Potrebujete poradiť?

BMW i7 – nepoznaný luxus

Elektrické vozidlá 14.09.2023

Vlaj­ko­vá loď bavor­skej auto­mo­bil­ky pri­ná­ša pre­dov­šet­kým ino­vá­cie, kto­ré si uži­je nie­len vodič, ale aj ces­tu­jú­ci. Seba­ve­do­mej palu­bov­ke domi­nu­je mod­ro pod­svie­te­ná mas­ka v tva­re iko­nic­kých svet­lo­me­tov a dele­né svet­lo­me­ty s kryš­tál­mi Swa­rov­ski. Pôso­bi­vé je aj uví­ta­cie osvet­le­nie luxus­nej limu­zí­ny a auto­ma­tic­ky sa otvá­ra­jú­ce dve­re. Inte­ri­ér je doslo­va nabi­tý naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi a pré­mi­ový­mi mate­riál­mi. V duchu trva­lej udr­ža­teľ­nos­ti sa BMW zame­ria­va aj na recyk­lo­va­né mate­riá­ly ale­bo suro­vi­ny z recyk­lo­va­teľ­ných zdro­jov. Čereš­nič­kou na tor­te” je v kaž­dom prí­pa­de pano­ra­ma­tic­ká stre­cha Sky Loun­ge s dyna­mic­ký­mi sve­tel­ný­mi efekt­mi.

A niet pochýb, že BMW The­at­re Scre­en so svo­jou 31,3‑palcovou uhlop­rieč­kou ponú­ka ces­tu­jú­cim na zadných sedad­lách nový roz­mer zába­vy.
Kom­fort elek­tro­mo­bi­lu BMW i7 si moh­li vyskú­šať aj hos­tia sum­mi­tu G7 na zám­ku Elmau v Bavor­sku kon­com júna minu­lé­ho roka. Nové BMW i7 pri­ná­ša jedi­neč­ný záži­tok z plne elek­tric­kej jaz­dy s naj­pok­ro­či­lej­ším balí­kom tech­no­ló­gií v odvet­ví,” pochvá­lil sa Frank Weber, člen pred­sta­ven­stva BMW AG zod­po­ved­ný za vývoj. BMW i7 bolo vysta­ve­né aj na jed­nom z naj­väč­ších a najp­res­tíž­nej­ších auto­mo­bi­lo­vých podu­ja­tí v anglic­kom Goodwo­ode a bolo jed­nou z hviezd Medzi­ná­rod­né­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Can­nes.

Pohon zabez­pe­ču­je pia­ta gene­rá­cia tech­no­ló­gie BMW eDri­ve. Kaž­dú nápra­vu pohá­ňa jeden synch­rón­ny elek­tro­mo­tor s kom­bi­no­va­ným výko­nom 400 kW, v pod­la­he je baté­ria s kapa­ci­tou 101,7 kWh a dojaz­dom 625 kilo­met­rov. Jedi­neč­ný zvuk elek­tro­mo­bi­lu je die­lom dvoj­ná­sob­né­ho drži­te­ľa Osca­ra, skla­da­te­ľa Han­sa Zim­me­ra.

Prvé BMW i7 ziš­li z výrob­nej lin­ky v nemec­kom Din­gol­fin­gu začiat­kom júla minu­lé­ho roka. Prví zákaz­ní­ci dosta­li luxus­nú novin­ku na jeseň. V pod­ni­ku v Din­gol­fin­gu, do kto­ré­ho moder­ni­zá­cie BMW inves­to­va­lo v pre­poč­te sko­ro 300 mili­onóv eur , sa vyrá­ba aj rad 7 so spa­ľo­va­cím moto­rom. Do polo­vi­ce desať­ro­čia by mal byť pomer elek­tro­mo­bi­lov a spa­ľo­va­cích moto­rov päť­de­siat na päť­de­siat. Na záver ešte jed­na zau­jí­ma­vosť. Čosko­ro sa na trh dosta­ne obr­ne­ná ver­zia mode­lu BMW i7.

Typ moto­ra: dva elek­tro­mo­to­ry

Max. výkon: 400 kW (544 k)

Objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru: 500 l

Dojazd: až 625 km

Spot­re­ba (kom­bi­no­va­ná): 18,4 kWh/​100 km

Emi­sie CO2 (kom­bi­no­va­né): 0 g/​km

Kontaktujte nás