Potrebujete poradiť?

Test: Robíte pri šoférovaní tieto zlozvyky?

Kvíz 24.05.2022

Nikto z nás nie je svä­tý a už svo­jou jaz­dou spô­so­bil neprí­jem­nos­ti nejed­né­mu iné­mu šofé­ro­vi. Nie­kto­ré zloz­vy­ky sa dajú odnau­čiť rých­lo, nie­kto­ré spre­vá­dza­jú ľudí celý život. Ako ste na tom vy? Doká­že­te si v tom­to tes­te udr­žať čis­té kon­to? Odpo­ve­dz­te na 8 otá­zok a zis­ti­te, aký ste šofér.

1. Medzi najčastejšie zlozvyky vodičov patrí telefonovanie a písanie správ. Priznajte sa (nikomu nepovieme), ako často chytáte do rúk telefón počas jazdy?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

2. Okej, toto asi budeme žalovať, ale uznajte, natáčať si počas jazdy video, alebo dokonca selfie video, je jedna z najnebezpečnejších vecí, ktoré pri šoférovaní môžete urobiť? Tak schválne, ako často vám príde dobrý nápad zmeniť sa na amatérskeho kameramana a ohrozovača cestnej premávky?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

3. Myslíte si, že tá zelená sa určite dá stihnúť, keď to zošliapnete až na podlahu? Vaša mentalita jazdca F1 vás nenechá chladným, keď si na semafore môžete zabezpečiť pole position? Získali by ste za svoje predbiehacie skills malý glóbus za slalom? Ako často sa z vás stáva pretekár v bežnej premávke?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

4. Opakom sú leňochody”, ktoré sa nevedia odlepiť zo semafora ani 3 sekundy po zelenej. Či už preto, že im zdochne motor, alebo sú vinní v bode 2 tohto kvízu. Stáva sa vám, že sa ocitnete na čele kolóny?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

5. Niekedy sa inak nedá” a okolnosti vás donútia zaparkovať úplne nakrivo, či skrz vyznačené čiary. Ako často sa vám to stáva?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

6. Chystáte sa zabočiť doľava. Vedia o tom už aj tí, čo jazdia za vami, alebo sa to dozvedia na poslednú chvíľu? Ako často zabudnete vyhodiť smerovku?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

7. 100 km/​h v strednom pruhu diaľnice. Tu netreba nič dodávať. Priznajte sa!

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

8. Veď len o 10 km/​h”, Šak tu nemerajú”, Neboj, túto cestu poznám jak ponožky”. Toto je zopár z výhovoriek vodičov, ktorí sa rozhodli prekročiť povolenú rýchlosť. Ako často sa to stáva vám?

A) Tak­mer vždy
B) Veľ­mi čas­to
C) Zried­ka
D) Nikdy

Za kaž­dú odpo­veď A) si pri­píš­te 2 bod, za kaž­dé B) 1 bod a za C) pol boda. Za D) máte krás­nu 0.

Ak ste naz­bie­ra­li 16 – 12 bodov, opý­taj­te sa sami seba tak­to: Chcel/​a by som, aby boli ces­ty plné ľudí ako som ja?”

Pri 11 – 8 bodoch si dvih­ni­te varov­ný prst, ale ste na dob­rej ces­te byť ohľa­du­pl­nej­ším šofé­rom.

7 – 4 body z vás robia cel­kom v poho­de účast­ní­ka cest­nej pre­máv­ky no a všet­ko pod 4 nám pre­zrá­dza, že ste nád­her­ný člo­vek plný poko­ry a poro­zu­me­nia. Gra­tu­lu­je­me!

Kontaktujte nás