Potrebujete poradiť?

Zvládnete dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť?

Užitočné tipy 17.10.2022

Kaž­dá ces­ta so sebou pri­ná­ša urči­té rizi­ko, že môže nastať ško­do­vá uda­losť res­pek­tí­ve môže sa stať doprav­ná neho­da a zme­niť tak pohodl­nú ces­tu na noč­nú moru. Je však samoz­rej­mos­ťou to, že šofér ma pris­pô­so­biť jaz­du sta­vu vozov­ky, jaz­diť bez­peč­ne a pred­ví­dať situ­ácie na ces­te. Ruka v ruke s tým súvi­sí rešpek­to­va­nie doprav­ných pred­pi­sov, pou­ží­va­nie bez­peč­nost­ných pásov a nerozp­ty­ľo­vať sa hlav­ne mobil­ným tele­fó­nom v ruke. Na tele­fo­no­va­nie, ak vodič súr­ne potre­bu­je slú­ži handsf­ree zaria­de­nie. Avšak ani dodr­žia­va­nie všet­kých bez­peč­nost­ných zásad neza­ru­ču­je, že neprí­de k poist­nej uda­los­ti. Tá môže totiž nastať aj vinou iné­ho účast­ní­ka doprav­nej pre­máv­ky. Prá­ve pre­to vám pred­sta­ví­me zopár rád ako postu­po­vať v takej­to situ­ácií.

1. Konať rozvážne a zabezpečiť seba i okolie

Ak vystú­pi­te z vozid­la, neza­bud­ni­te si nasa­diť bez­peč­nost­nú ref­lex­nú ves­tu a umiest­niť výstraž­ný tro­j­u­hol­ník vo vzdia­le­nos­ti 50 met­rov (v obci) a 100 met­rov (mimo obce). Pani­ka urči­te nepo­mô­že a je dob­ré zacho­vať roz­va­hu. Je veľ­mi dôle­ži­té, aby vodič mal kon­tak­ty, vrá­ta­ne asis­tenč­nej služ­by vždy v dosa­hu. Kaž­dá pois­ťov­ňa posky­tu­je v rám­ci hava­rij­né­ho pois­te­nia posky­tu­je asis­tenč­né služ­by, avšak je nut­né pove­dať, že jej roz­sah závi­sí od pod­mie­nok pois­te­nia. My v Arva­le posky­tu­je­me asis­tenč­nú služ­bu v spo­lu­prá­ci s lea­der­skou spo­loč­nos­ťou Europ Assis­tan­ce. V rám­ci skva­lit­ňo­va­nia slu­žieb pre kli­en­tov sa sna­ží­me urých­liť a zjed­no­du­šiť objed­na­nie asis­ten­cie onli­ne pomo­cou apli­ká­cie. Takis­to exis­tu­je aj náš dri­ver desk, kde vám nons­top pora­dí náš account team.

2. Komunikujte a dokumentujte

Vypí­sať sprá­vu o neho­de, ide­ál­ne čita­teľ­ne palič­ko­vým pís­mom. Ak vám spô­so­bil dru­hý vodič poist­nú uda­losť, poža­duj­te aj pred­lo­že­nie dokla­du (OP, VP, pas) a dokla­du o zapla­te­ní PZP. Sprá­vu o neho­de vypl­ň­te prav­di­vo, vrá­ta­ne nák­re­su prie­be­hu neho­dy a oba­ja ju pod­píš­te. Ori­gi­nál tla­či­va si nechá­va vin­ník, kto­rý je povin­ný ško­du nahlá­siť pois­ťov­ni v leho­te do 15 dní, ak sa neho­da sta­la na Slo­ven­sku, ak sa sta­la za hra­ni­ca­mi, sta­čí do 30 dní odo dňa jej vzni­ku. Samoz­rej­me pod tla­kom sa nie­ke­dy dopúš­ťa­me omy­lov a pre­to vám naša bez­plat­ná asis­tenč­ná služ­ba zabez­pe­čí ply­nu­lý prie­beh celej poist­nej uda­los­ti. V prí­pa­de potre­by vám zabez­pe­čí­me odťah, či poskyt­ne náh­rad­nú mobi­li­tu.

3. Kedy volať políciu?

Jed­nou z čas­tých otá­zok, kto­rú rie­šia vodi­či pri poist­nej uda­los­ti je aj to, či je potreb­né pri­vo­lať polí­ciu. Zľah­če­nie vznik­nu­tej situ­ácie sa neo­pla­tí, záro­veň však nie je potreb­né volať polí­ciu pri men­šej neho­de. Kto sa v tom má vyznať? Situ­ácií je mno­ho a polí­ciu by ste mali volať v tých­to prí­pa­doch:

  • účast­ní­kom neho­dy nie je zrej­mý jej prie­beh,
  • vodič zúčast­ne­né­ho vozid­la je pod vply­vom alko­ho­lu, ale­bo iných návy­ko­vých látok,
  • účast­ník neza­sta­vil vozid­lo, nepos­ky­tol svo­ju totož­nosť,
  • ak nie je zná­my vin­ník neho­dy,
  • ak doš­lo k zra­ne­niu, ale­bo úmr­tiu osôb

Nikto si neže­lá, aby sa mu pri­ho­di­la doprav­ná neho­da, avšak keď už k tomu dôj­de neza­bú­daj­te zacho­vať chlad­nú hla­vu a vyva­ro­vať sa chy­bám. Ak ste spô­so­bi­li poist­nú uda­losť vy v žiad­nom prí­pa­de neute­kaj­te z mies­ta neho­dy. Prá­ve auto­ne­ho­da je situ­ácia, kedy vás bude kryť vaše zákon­né pois­te­nie. Sprá­vu o neho­de neza­bud­ni­te vypl­niť a pod­pí­sa­né musí byť obo­ma vodič­mi a tre­ba ju nahlá­siť do 15 resp. 30 dní od vzni­ku neho­dy. Dôle­ži­té je, že ak sa nie­kto zra­nil pri­vo­laj­te záchran­nú služ­bu a v prí­pa­de potre­by poskyt­ni­te prvú pomoc.

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Kontaktujte nás