Potrebujete poradiť?

Najlepšie podcasty do auta na dlhé služobky

Užitočné tipy 24.05.2022

V slovenčine a češtine

BUZZWORLD

Zdá sa vám svet rekla­my plný zby­toč­ných slo­ví­čok, kto­rým úpl­ne nero­zu­mie­te? Dva­ja šéfo­via reklam­ných agen­túr Gabo a Peťo sa v tom­to pod­cas­te venu­jú naj­čas­tej­ším reklam­ným buz­zwor­dom a his­tó­rii, súčas­nos­ti a budúc­nos­ti digi­tál­ne­ho sve­ta.

Slnečná zostava

Ako vzni­ka­jú hviez­dy? O koľ­ko rokov sa člo­vek dosta­ne na Mars? Exis­tu­jú naše iden­tic­ké kópie v neja­kom para­lel­nom uni­ver­ze? Matúš a Marián kaž­dý týž­deň pri­ná­ša­jú novin­ky zo sve­ta ves­mí­ru a do hĺb­ky sa venu­jú jed­nej kon­krét­nej téme.

jauuu, PS: to bolelo

Peťa Pol­ni­šo­vá a Eve­lyn raz mesač­ne rozo­be­ra­jú vzťa­hy, roz­cho­dy, zlo­me­né a uce­le­né srd­cia a delia sa so sve­tom o svo­je a poslu­cháčs­ke prí­be­hy.

90 – 60-90 (Simona&hostia o ideáloch)

Komič­ka Simo­na Salá­to­vá si do toh­to prog­ra­mu pozý­va zná­mych ľudí, kto­rí sa vo svo­jom živo­te potý­ka­li s bodys­ha­min­gom a iný­mi for­ma­mi výsme­chu a dis­kri­mi­ná­cie kvô­li svo­jej posta­ve. Ako s tým bojo­vať a nene­chať sa úpl­ne pomlieť kon­ven­cia­mi a nevy­žia­da­ný­mi názor­mi, si môže­te vypo­čuť v dvoch sériách.

Historie českého zločinu

Pre všet­kých, kto­rých odcho­va­li true cri­me seriá­ly na Netf­li­xe je tu nie­čo, čím si pri ces­tách nie­len za rie­ku Mora­vu pre­cvi­čí­te češ­ti­nu a pre­ži­je­te rekon­štruk­cie naj­zau­jí­ma­vej­ších kri­mi­nál­nych prí­pa­dov.

V angličtine

Huberman Lab

Jeden z naj­hod­not­nej­ších pod­cas­tov súčas­nos­ti má Andrew Huber­man, neuro­ve­dec a pro­fe­sor z uni­ver­zi­ty v Stan­for­de. V kaž­dom die­ly sa do hĺb­ky venu­je jed­nej téme men­tál­ne­ho ale­bo fyzic­ké­ho zdra­via. Ako správ­ne spá­vať, ako fun­gu­je dopa­mín, význam stu­de­ných spŕch a sáun, fun­kcia cuk­ru, hyp­nó­za, správ­ne dýcha­nie, budo­va­nie zvy­kov… Andrew si pomá­ha rele­vant­ný­mi štú­dia­mi a výsku­ma­mi a ponú­ka jed­no­du­ché spô­so­by, ako tie­to poznat­ky využiť v pra­xi.

Lex Fridman Podcast

Lex je exper­tom na robo­ty a ume­lú inte­li­gen­ciu a jeho pod­cast sa najprv veno­val len tej­to téme, no medzi jeho hos­tí sa postup­ne dosta­li aj mains­tre­a­mo­vej­šie” mená. Pozý­va si ved­cov, ino­vá­to­rov, úspeš­ných ľudí z rôz­nych sfér. Medzi jeho ostat­ných hos­tí pat­ria naprí­klad Elon Musk, Mark Zuc­ker­berg, lau­re­át Nobe­lo­vej ceny Roger Pen­ro­se, či jeho blíz­ky pria­teľ, vyš­šie spo­me­nu­tý Huber­man, kto­ré­ho Lex inšpi­ro­val k zalo­že­niu svoj­ho pod­cas­tu.

Planet Money

Pred­stav­te si, že máte kamo­ša, kto­ré­mu zavo­lá­te, aby vám jed­no­du­cho a zábav­ne vysvet­lil, ako fun­gu­je eko­nó­mia. S tým­to pod­cas­tom od NPR vám sta­čí 20 minút raz za pár dní a ste v obra­ze!

Daily Stoic

Pod­cast Ryana Holi­da­ya, auto­ra best­sel­le­rov Ego Is The Ene­my, Obstac­le Is The Way či Still­ness Is The Key je roz­ší­re­ním kaž­do­den­né­ho news­let­te­ru, v kto­rom dosta­ne­te krát­ku radu do živo­ta inšpi­ro­va­nú múd­ros­ťou sto­ic­kých filo­zo­fov ako Mar­cus Aure­lius či Sene­ca. Pod­cas­ty sú zase roz­ho­vor­mi s hos­ťa­mi, v kto­rých spo­loč­ne s Ryanom rozo­be­ra­jú 4 cnos­ti sto­ikov: múd­rosť, spra­vod­li­vosť, odva­hu a zdr­žan­li­vosť. Za zmien­ku sto­jí vyni­ka­jú­ci roz­ho­vor s her­com Matt­he­wom McCo­naug­he­ym.

How I Built This

Ďal­ší z pod­cas­tov NPR hos­tí Guy Raz, jeden z najús­peš­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov na sve­te. V prog­ra­me sa venu­je ino­vá­ciám, budo­va­niu firiem a pre­vá­dza nás vzni­kom tých najús­peš­nej­ších biz­ni­sov.


Chys­tá­te sa roz­ší­riť svo­ju firem­nú flo­ti­lu na slu­žob­né ces­ty? S ope­ra­tív­nym lea­sin­gom od Arva­lu môže­te jaz­diť už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy.

Kontaktujte nás