy­ka už boli načrt­nu­té v štú­dii Visi­on 7S a jeho myš­lien­ky budú násled­ne rozp­ra­co­va­né do séri­ových mode­lov v širo­kej šká­le auto­mo­bi­lo­vých kate­gó­rií,” pove­dal šéf­di­zaj­nér znač­ky Ško­da Oli­ver Ste­fa­ni.

Roz­me­ro­vo bude Elroq o nie­čo men­ší ako elek­tric­ké SUV znač­ky Ško­da, Eny­aq iV. Pôj­de teda o kom­pakt­né SUV ale­bo cros­so­ver. Na dĺž­ku by mal auto­mo­bil merať nie­kde medzi Eny­aqom a hatch­bac­kom Volk­swa­gen ID.3. Mal by si teda zacho­vať rela­tív­ne prie­stran­ný inte­ri­ér, ale roz­mer­mi bude o nie­čo kom­pakt­nej­ší ako ses­ter­ský Eny­aq.

Špecifikácia


Špe­ku­lu­je sa, že Elroq bude pou­ží­vať novú, lac­nej­šiu plat­for­mu MEB Entry (Eny­aq má pôvod­nú plat­for­mu MEB — pozn. redak­cie). Keď­že po mode­li Eny­aq pôj­de o dru­hý čis­to elek­tric­ký auto­mo­bil v ponu­ke auto­mo­bil­ky (Ško­da Citigo‑e bola pre­stav­bou zo spa­ľo­va­cie­ho vozid­la, tak­že sa nepo­čí­ta medzi čis­to elek­tric­ké vozid­lá — pozn. redak­cie), baté­rie budú umiest­ne­né v pod­la­he vozid­la, čo neza­be­rá zby­toč­ne veľa úlož­né­ho pries­to­ru a zlep­šu­je jazd­né vlast­nos­ti.

Pokiaľ ide o výkon nabí­ja­nia, baté­rie a dojazd mode­lu Elroq iV (2024), je o čom špe­ku­lo­vať. Ak bude­me vychá­dzať z toho, čo náj­de­me v súčas­nom mode­li Eny­aq, oča­ká­va­li by sme, že Elroq bude mať zhru­ba podob­né ale­bo len o nie­čo hor­šie para­met­re. Oča­ká­va­li by sme výkon nad 100 kW, baté­riu prav­de­po­dob­ne tiež s kapa­ci­tou 52/58 ale­bo 77 kWh, dojazd 350+ km, nabí­ja­cí výkon nad 100 kW. To sú však stá­le veľ­mi pred­bež­né špe­ci­fi­ká­cie.

Kontaktujte nás