Potrebujete poradiť?

Bezpečnosť vodiča

Užitočné tipy 21.11.2022

Momen­tál­ne obdo­bie kto­ré pre­ží­va­me z hľa­dis­ka jaz­dy autom nie je prí­liš opti­mis­tic­ké. Na jed­nej stra­ne tu máme vyso­ké ceny pali­va, kto­ré neovp­lyv­ní­me, avšak môže­me ovplyv­niť spot­re­bu pali­va. Na stra­ne dru­hej tu máme však rizi­ko jaz­dy, kto­ré musí­me vedieť ovplyv­niť, no nie­kto­rí nezod­po­ved­ní vodi­či čas­to ris­ku­jú nie len svoj život, ale pre­dov­šet­kým život iných ľudí v pre­máv­ke. Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.

1. Krízové brzdenie: Nebojím sa poriadne stupiť na brzdu

Občas sa nám sta­ne situ­ácia v pre­máv­ke kedy musí­me napl­no zabrz­diť – tzv. krí­zo­vé brz­de­nie. Vte­dy sa kaž­dý cen­ti­me­ter počí­ta a tre­ba pove­dať že brzd­ná drá­ha ras­tie. To zna­me­ná, že pri dvoj­ná­sob­nej rých­los­ti je štvor­ná­sob­ná brzd­ná drá­ha a to pla­tí len na suchom asfal­te. Na akom­koľ­vek inom povr­chu je brz­de­nie dlh­šie. K tomu ešte tre­ba pri­rá­tať reakč­ný čas vodi­ča, kto­rý je asi 1 a viac sekun­dy. Základ­ným pra­vid­lom pri krí­zo­vom brz­de­ní je nebáť sa poriad­ne stla­čiť brz­do­vý pedál z celej sily. Pokiaľ nemá brz­do­vý pedál 100 rokov, tlak urči­te zvlád­ne. Vte­dy nastú­pi úči­nok ABS a vodič dostá­va do brz­do­vé­ho pedá­la vib­rá­cie pri­po­mí­na­jú­ce bub­no­va­nie.

2. Cvičenie defenzívnej jazdy

Zme­niť sprá­va­nie kaž­dé­ho vodi­ča je síce nemož­né, no ak sa sami vyh­ne­te agre­sív­nej jaz­de, bude­te mať lep­šiu pozí­ciu pri rie­še­ní prob­lé­mov s ofen­zív­nou jaz­dou iných ľudí. Ofen­zív­ny vodič robí viac, ako len poru­šo­va­nie pred­pí­sa­nej rých­los­ti. Môže úmy­sel­ne zhor­šo­vať situ­áciu ostat­ných účast­ní­kov pre­máv­ky, ini­ci­ovať kon­flikt, pou­ží­vať hru­bé ges­tá ale­bo výra­zy, či z netr­pez­li­vos­ti bli­kať svet­la­mi. Také­to sprá­va­nie je nie­len veľ­mi neprí­jem­né, ale aj nebez­peč­né. Pre­to by ste mali mys­lieť na tie­to body:

  • nechaj­te medzi sebou a vozid­lom pred vami dosta­tok pries­to­ru,
  • pri poma­lej pre­máv­ke nepod­ľah­ni­te frus­trá­cii a zdr­ža­nie si môže­te skrá­tiť prí­jem­ným pod­cas­tom naprí­klad Mobi­li­ty­TALK by Arval Slo­va­kia,
  • nepo­ru­šuj­te rých­lost­né pred­pi­sy len pre­to, že vodič za vami si schvál­ne nene­chá­va žiad­ny odstup.

3. Pozor na únavu za volantom

Pre­dĺže­ná reakč­ná doba ospa­lé­ho vodi­ča sa často­krát pri­rov­ná­va k vodi­čo­vi, kto­rý jaz­dí pod vply­vom alko­ho­lu. Pri vyso­kých rých­los­tiach môže len jed­na či dve sekun­dy nepo­zor­nos­ti viesť k neho­de. Rie­še­nie je jed­no­du­ché – lep­šie sa vyspi­te. Dbaj­te na to, aby ste spa­li osem hodín, a to nie­len v noci pred dlhou jaz­dou, ale pra­vi­del­ne. Ak musí­te jaz­diť v noci, dbaj­te na dosta­toč­né pre­stáv­ky, kde si dopraj­te aspoň 20 minú­to­vé pau­zy a krát­ke cvi­ky, kto­rý­mi vie­te naštar­to­vať váš orga­niz­mus -https://​www​.arval​.sk/​s​p​o​l​o​c​n​o​s​t​i​/​m​u​s​i​t​e​-​s​o​f​e​r​o​v​a​t​-​v​-noci

