Potrebujete poradiť?

S operatívnym leasingom sa nemusíte starať o poistenie

Užitočné tipy 16.03.2022

Kompletný servis poistenia

V rám­ci ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu vám zabez­pe­čí­me pohod­lie, fle­xi­bi­li­tu a ochra­nu pred nepred­ví­da­teľ­ný­mi uda­los­ťa­mi.

Služ­ba Pois­te­nie” je ponú­ka­ná v kom­plex­nom roz­sa­hu poist­né­ho kry­tia a zais­ťu­je povin­né zmluv­né pois­te­nie, hava­rij­né pois­te­nie váš­ho vozid­la a pois­te­nie GAP.

Táto služ­ba vám v prí­pa­de neho­dy a dočas­né­ho vyra­de­nia vozid­la z pre­vádz­ky význam­ne ušet­rí nie­len čas a penia­ze, ale eli­mi­nu­je aj rizi­ká vyplý­va­jú­ce z náro­kov tre­tích strán pri zavi­ne­ní doprav­nej neho­dy.

Ďalšie výhody operatívneho lízingu

  • V prí­pa­de neho­dy sa posta­rá­me o admi­ni­stra­tí­vu a komu­ni­ká­ciu s pois­ťov­ňou či vin­ní­kom
  • K dis­po­zí­cii máte Arval 24/7 asis­tenč­nú služ­bu
  • Žiad­ne počia­toč­né inves­tí­cie ani mimo­riad­ne nákla­dy na pre­vádz­ku
  • Vždy nové, eko­lo­gic­ké a úspor­né vozid­lá s hyb­rid­ným poho­nom
  • Výdav­ky na ser­vis tak­tiež zahr­nu­té v cene mesač­né­ho náj­mu
  • Už žiad­ne sta­ros­ti s vlast­níc­tvom, pre­vádz­kou a pre­da­jom auta.

Chce­te využí­vať výho­dy ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku vozi­diel.

Kontaktujte nás