Potrebujete poradiť?

Lamborghini odhalilo svoj dlho očakávaný elektrický kúsok, má len jeden veľký háčik

Digitálne novinky 06.10.2023

Lam­borg­hi­ni Lan­za­dor EV vyze­rá ako nadu­pa­ný špor­tiak na obrov­ských kole­sách a s vyš­šou svet­lou výš­kou, než je obvyk­lé. Nové 2+2 GT si berie kús­ky z dizaj­no­vých skvos­tov ako Revu­el­to a Urus.

Lam­borg­hi­ni Lan­za­dor EV bude mať pod­ľa auto­mo­bil­ky na kaž­dej nápra­ve výkon­ný elek­tro­mo­tor. Vozid­lo ponúk­ne maxi­mál­ny výkon viac ako jeden mega­watt.

Napá­ja­nie bude zabez­pe­čo­vať vyso­ko výkon­ná baté­ria novej gene­rá­cie” s dlhým dojaz­dom. Rou­ven Mohr, tech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Lam­borg­hi­ni, opi­su­je pre­chod na elek­tric­ký pohon ako inte­li­gent­nú prí­le­ži­tosť na roz­voj vyš­šie­ho výko­nu a jazd­ných vlast­nos­tí”.

Háčik? Lam­borg­hi­ni Lan­za­dor EV sa údaj­ne začne vyrá­bať v roku 2028! Medzi­tým Lam­borg­hi­ni sľu­bu­je elek­tri­fi­ko­vať celý svoj mode­lo­vý rad do roku 2024. Na ces­te sú naprí­klad plug-in hyb­ri­dy Hura­can PHEV a Urus PHEV.

Kontaktujte nás