Potrebujete poradiť?

Test: Robíte pri šoférovaní tieto zlozvyky?

Kvíz 24.05.2022

Nikto z nás nie je svä­tý a už svo­jou jaz­dou spô­so­bil neprí­jem­nos­ti nejed­né­mu iné­mu šofé­ro­vi. Nie­kto­ré zloz­vy­ky sa dajú odnau­čiť rých­lo, nie­kto­ré spre­vá­dza­jú ľudí celý život. Ako ste na tom vy? Doká­že­te si v tom­to tes­te udr­žať čis­té kon­to? Odpo­ve­dz­te na 8 otá­zok a zis­ti­te, aký ste šofér.

1. Medzi naj­čas­tej­šie zloz­vy­ky vodi­čov pat­rí tele­fo­no­va­nie a písa­nie správ. Pri­znaj­te sa (niko­mu nepo­vie­me), ako čas­to chy­tá­te do rúk tele­fón počas jazdy? 

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

2. Okej, toto asi bude­me žalo­vať, ale uznaj­te, natá­čať si počas jaz­dy video, ale­bo dokon­ca sel­fie video, je jed­na z naj­ne­bez­peč­nej­ších vecí, kto­ré pri šofé­ro­va­ní môže­te uro­biť? Tak schvál­ne, ako čas­to vám prí­de dob­rý nápad zme­niť sa na ama­tér­ske­ho kame­ra­ma­na a ohro­zo­va­ča cest­nej premávky? 

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

3. Mys­lí­te si, že tá zele­ná sa urči­te dá sti­hnúť, keď to zošliap­ne­te až na pod­la­hu? Vaša men­ta­li­ta jazd­ca F1 vás nene­chá chlad­ným, keď si na sema­fo­re môže­te zabez­pe­čiť pole posi­ti­on? Zís­ka­li by ste za svo­je pred­bie­ha­cie skills malý gló­bus za sla­lom? Ako čas­to sa z vás stá­va pre­te­kár v bež­nej premávke?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

4. Opa­kom sú leňo­cho­dy”, kto­ré sa neve­dia odle­piť zo sema­fo­ra ani 3 sekun­dy po zele­nej. Či už pre­to, že im zdoch­ne motor, ale­bo sú vin­ní v bode 2 toh­to kví­zu. Stá­va sa vám, že sa ocit­ne­te na čele kolóny? 

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

5. Nie­ke­dy sa inak nedá” a okol­nos­ti vás donú­tia zapar­ko­vať úpl­ne nakri­vo, či skrz vyzna­če­né čia­ry. Ako čas­to sa vám to stáva? 

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

6. Chys­tá­te sa zabo­čiť doľa­va. Vedia o tom už aj tí, čo jaz­dia za vami, ale­bo sa to dozve­dia na posled­nú chví­ľu? Ako čas­to zabud­ne­te vyho­diť smerovku? 

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

7. 100 km/​h v stred­nom pru­hu diaľ­ni­ce. Tu netre­ba nič dodá­vať. Pri­znaj­te sa!

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

8. Veď len o 10 km/​h”, Šak tu neme­ra­jú”, Neboj, túto ces­tu poznám jak ponož­ky”. Toto je zopár z výho­vo­riek vodi­čov, kto­rí sa roz­hod­li pre­kro­čiť povo­le­nú rých­losť. Ako čas­to sa to stá­va vám?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

Za kaž­dú odpo­veď A) si pri­píš­te 2 bod, za kaž­dé B) 1 bod a za C) pol boda. Za D) máte krás­nu 0.

Ak ste naz­bie­ra­li 1612 bodov, opý­taj­te sa sami seba tak­to: Chcel/​a by som, aby boli ces­ty plné ľudí ako som ja?” 

Pri 118 bodoch si dvih­ni­te varov­ný prst, ale ste na dob­rej ces­te byť ohľa­du­pl­nej­ším šoférom. 

74 body z vás robia cel­kom v poho­de účast­ní­ka cest­nej pre­máv­ky no a všet­ko pod 4 nám pre­zrá­dza, že ste nád­her­ný člo­vek plný poko­ry a poro­zu­me­nia. Gratulujeme! 

Kontaktujte nás