Potrebujete poradiť?

Nabíjacie stanice na elektromobily - Kde ich nájdete a ako sa líšia?

Užitočné tipy 21.04.2022

Pri elek­tro­mo­bi­loch musí­te ove­ľa dôklad­nej­šie plá­no­vať dlh­šie ces­ty a nabí­ja­cie sta­ni­ce ešte stá­le nie sú roz­ší­re­né tak ako čer­pa­cie sta­ni­ce. V súčas­nos­ti už však exis­tu­je pomer­ne hus­tá sieť sta­níc od rôz­nych dodá­va­te­ľov a na roz­diel od vodi­čov áut so spa­ľo­va­cí­mi motor­mi – oni doma ben­zín nema­jú, ale vy elek­tri­nu áno.

Domáce nabíjanie

Malo by byť základ­ným spô­so­bom dopĺňa­nia ener­gie do vašich auto­ba­té­rií (tzv. wall­box) a sekun­do­vať by mu malo nabí­ja­nie na von­kaj­ších sta­ni­ciach – v prá­ci, na náku­poch či rých­lo­na­bí­ja­nie na dlh­ších ces­tách. Váš dom by však mal spa­dať do tari­fy D4, kto­rá vyža­du­je elek­tric­ké vyku­ro­va­nie domác­nos­ti.

Rýchlonabíjanie je dobrý sluha, ale…

Li-ion baté­riám veľ­mi nechu­tí úpl­né nabi­tie ale­bo vybi­tie — anó­da a kató­da sa tak­to obna­žia” a sú náchyl­nej­šie na koró­ziu. Rých­lo­na­bi­tie doká­že napum­po­vať za veľ­mi krát­ky čas až 80 % kapa­ci­ty vašej baté­rie, no zvy­šok bude trvať ove­ľa dlh­šie, pre­to­že baté­ria je teraz prí­liš namá­ha­ná, zahria­ta a na zvy­šok nabi­tia sa musí viac natrá­piť. Kaž­do­pád­ne, li-ion baté­rie naj­lep­šie fun­gu­jú pri 20 – 80% nabi­tí.

V spo­lu­prá­ci s naj­väč­ší­mi posky­to­va­teľ­mi nabí­ja­cích sta­níc na Slo­ven­sku, Gre­en­way a ZSE Dri­ve vám zabez­pe­čí­me kom­plet­né pora­den­stvo a pohodl­né dobí­ja­nie auto­mo­bi­lu vša­de na Slo­ven­sku, aj v celej Euró­pe.

Výbor­ný pre­hľad nie­len slo­ven­ských nabí­ja­cích sta­níc roz­de­le­ných pod­ľa typu nabí­ja­nia náj­de­te na nabky​.com.

Zau­jí­ma­jú vás elek­tro­mo­bi­ly? Vyber­te si z našej ponu­ky elek­tro­mo­bi­lov a hyb­ri­dov a jaz­di­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy!

Kontaktujte nás