Potrebujete poradiť?

SsangYong Rexton - z káčaťa labuť

04.08.2023

Rex­ton je plno­hod­not­né SUV, za kto­ré­ho moder­nou tvá­rou sto­jí talian­ska iko­na Pinin­fa­ri­na, kto­rá je od roku 2016 súčas­ťou mate­rin­ské­ho kon­cer­nu Mahin​dra​.Na výraz­ne čle­ni­tej archi­tek­tú­re pred­nej čas­ti vyni­ká okta­go­nál­na mas­ka chla­di­ča. Zadná časť je o nie­čo stried­mej­šia. Inte­ri­é­rom krá­ča Rex­ton s dobou. Nechý­ba veľ­ký 12,3“ disp­lej prí­stro­jo­vej dosky, kto­rý dopl­ňu­je 9,2“ disp­lej nad stre­do­vou kon­zo­lou. Konek­ti­vi­ta s App­le CarP­lay a Goog­le Andro­id Auto je samoz­rej­mos­ťou, rov­na­ko ako so zaria­de­ním typu USB. Rex­ton neza­os­tá­va ani v ponu­ke asis­tenč­ných sys­té­mov. Z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti posád­ky ponú­ka až deväť air­ba­gov.

Pod Kapo­tou je rado­vý naf­to­vý štvor­va­lec s obje­mom 2,2 lit­ra s výko­nom 148 kW, čo je úpl­ne dosta­toč­ná sila. Auto­mo­bil­kou uvá­dza­ná spot­re­ba zhru­ba osem lit­rov bude naozaj len labo­ra­tór­na”. V našich kon­či­nách, ale moto­ris­ti urči­te oce­nia bato­ži­no­vý pries­tor so základ­ným obje­mom 1051 lit­rov.

Typ motora: naf­to­vý rado­vý štvor­va­lec

Max. kon: 148 kW (202 k)

Objem batožinového priestoru: 1051/1977 l

Maxi­mál­na rýchlosť: 184 km/​hod

Spotreba kombinovaná: 7,59 – 7,86 l/​100 km

Emi­sie CO2: 199 – 206 g/​km

Kontaktujte nás