4. Pomalá jazda pri zlom počasí

Ak máte manu­ál­nu pre­vo­dov­ku a ste zvyk­nu­tí čas­to vyra­ďo­vať rých­losť, počas nepriaz­ni­vých prí­rod­ných pod­mie­nok to urči­te nerob­te. Pri zlom poča­sí sa neut­rál môže veľ­mi rých­lo stať prí­či­nou havá­rie. Ak jaz­dí­te v hmle, sil­nom daž­di, búr­ke ale­bo na zľa­do­va­te­ných ces­tách, buď­te mimo­riad­ne opatr­ní. V prí­pa­de potre­by jaz­di­te pomal­šie ako udá­va povo­le­ná rých­losť a dávaj­te si pozor pri zákru­tách a odbo­čo­va­ní.

5. Odhad odporúčanej vzdialenosti

Bez­peč­ná vzdia­le­nosť má svo­je opod­stat­ne­nie, no mno­hí vodi­či ju pod­ce­ňu­jú. Pri­tom prá­ve kvô­li jej nedo­dr­žia­va­niu vzni­ka­jú zby­toč­né reťa­zo­vé havá­rie nie­koľ­kých áut, kto­ré vytvá­ra­jú nená­vi­de­né ran­né koló­ny. Zákon neuvá­dza kon­krét­ny údaj o bez­peč­nej vzdia­le­nos­ti, ale defi­nu­je ju ako takú vzdia­le­nosť, aby mohol včas zní­žiť rých­losť jaz­dy, prí­pad­ne zasta­viť vozid­lo, ak vodič vozid­la jaz­dia­ce­ho pred ním zní­ži rých­losť jaz­dy ale­bo zasta­ví“. Toto usta­no­ve­nie pla­tí pre obce i vidiec­ke ces­ty a zákon uvá­dza aj to, že vodič musí udr­žia­vať od vozid­la pred ním takú vzdia­le­nosť, aby auto, kto­ré ho pred­chá­dza, sa moh­lo pred neho bez­peč­ne zara­diť. Ako vodič potre­bu­je­te dosta­tok času na zabrz­de­nie, ak auto­mo­bil pred vami náh­le odbo­čí ale­bo zasta­ví. Odhad­núť vhod­nú vzdia­le­nosť počas jaz­dy môže byť ťaž­ké, a pre­to väč­ši­na odbor­ní­kov odpo­rú­ča pra­vid­lo troch sekúnd.

Chy­by za volan­tom robia (nie­len) čerství vodi­či a pre­to by sme na ces­tách mali byť čo naj­viac obo­zret­ní a opatr­ní. Nie len my ako vodič, môže­me spra­viť chy­bu, tre­ba dávať extrém­ny pozor aj na vodi­čov kto­rí sú účast­ník­mi pre­máv­ky. Prá­ve pre­to chy­by ako roztr­ži­tosť, nesú­stre­de­nosť, nepred­ví­da­nie, nedos­ta­toč­ný odstup, ale­bo rých­losť pat­ria medzi naj­čas­tej­šie prí­či­ny doprav­nej neho­dy.

Ako zvládnuť krízovú situáciu?

Exis­tu­je mno­ho teore­tic­kých kur­zov ako by sa člo­vek mal sprá­vať za volan­tom svoj­ho auta. Takis­to aj prak­tic­ké kur­zy ako je naprí­klad ško­la šmy­ku sú skve­lým pomoc­ní­kom pri zvlá­da­ní nepred­ví­da­ných situ­áciách. Avšak čo je na neza­pla­te­nie je ak šofér dodr­žia­va všet­ky pred­pi­sy, je obo­zret­ný a nebo­jí sa správ­ne zare­a­go­vať na krí­zo­vú situ­áciu včas a pre­dísť tak doprav­nej neho­de. Verí­me, že ste vodi­či zod­po­ved­ní a že sme aspoň tro­chu pris­pe­li k zlep­še­niu váš­ho kom­for­tu v aute.

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Kontaktujte nás