Potrebujete poradiť?

Ako dokáže vaša firma jazdiť zelenšie? Tieto hybridné vozidlá máme skladom

Užitočné tipy 21.04.2022

Ak pre svoj biz­nis potre­bu­je­te väč­ší vozo­vý park, no stá­le vám zále­ží na našej pla­né­te, rie­še­ním sú autá na elek­tric­ký ale­bo hyb­rid­ný pohon, kto­ré vypúš­ťa­jú menej emi­sií (ale­bo žiad­ne) a pred­sta­vu­jú udr­ža­teľ­nej­šiu alter­na­tí­vu. V Arva­le máme momen­tál­ne skla­dom nie­koľ­ko mode­lov áut, kto­ré sú ohľa­du­pl­nej­šie voči život­né­mu pro­stre­diu.

Mild hybridy

Tie­to spa­ľo­va­cie moto­ry kom­bi­no­va­né s elek­tro­nic­kou baté­ri­ou šet­ria pali­vo pri kaž­dom roz­be­hu či brz­de­ní a pomá­ha­jú rých­le­šie naštar­to­vať vaše auto. Pri tých­to moto­roch ušet­rí­te pri­bliž­ne 10 % nákla­dov na pohon­né hmo­ty.

V kate­gó­rii mild hyb­ri­dov náj­de­te v našej ponu­ke krás­ne SUV-čka Audi Q3 Advan­ced, Land Rover Dis­co­ve­ry sport či Kia Spor­ta­ge NEW.

Hybridy

Výho­dou full hyb­ri­dov opro­ti ich mild kamo­šom je, že doká­žu jaz­diť úpl­ne bez spa­ľo­va­cie­ho moto­ra. Zho­dou okol­nos­tí náj­de­te v našej aktu­ál­nej ponu­ke celú rodi­nu áut Toy­o­ta v rôz­nych veľ­kos­tiach a kon­fi­gu­rá­ciách.

Čo povie­te na Toy­o­ta Corol­la hatch­back, Toy­o­ta C‑HR GR Sport, Toy­o­ta Corol­la com­bi či Toy­o­tu Corol­la sedan?

Hľa­dá­te nie­čo iné? Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku skla­do­vých vozi­diel a jaz­di­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy.

Kontaktujte nás