Potrebujete poradiť?

5 najväčších nevýhod elektromobilov. Kde majú súperi pravdu?

Digitálne novinky 04.10.2023

Opa­ko­va­nie je mat­kou múd­ros­ti. Urči­te nie prvý­krát a urči­te nie napo­sle­dy sa na našej strán­ke dočí­ta­te o výho­dách a nevý­ho­dách elek­tro­mo­bi­lov v porov­na­ní so spa­ľo­va­cí­mi auta­mi. Čer­pá­me nie­len z odbor­ných zdro­jov, z infor­má­cií od auto­mo­bi­liek, ale aj z vlast­ných skú­se­nos­tí.

Elek­tro­mo­bil nie je pre kaž­dé­ho, a na Slo­ven­sku to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. Aspoň súdiac pod­ľa toho, čo ľuďom vadí a pre­čo by si auto na baté­rie ľudo­vo pove­da­né nikdy nekú­pi­li”. Aké sú sku­toč­ne naj­väč­šie nevý­ho­dy elek­tro­mo­bi­lov a v kto­rých prí­pa­doch môže­me dať odpor­com elek­tro­mo­bi­lov za prav­du?

Vyš­šia nákup­ná cena

Ak ved­ľa seba posta­ví­te elek­tro­mo­bil a spa­ľo­va­cí auto­mo­bil, kto­ré sú porov­na­teľ­né veľ­kos­ťou a výba­vou, za elek­tro­mo­bil zapla­tí­te viac. Dôvo­dom sú drah­šie baté­rie, kto­ré tvo­ria naj­väč­šiu časť pre­daj­nej ceny. Tak­že zatiaľ čo zohnať ceno­vo dostup­nej­šie a záro­veň prie­stran­né auto s pri­me­ra­ným dojaz­dom za 20 — 30 tisíc eur je pri elek­tro­mo­bi­loch jed­no­du­cho prob­lém, no pri spa­ľo­va­cích autách máte veľ­ký výber.

Pri kúpe elek­tro­mo­bi­lu sa ceno­vý roz­diel poma­ly vyma­zá­va až vo vyš­ších ceno­vých kate­gó­riách, kon­krét­ne nad 40 tisíc eur, kde porov­na­teľ­né auto so spa­ľo­va­cím moto­rom dosta­ne­te lac­nej­šie len o cca 10 – 15 %, tak­že pré­mia sa v prí­pa­de elek­tro­mo­bi­lu mier­ne strá­ca” a časom ju vykom­pen­zu­jú niž­šie pre­vádz­ko­vé nákla­dy a tiež ser­vis­né nákla­dy.

Krat­ší dojazd a dlh­ší čas nabí­ja­nia

Ďal­šou význam­nou nevý­ho­dou elek­tro­mo­bi­lov je ich vše­obec­ne krat­ší dojazd, kto­rý je spô­so­be­ný výraz­ne niž­šou ener­ge­tic­kou hus­to­tou baté­rií v porov­na­ní s ben­zí­nom. Ak by ste chce­li elek­tro­mo­bil s dojaz­dom 1 000 km, potre­bo­va­li by ste pekel­ne veľ­kú baté­riu, a to ešte viac pre­dra­ží jeho kúpu. Elek­tro­mo­bi­ly teda pou­ží­va­jú baté­rie, kto­ré v lep­ších prí­pa­doch posky­tu­jú dojazd viac ako 500 km a v hor­ších prí­pa­doch pri­bliž­ne 200 — 300 km na jed­no nabi­tie. To môže nie­kto­rým sta­čiť, ale iným nie. Prob­lé­mom je, že nabí­ja­nie jed­no­du­cho trvá dlh­šie ako tan­ko­va­nie na ben­zí­no­vej sta­ni­ci. A nie kaž­dý má mož­nosť pou­ží­vať iba domá­cu nabí­jač­ku (wall­box), kto­rá je naopak rých­lej­ším rie­še­ním ako trá­viť čas na čer­pa­cej sta­ni­ci (elek­tro­mo­bil jed­no­du­cho zapo­jí­te v gará­ži a odíde­te). Nie­ke­dy však aj s elek­tro­mo­bi­lom musí­te ísť mimo svoj­ho oko­lia a tam už hľa­dá­te rých­le nabí­jač­ky a stá­le dúfa­te, že nebu­dú obsa­de­né.

Infra­štruk­tú­ra

Tým sa dostá­va­me k ďal­šej nevý­ho­de elek­tric­kých vozi­diel, kto­rou je (zatiaľ) nedos­ta­toč­ná infra­štruk­tú­ra. V nie­kto­rých oblas­tiach sú už nabí­jač­ky na kaž­dom rohu, ale potom ide­te do menej pokry­tých oblas­tí a ste radi, ak je tam aspoň verej­ná nabí­ja­cia sta­ni­ca. U nás vo vše­obec­nos­ti nie je veľa rých­lo­na­bí­ja­čiek, naj­bež­nej­šie sú 50kW, kto­ré nabi­je­te svoj elek­tro­mo­bil za viac ako hodi­nu. Ak potre­bu­je­te krat­ší dojazd naprí­klad na ces­tu domov, potom o nie­čo menej, ale v kaž­dom prí­pa­de bude­te musieť viac plá­no­vať a hľa­dať vhod­né nabí­jač­ky po ces­te, čo nie je prí­pad čer­pa­cích sta­níc. Neho­vo­riac o tom, že ak je nabí­jač­ka už obsa­de­ná, bude­te na nabi­tie tej pred vami čakať ove­ľa dlh­šie. A čas­to to nie je ako na čer­pa­cej sta­ni­ci, kde je to otáz­ka minút, ale skôr desia­tok minút. V naj­lep­šom prí­pa­de sa môže­te dohod­núť s dru­hou oso­bou, aby vás pus­ti­la skôr, ak nepot­re­bu­je nevy­hnut­ne nabí­jať viac.

Výber mode­lov na trhu

Nevý­ho­dou je zatiaľ aj men­ší počet mode­lov na trhu, resp. nie je z čoho vybe­rať v rôz­nych ceno­vých seg­men­toch a kate­gó­riách. Elek­tro­mo­bi­ly sú väč­ši­nou za 40 000 eur a viac, crossovery/​SUV, sedany/​hatchbacky, ale naprí­klad aj kom­bí­ky sú dob­rou voľ­bou. Ale­bo malý, lac­nej­ší elek­tro­mo­bil. Súčas­né tech­no­ló­gie a ceno­vá poli­ti­ka auto­mo­bi­liek to jed­no­du­cho neumož­ňu­jú, tak­že na sľu­bo­va­nú ceno­vú pari­tu si bude­me musieť počkať.

Kontaktujte nás