Potrebujete poradiť?

KIA - od bicykla k autám

Digitálne novinky 18.09.2023

O 10 rokov neskôr ziš­lo z výrob­nej lin­ky prvé troj­ko­le­so­vé vozid­lo a po ňom aj prvý auto­mo­bil.
Kia pôso­bí na Slo­ven­sku od roku 2006. Počas toh­to obdo­bia pat­ri­li mode­ly Ceed, Spor­ta­ge a Rio k najús­peš­nej­ším mode­lom u súkrom­ných a fle­e­to­vých kli­en­tov.

Elek­tro­mo­bi­li­ta a ochra­na život­né­ho pro­stre­dia


Kia zazna­me­na­la aj ras­tú­ci trend využí­va­nia alter­na­tív­nych zdro­jov pali­va. Spo­loč­nosť sa chce stať líd­rom v oblas­ti elek­tro­mo­bi­li­ty. Sta­no­vi­la si nie­koľ­ko míľ­ni­kov na ces­te k uhlí­ko­vej neut­ra­li­te, kto­rú chce dosiah­nuť do roku 2045. Do roku 2027 plá­nu­je uviesť na trh kom­plet­né port­fó­lio 14 baté­ri­ových elek­tric­kých vozi­diel, pri­čom od toh­to roka plá­nu­je kaž­dý rok uviesť na trh aspoň dve baté­ri­ové elek­tric­ké vozid­lá. V roku 2035 bude znač­ka ponú­kať elek­tro­mo­bi­ly len v Euró­pe, pri­čom ostat­né sve­to­vé trhy budú nasle­do­vať do roku 2040. Okrem toho Kia plá­nu­je do roku 2030 využí­vať vo svo­jich zámor­ských výrob­ných závo­doch elek­tric­kú ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov (jedi­ný európ­sky závod u nás už pre­šiel na 100 % eko­lo­gic­kú ener­giu na výro­bu elek­tric­kej ener­gie).

Kia nedáv­no pod­pí­sa­la aj 7‑ročnú zmlu­vu s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ci­ou The Oce­an Cle­a­nup. V rám­ci par­tner­stva s tou­to orga­ni­zá­ci­ou inves­tu­je Kia do zaria­de­ní na čis­te­nie riek, morí a oce­ánov. Kia záro­veň plá­nu­je ďalej spra­co­vá­vať plas­to­vý odpad zozbie­ra­ný z vod­ných tokov a využí­vať ho vo svo­jom výrob­nom pro­ce­se, čím do roku 2030 zvý­ši podiel recyk­lo­va­né­ho plas­tu vo výro­be o 20 %.

Podiel vozi­diel na alter­na­tív­ne pali­vá (HEV, PHEV, BEV) pre­da­ných spo­loč­nos­ťou Kia v tom­to roku pred­sta­vu­je 6 %, čo je medzi­roč­ne o 3,5 % viac. Naj­vyš­ší medzi­roč­ný nárast pre­da­ja zazna­me­na­li hyb­rid­né mode­ly (+136 %). Plne elek­tric­ký model EV6 je v súčas­nos­ti 3. najp­re­dá­va­nej­ším elek­tro­mo­bi­lom na slo­ven­skom trhu.

Kia spo­lu­pra­cu­je so spo­loč­nos­ťou Arval už mno­ho rokov. Táto spo­lu­prá­ca sa neus­tá­le zlep­šu­je, o čom sved­čí aj ras­tú­ci počet vozi­diel Kia doda­ných kli­en­tom spo­loč­nos­ti Arval. Na spo­lu­prá­ci s Arva­lom oce­ňu­je­me pre­dov­šet­kým pro­fe­si­ona­li­tu a vyso­ko pro­ak­tív­ny prí­stup,” hovo­rí Mar­tin Krá­lí­ček, vedú­ci pre­da­ja Kia. kli­en­ti Arva­lu, ale aj ďal­ší zákaz­ní­ci, si môžu vybe­rať z toh­to­roč­ných mode­lov, kto­ré sú už 5. gene­rá­ci­ou obľú­be­né­ho SUV Spor­ta­ge. Ten­to model po prvý­krát vo svo­jej tak­mer 30-roč­nej his­tó­rii pri­chá­dza s hyb­rid­ným a plug-in hyb­rid­ným poho­nom. Ďal­ším mode­lom je alter­na­tí­va Niro 2. gene­rá­cie v hyb­rid­nom, plug-in hyb­rid­nom a čis­to elek­tric­kom varian­te, face­lift cros­so­ve­ru XCe­ed z rodi­ny Ceed. Kon­com toh­to roka Kia uve­die na trh netr­pez­li­vo oča­ká­va­nú ver­ziu GT revo­luč­né­ho mode­lu EV6. EV9 bude hlav­ným novým mode­lom v roku 2023.

Ino­vá­cie
Spo­loč­nosť Kia sa zavia­za­la k ino­vá­ciám. Tá je úzko spo­je­ná s roz­vo­jom elek­tro­mo­bi­li­ty. Pat­ria medzi ne:
800V nabí­ja­cia archi­tek­tú­ra pre elek­tro­mo­bi­ly zalo­že­ná na úpl­ne novej plat­for­me
E‑GMP, kto­rá je urče­ná výluč­ne pre elek­tric­ké vozid­lá (model EV6).
Fun­kcia Vehic­le-to-Devi­ce (mode­ly EV6 a Niro), kto­rá umož­ňu­je oboj­smer­ný pre­nos ener­gie z vyso­ko­ka­pa­cit­nej baté­rie na napá­ja­nie elek­tric­kých spot­re­bi­čov, ako je naprí­klad elek­tric­ký gril, elek­tric­ká kosač­ka ale­bo fén.
Režim Gre­en­zo­ne (model Niro HEV & Niro PHEV), kto­rý vypí­na spa­ľo­va­cí motor v obyt­ných oblas­tiach, v oko­lí nemoc­níc a škôl a jaz­dí výluč­ne na elek­tri­nu, ak má baté­ria dosta­toč­nú kapa­ci­tu.

Kontaktujte nás