Potrebujete poradiť?

Lightyear 2: Na solárny elektromobil s extra dlhým dojazdom je už dostupný poradovník

27.07.2023

Ligh­ty­ear je holand­ská spo­loč­nosť so solár­ny­mi elek­tro­mo­bil­mi, kto­rá sa sta­la zná­ma vďa­ka svo­jej odváž­nej plá­no­va­nej ponu­ke solár­nych elek­tric­kých vozi­diel s roz­ší­re­ným dojaz­dom, ele­gant­ným dizaj­nom a dostup­ný­mi cena­mi. Ako infor­mu­je por­tál elect​rek​.com, spo­loč­nosť Ligh­ty­ear sprí­stup­ni­la pora­dov­ník na pre­dob­jed­náv­ky Ligh­ty­ear 2, kto­rý sa bude pre­dá­vať v USA, Veľ­kej Bri­tá­nii a Euró­pe. Dojazd novin­ky by mal byť viac ako 800 km a cena by mala štar­to­vať pod 40 000 dolá­rov, čo je pri­bliž­ne 37 500 EUR.

Lightyear One: Prvý solárny elektromobil

Iba pred nece­lým mesia­com spo­loč­nosť Ligh­ty­ear spus­ti­la výro­bu svoj­ho prvé­ho mode­lu Ligh­ty­ear 0. Ten by mal mať pod­ľa dostup­ných infor­má­cií dojazd viac ako 700 km, iba 60 kWh baté­riu a poho­nu by mala pomá­hať aj solár­na ener­gia. Cena sa však bude pohy­bo­vať oko­lo 250 000 dolá­rov.

Spo­loč­nosť zača­la s výro­bou 946 plá­no­va­ných kusov minu­lý rok v decem­bri vo Val­met Auto­mo­ti­ve vo Fín­sku. Tým­to kro­kom si spo­loč­nosť navž­dy upev­ni­la svo­je prven­stvo v his­tó­rii keď uvied­la na trh prvý séri­ovo vyrá­ba­ný solár­ny elek­tro­mo­bil.

Lightyear 2 bude 6‑krát lacnejší

Spo­loč­nosť si bola pri prvom mode­li vedo­má jeho vyso­kej ceny. Ako dopl­nok k Ligh­ty­ear 0 star­tup sľú­bi­la v minu­los­ti spo­loč­nosť vyro­biť model Ligh­ty­ear 2 v roku 2025 s cie­ľo­vou cenou oko­lo 30 000 dolá­rov. V sep­tem­bri 2022 ozná­mi­la, že pokra­ču­je v sľú­be­nej vízii ako vyro­biť solár­ny elek­tro­mo­bil s naozaj níz­kou cenov­kou. Tá sa momen­tál­ne zvý­ši­la z ozná­me­ných 30 000 dolá­rov na 40 000 dolá­rov, no aj tak je to vzhľa­dom na plá­no­va­ný elek­tro­mo­bil stá­le priaz­ni­vá cena.

Ako je ale mož­né zní­žiť cenu z viac ako 200 000 dolá­rov na 40 000 dolá­rov? Pod­ľa dizaj­nu a využí­va­ných tech­no­ló­gií pri výro­be vozid­la sa to zdá ako nemož­ný krok. Pod­ľa gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti, Lexa Hoefs­lo­ota, je potreb­né si uve­do­miť, že pri mode­li Ligh­ty­ear 0 sa spo­loč­nosť zame­ra­la pri výro­be naj­mä na výber tech­no­ló­gií. Tie sú ale v zása­de šká­lo­va­teľ­né. Pre­to si je istý, že jeho spo­loč­nosť doká­že vyro­biť nové­ho nástup­cu za naozaj níz­ku cenu.


S poradovníkom dostupné aj aktualizácie a novinky týkajúce sa Lightyear 2

Pod­ľa tla­čo­vej sprá­vy od spo­loč­nos­ti Ligh­ty­ear je ofi­ciál­ny zoznam čaka­te­ľov na Ligh­ty­ear 2 dostup­ný na webo­vej strán­ke spo­loč­nos­ti. Zara­de­ním sa do zozna­mu čaka­te­ľov budú záro­veň zákaz­ní­ci v USA, Spo­je­nom krá­ľov­stve a Európ­skej únii infor­mo­va­ní o aktu­ali­zá­ciách týka­jú­cich sa Ligh­ty­ear 2. Okrem toho budú samoz­rej­me prví, kto odoš­le ofi­ciál­nu pre­dob­jed­náv­ku.

Lightyear 2 a dostupné parametre

Využi­tím ener­gie Sln­ka novin­ka bude zvy­šo­vať záži­tok z jaz­dy na elek­tri­nu a zni­žo­vať závis­losť na elek­tric­kých sie­ťach. Vozid­lá tak vyža­du­jú menej nabí­ja­nia z elek­tric­kej sie­te ako kon­venč­né elek­tro­mo­bi­ly a záro­veň menia zau­ží­va­ný sce­nár tým, že posky­tu­jú čis­tú ener­giu späť do sie­te.

Aj keď spo­loč­nosť zatiaľ nez­die­ľa­la veľa pod­rob­nos­tí naprí­klad o výko­ne či výba­ve, dojazd by mal byť viac ako 800 km na jed­no nabi­tie, pri­čom kom­bi­nu­je ener­giu baté­rie s bez­plat­nou slneč­nou ener­gi­ou. Ako môže­te vidieť na obráz­koch vyš­šie, dizaj­no­vo je podob­ná ako prvý model, ale v kom­pakt­nej­šom tva­re. Napriek tomu ponú­ka päť miest na sede­nie a svet­lú výš­ku ako SUV.

Aktuálne má spoločnosť už 21 000 predobjednávok

Aj napriek mini­mál­ne­mu množ­stvu dostup­ných infor­má­cií o vozid­le, má spo­loč­nosť na Ligh­ty­ear 2 až 21 000 pre­dob­jed­ná­vok. Pre­dob­jed­náv­ky sú od medzi­ná­rod­ných par­tne­rov na pre­ná­jom a zdie­ľa­nie jázd, ako sú , MyWhe­els, a Athlon a takis­to aj Arval. Pod­ľa hovor­cu spo­loč­nos­ti by plá­no­va­ný objem výro­by na maso­vom trhu mal poskyt­núť dosta­tok vozi­diel pre obchod­ných par­tne­rov aj spot­re­bi­te­ľov, tak­že tých­to 21 000 rezer­vá­cií by nema­lo mať vplyv na zákaz­ní­kov, kto­rí si solár­ny elek­tro­mo­bil pre­dob­jed­na­jú.

Ceno­vá dostup­nosť elek­tro­mo­bi­lov je pria­mo spo­je­ná s náklad­mi na baté­rie, kto­ré sú najd­rah­ším kom­po­nen­tom elek­tro­mo­bi­lov. Tie­to nákla­dy záro­veň momen­tál­ne ras­tú, pre­to­že ponu­ka zaos­tá­va za naozaj veľ­kým dopy­tom. Ligh­ty­ear a kali­forn­ská Apte­ra sú momen­tál­ne líd­ra­mi vo využí­va­ní slneč­nej ener­gie na pohon svo­jich vozi­diel. Záro­veň však pri­chá­dza aj mož­nosť, že s podob­nou tech­no­ló­gi­ou sa do budúc­nos­ti môžu ponú­kať solár­ne elek­tro­mo­bi­ly za naozaj priaz­ni­vé ceny.

Kontaktujte nás