Potrebujete poradiť?

Operatívny leasing vs. kúpa nového auta: Čo sa oplatí viac?

Užitočné tipy 20.02.2022

Pri autách z bazá­ru nikdy na 100 % nevie­te, či neku­pu­je­te nabú­ra­nú a pozlie­pa­nú mač­ku vo vre­ci. No isto­ta nové­ho bez­chyb­né­ho auta nie je jedi­nou výho­dou finan­co­va­nia cez ope­ra­tív­ny lea­sing.

Jedna splátka pokrýva všetko

Nové auto už teraz nepot­re­bu­je­te vlast­niť, aby ste na ňom moh­li den­no­den­ne jaz­diť. Pop­ri kla­sic­kých finanč­ných rie­še­niach ako lea­sing, spot­reb­ný úver, či splát­ky na tre­tin­ky vyčnie­va ope­ra­tív­ny lea­sing, vhod­ný aj pre jed­not­liv­cov.

Vďa­ka ope­ra­tív­ne­mu lea­sin­gu si môže­te dovo­liť jaz­diť v novom aute, na kto­ré­ho finan­co­va­nie by ste za iných okol­nos­tí nema­li dosta­tok pros­tried­kov. Pri mesač­nom nájom­nom totiž nesp­lá­ca­te celú hod­no­tu auta, ale len tzv. amor­ti­zá­ciu za obdo­bie, kto­ré si ho pre­na­jí­ma­te. Tým, že auto nevlast­ní­te, nepla­tí­te žiad­ne dane. Lea­sin­go­vé spo­loč­nos­ti majú tak­tiež výhod­nej­šie pod­mien­ky pri poist­nom, čo opäť upra­vu­je výsled­nú cenu vo váš pros­pech.

Ďal­šou výho­dou je množ­stvo slu­žieb, za kto­ré nepla­tí­te nič navy­še a sú zapo­čí­ta­né do mesač­nej splát­ky vozid­la. Okrem 24/7 asis­tenč­nej služ­by, ser­vi­su či výme­ny pneuma­tík nemu­sí­te naprí­klad rie­šiť ani diaľ­nič­nú znám­ku.

Čo ste nevlastnili, nemusíte predávať

Po uply­nu­tí váš­ho pre­náj­mu, naprí­klad po 3 rokoch, môže­te auto odkú­piť za zostat­ko­vú cenu, vrá­tiť ho, ale­bo zvo­liť ide­ál­nu mož­nosť: vyme­niť za nov­ší model. Úpl­ne nové auto kaž­dé 3 roky a bez zby­toč­ných sta­ros­tí? Ľah­šie to už nej­de!

Odpad­ne vám zdĺha­vé vyjed­ná­va­nie so záu­jem­ca­mi o vaše ojaz­de­né auto a kupo­va­nie toho nové­ho — opäť za plnú sumu. Ak nie ste prá­ve fanú­ši­kom tunin­gu ale­bo nech­ce­te mať to isté najb­liž­ších 20 rokov, ope­ra­tív­ny lea­sing je opti­mál­na ces­ta, kto­rou sa vydať.

Zva­žu­je­te roz­ší­riť váš firem­ný vozo­vý park? Pozri­te si našu ponu­ku vozi­diel, kto­ré máme na skla­de a na kto­rých môže­te jaz­diť už do týžd­ňa po pod­pi­se zmlu­vy.

Kontaktujte nás